Товарознавство: харчові продукти

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
814Залік

Опис курсу

Мета: набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, щодо досягнення високої ефективності комерційної діяльності завдяки закупівлі і реалізації конкурентоспроможних товарів вітчизняного виробництва.

Рекомендована література

1.Законодавча та нормативно-правова база

 1. Про захист прав споживачів : Закон України – від 12 травня 2001 р. № 1023-ХІІ / зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1779- VI (1779-17) від 17.12.2009.– К. : ВВР, 2010, 39.– с. 84.

 1. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 22. – С. 1152.

 2. Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги: ДСТУ 3147-95. – [Чинний від 1996- 07-01]. – К.: Держстандарт України, – 1995. – 21 с. – (Національний стандарт України).

 3. Про безпеку та якість харчових продуктів: Закон України від 06.09. 2005 р. № 771/97-ВР.

 4. Про затвердження Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1862.

 5. Стандарти виду «Загальні технічні умови» на окремі групи товарів.

 6. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2004, ІDТ): ДСТУ ІSО 7000: 2004. – [Чинний від 2006 – 01 – 01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України).

 7. Інструкція про порядок проведення товарознавчої експертизи товарів (продукції) експертами торгово-промислових палат України. / К., 2000. – 16с.

2. Базова

 1. Дубініна А.А. Товарознавство смакових товарів [навч. пос.]/ А.А.Дубініна, Ю.Т.Жук, В.А.Жук, Н.А. Жестерова.-К.: Професіонал, 2004.-240 с.

 2. Завгородня В.М., Сирохман І.В., Демкевич Л.І. Тара і упакування продовольчих товарів: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2001.-256 с.

 3. Задорожний І.М. Товарознавство зерноборошняних товарів: підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 189с.

 4. Задорожний І.М. Товарознавство продовольчих товарів. Риба і рибні продукти / І.М. Задорожний, І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. – Л.: Коопосвіта. 2000. – 246 с.

 5. Кириченко Л.С.Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби: підручник / Л.С Кириченко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 359 с. – Серія «Товарознавство».

 6. Колтунов В.А., Романенко О.Л. Субтропічні та тропічні плоди : підручник. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2005. – 163 с.

 7. Коробкіна З.В., Романенко О.Л. Товарознавство смакових товарів : підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 379 с.Орлова Н.Я., Пономарьов П.Х. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки : підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 359 с.

 8. Павлова В.А. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: навч. посіб./ Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Малигіна В.Д. – К.: ЦНЛ, 2006. – 192с.

 9. Полікарпов І.С. Ідентифікація товарів: підруч. [для студ. товарозн. спец. ВНЗ] / Полікарпов І.С., Закусілов А.П. – К.: ЦНЛ, 2005. -340 с.

 10. Рудавська Г.Б., Тищенко Є.В. Молочні та яєчні товари: підручник К.: Книга, 2014. – 392 с.

 11. Рудавська Г.Б., Тищенко Є.В. Харчові концентрати: підручник. – К.: КНТЕУ, 2011.-319 с

 12. Салухіна Н.Г. Товарознавство зерноборошняних товарів : підручник / Н.Г. Салухіна, A.A. Самойленко, В.В. Ващенко. – К.: КНТЕУ, 2002. – 357 с.

 13. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів : підручник / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк. – К.: ЦУЛ, 2004. – 382 с.

 14. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів: підр. [для студ. ВНЗ] / Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. – К.: Лібра, 2007. – 600 с. (4 вид., переробл. і доп.).

 15. Сирохман І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів : підручник / І.В. Сирохман, Т.М. Лозова . – К.: ЦУЛ, 2008 -616 с.

 16. Сирохман І.В., Лозова Т.М.Якість і безпечність зерноборошняних продуктів: навч. посіб. К.: Центр начальної літератури, 2006. – 384 с.

  3. Допоміжна

  1. Батутіна А.П., Ємченко І.В. Експертиза товарів. – К.: ЦНМЛ, 2003. – 275 с.

  2. Жук В.А. Сенсорний аналіз. Навчальний посібник. К.: Укоопосвіта, 1999. – 236 с.

  3. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів. – К.: КДТЕУ, 2001.

  4. Основи експертизи продовольчих товарів: Навч.посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В.Д.Малигіна, Л.Д.Титаренко, Л.В.Породина і ін. – К.: Кондор, 2009. – 296 с.

  5. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів: підр. для студ. ВНЗ. – К.: КНТЕУ, 2003

Силабус:

Завантажити силабус