Товарна інноваційна політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Гнилякевич-Проць І. З.ЕКНМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124ЕКНМ-61сдоцент Гнилякевич-Проць І. З.

Опис курсу

Курс орієнтовано на вивчення методологічних засад товарно інноваційної політики компанії, принципів і технологій формування нових товарів, основних концепцій управління новим продуктом на ринку та особливостей їх практичного застосування. Розкрито роль і призначення інновацій в комерційній та некомерційній діяльності. Проаналізовано методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, набуття навичок використання сучасних методів в прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів вимогам ринку.

Метою вивчення дисципліни «Товарна інноваційна політика» є формування системи практичних та теоретичних знань щодо базових категорій інноваційної діяльності компанії, вивчення напрямків розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих продуктів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Товарна інноваційна політика» є:

 • Визначити методологічний інструментарій товарно інноваційної політики;
 • Проаналізувати сучасні тенденції у цій галузі знань;
 • Визначення етапів розробки нового продукту / інновації на ринку;
 • Опанування інструментів запуску нового продукту на ринок;
 • Набуття практичних навиків творчого пошуку розробки нового продукту в компанії;
 • Формування навиків професійно-компетентної культури управління інноваціями та побудови системи соціально-відповідальної компанії в процесі інноваційної діяльності.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Гнилякевич-Проць І.З. Товарна інноваційна політика: Методичні вказівки та плани практичних занять для студентів 075 «Маркетинг» другого магістерського рівня вищої освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.

 

Базова література:

 1. Андрєєва Н. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Андрєєва, О. В. Рулінська ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Апрель, 2015. – 279 с.
 2. Антошкіна Л. І. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц-ни для підгот. магістрів зі спец-ті 8.050108 “Маркетинг” / Л. І. Антошкіна [и др.] ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2007. – 213 c.
 3. Ігнатова Є. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Ігнатова, Д. Д. Узун, Ю. О. Узун ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського “Харк. авіац. ін-т”. – Х. : ХАІ, 2010. – 233 с.
 4. Ілляшенко С. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281с.
 5. Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник/ За заг. ред. д. е. н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
 6. В.М. Шевченко. Розробка моделі виведення нового товару в групі гербіцидів аграрного підрозділу «Байєр CROPSCIENCE» на споживчий ринок / В.М. Шевченко, А.В. Мямліна, О.Ю. Каменєв // Академічний огляд. 2021. № 2 (55).
 7. Маркетинговий план: приклад моделі SOSTAC і розробка маркетингового плану. 2021. URL: https://peskiadmin.ru/uk/marketingovyi-plan-predpriyatiya-primer-kak-napisatmarketingovyi.html
 8. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І.; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с.
 9. Кардаш, Віктор Якович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / В.Я.Кардаш, І.А. Павленко, О.К. Шафалюк ; Київ. нац. екон. ун-т. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с.
 10. Окландер М. А. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 207 с.
 11. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Н. Чухрай, Р. Патора ; Національний ун-т “Львівська політехніка”, Вища школа підприємництва та управління (м. Лодзь, Польща). – К. : Кондор, 2006. – 397 с.
 12. Щербань В. М. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посібник / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. – К. : Кондор, 2006. – 400 с.
 13. Кубишина Н.С. Барановська А.« Інноваційна стратегія в системі забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств альтернативної енергетики « Електронний варіант /Актуальні проблеми економіки і управління, випуск 10.2016 р.
 14. Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств: монографія [електронне видання] / Н. С. Кубишина, С. О. Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін. – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 166 с.
 15. Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування . Монографія /Н.С.Кубишина, О.Ю.Цапук, С.О,Солнцев . – Київ : НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», 2017. – 220 с.
 16. Jason Barnard. The Fundamentals of Brand SERPs for Business. Kindle, 2022.177 p.
 17. Seth Godin. Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable. London, Great Britain. Penguin Book, 2005. 160 с.

Матеріали

Робоча програма ТІП 22-23

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Товарна інноваційна політика

Завантажити силабус