Циганчук Роман Олегович

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.tsyhanchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

моделювання економіки, моделювання періодичних процесів в економіці

Курси

Публікації

Основні наукові публікації:

 

  1. Циганчук Р. О. Моделювання періодичних економічних процесів / Р. О. Циганчук // Вісник Університету банківської справи (м. Київ) : зб. наук. пр. – 2017. – № 2 (29). – С. 75–79.
  2. Циганчук Р. О. Моделювання періодичних економічних процесів, дискретних у часі / Р. О. Циганчук // Бізнес-навігатор : наук.-вироб. журн.  – –  Вип. 4-2 (43). – С. 162–166.
  3. Циганчук Р. О. Математичне моделювання попиту / Р. О. Циганчук, Н. О. Мельник // Вісник Університету банківської справи : зб. наук. пр. – 2019. – № 1 (34). – С. 93–97.
  4. Квасній М.М., Циганчук Р. О. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі інтегрування z–моделей / М.М. Квасній, Р.О. Циганчук // Вісник Університету банківської справи (м. Київ) : зб. наук. пр. – 2021. – № 1 (40). – С 77-84.
  5. Тяжкороб І. В., Пшик Б. І., Циганчук Р. О., Халабова О. О., Сокирка Д. С. Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки. / І. В. Тяжкороб, Б. І. Пшик, Р. О. Циганчук,                 О. О. Халабова, Д. С. Сокирка // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2021. – № 6 (41). – С. 147-160. (Web of Science)

Біографія

У 2012 році закінчив Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ спеціальність «Економічна кібернетика» та здобув кваліфікацію магістра з економічної кібернетики. У 2010 році – Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю Правознавство та здобув кваліфікацію бакалавра права. У 2016 році –  Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» здобув ступінь магістра за спеціальністю «Бізнес-адміністрування». З 2013 року навчання в аспірантурі із спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці в ДВНЗ «Університет банківської справи». Кандидат економічних наук з 18.12.2018 року. Дисертацію захистив у Спеціалізованій Вченій Раді Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Д 44.877.02 за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема дисертації: «Моделювання періодичних процесів в економіці».

За результатами досліджень опубліковано: 30 наукових праць, в тому числі 2 монографії у співавторстві, 13 статей, з них 12– у фахових виданнях України, 1 – у виданні, що індексується у Web of Science, 15 наукових тез доповідей.

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад