Тренінг розроблення web-ресурсу організації (073 “Менеджмент” ) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828доцент Циганчук Р. О.

Опис курсу

Курс спрямований на засвоєння студентами сучасних web-технологій і суміжних галузей знань, вивчення та практичне засвоєння методів і засобів створення web-сайтів.

Мета навчальної дисципліни «Тренінг розроблення web-ресурсу організації» є формування та розвиток здатності до застосування сучасних методів та підходів щодо створення ефективних корпоративних інформаційних систем на базі застосування технологій веб-ресурсів. Предметом дисципліни є інструментальні засоби та основи їх застосування у галузі розроблення сучасних веб-ресурсів організації. Об’єктом – процеси неперервної інтеграції та використання веб-ресурсів організації користувачами.

Рекомендована література

 1. Пасічник О.В., Пасічник В.В. Веб-дизайн: Підручник. – Львів: Магнолія, 2016. – 520с.
 2. Пасічник В.В., Пасічник О.В.,. Угрин Д.І. Веб-технології. Підручник. – Львів: Магнолія, 2013. – 336 с.
 3. Мельник Р.А. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд): Навчальний посібник. – Львів: Львівська політехніка. – 2018. – 248 с.
 4. Молчанов В. П. Технології розробки WEB-ресурсів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. П. Молчанов, О. К. Пандорін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 130 с.
 5. Салила П.Г., Ситник О.В. «Основи веб-дизайну» – К.: Альфа-М, 2011. 254с.
 6. Соломін А.В. Веб-орієнтована розробка програмного забезпечення. Практикум [електронний ресурс]: навч. посібник для студентів спеціальності 122 „Комп’ютерні науки та інформаційні технології” для всіх спеціалізацій. – Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2018 – 131с.
 7. Спірінцев В.В.Web-технології та Web-дизайн: HTML, CSS [Текст]: навч.посіб./ В.В.Спірінцев, В.В.Гнатушенко, О.С.Волковський//.-Дніпро: «Ліра», 2017.-163с
 8. Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко, О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. – Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с.
 9. Хайрова Н. Ф. Сучасні технології Web-програмування : навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Панов А. М., 2020. – 112 с.
 10. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі / І. Ю. Шахіна // Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. – Львів, 2012. – 139 с.
 11.  Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 384 с.

Силабус:

Завантажити силабус