Центральний банк і грошово-кредитна політика

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Пайтра Н. Г.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКФ-21сдоцент Пайтра Н. Г.
ЕКФ-22сдоцент Пайтра Н. Г.
ЕКФ-23сдоцент Пайтра Н. Г.

Опис курсу

При сучасному розвитку економіки функціонування центрального банку має вирішальний вплив на стабільність та купівельну спроможність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон’юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни.
Зазначені обставини обумовлюють необхідність вивчення питань, пов’язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.

Рекомендована література

Основна література:
1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text.
2. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 526 c.
3.Центральний банк та грошово-кредитна політика : [підручник] / А.Мороз, М. Пуховкіна, М. Савлук [та ін.; за ред. А. Мороза і М. Пуховкіної]. К. : КНЕУ, 2005. 556 с.
4. КоваленкоВ.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: [навч.- методичний посібн. для самост. вивчення дисципліни]. Суми : Унів. книга, 2009. 224 с.
5. Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку економіки України : [монографія] / О. Колодізєв, І. Губарєва, Є. Огородня ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Х. : ІНЖЕК, 2015. 325 с.
6. The Central Bank Transparency Code. International monetary fund. July 30, 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2020/07/29/The-Central-Bank-Transparency-Code-49619
7. Beyer, R.,Chen, R., Li, C., Misch, F., Ozturk, E., and Ratnovski, L. Monetary Policy Pass-Through to Interest Rates: Stylized Facts from 30 European Countries. IMF Working Paper. January 12, 2024.
8. El-Herradi, Mehdi, Leroy, Aurélien. 2023. Navigating the Well-Being Effects of Monetary Policy: Evidence from the Euro Area. IMF Working Paper 23/248. Washington, DC: International Monetary Fund. December 2023.
9. Chen, Jiaqian, Era Dabla-Norris, Carlos Goncalves, Zoltan Jakab, and Jesper Lindé. “Can Fiscal Consolidation help Central Banks Fight Inflation?” IMF Working Paper. December 2023.
10. New Directions for Monetary Policy. Finance & Development. A Quarterly Publication of the International Monetary Fund. March 2023. Volume 60. Number 1.
11. Monetary policy frameworks and central bank market operations. Bank for International Settlements 2019. October 2019.
12. Feld L.P., Fuest C., Haucap J., Schweitzer H., Wieland V., Wigger B.U. The monetary policy strategy of the European Central Bank: Review and recommendations. Stiftung Marktwirtschaft, 2021.
13. Blanchard, Olivier. Fiscal policy under low interest rates. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2022.
Додаткова література:
14. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.
15. Офіційна Інтернет-сторінка Базельського комітету з банківського нагляду. URL: https://www.bis.org/bcbs/index.htm.
16. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.IMF.org
17. Офіційна Інтернет-сторінка Європейського центрального банку. URL: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html.
18. Офіційна Інтернет-сторінка Федеральної резервної системи. URL: https://www.federalreserve.gov.
19. Офіційна Інтернет-сторінка Центрального банку Китайської республіки. URL: https://www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html.
20. Офіційна Інтернет-сторінка Форуму провідних міжнародних фінансових установ. URL: www.flifi.org.ua.

Силабус:

Завантажити силабус