Центральний банк і грошово-кредитна політика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
45Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Пайтра Н. Г.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Андрущак Є. М.
ЕКФ-22сдоцент Андрущак Є. М.
ЕКФ-23сдоцент Андрущак Є. М.

Опис курсу

При сучасному розвитку економіки функціонування центрального банку має вирішальний вплив на стабільність та купівельну спроможність національної валюти, надійність банківських установ, дієвість платіжно-розрахункового механізму, активізацію ринкової кон’юнктури, вирівнювання платіжного балансу, що загалом визначає ефективність функціонування всієї економіки країни.
Зазначені обставини обумовлюють необхідність вивчення питань, пов’язаних із визначенням статусу центрального банку в економіці та сфер його функціонування, оскільки місце центрального банку в ринковій економці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни.

Рекомендована література

Основна література:
1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text.
2. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 526
3. Міщенко В. Центральні банки : організаціно-правові засади : [наук. видання] / В. Міщенко, В. Кротюк. – К. : Знання; КОО, 2004. – 372 с.
4. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : [підручник] / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.
5. Центральний банк та грошово-кредитна політика : [підручник] / А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук [та ін.; за ред. А. М. Мороза і М. Ф. Пуховкіної]. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.
6. КоваленкоВ.В.Центральний банк і грошово-кредитна політика: [навч.- методичний посібн. для самост. вивчення дисципліни] / В. В. Коваленко. – Суми : Унів. книга, 2009. – 224 с.
7. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії : [монографія] / авт. кол.; [за наук. ред.Т. С. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Я. Стеблій]. – К. : УБС НБУ, 2010. – 271 с.
8. Формування монетарної політики національного банку в контексті забезпечення сталого розвитку економіки України : [монографія] / О. М. Колодізєв, І. О. Губарєва, Є. М. Огородня ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Х. : ІНЖЕК, 2015. – 325 с.
Додаткова література:
9. Офіційна Інтернет-сторінка Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua.
10. Офіційна Інтернет-сторінка Базельського комітету з банківського нагляду. URL: https://www.bis.org/bcbs/index.htm.
11. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду. URL: https://www.IMF.org
12.Офіційна Інтернет-сторінка Європейського центрального банку. URL: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html.
13. Офіційна Інтернет-сторінка Федеральної резервної системи. URL: https://www.federalreserve.gov.
14. Офіційна Інтернет-сторінка Центрального банку Китайської республіки. URL: https://www.cbc.gov.tw/tw/mp-1.html.
15.Офіційна Інтернет-сторінка Форуму провідних міжнародних фінансових установ : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.flifi.org.ua.

Силабус:

Завантажити силабус