Центральний банк і грошово-кредитна політика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Пайтра Н. Г.ЕКФ-21с, ЕКФ-22с, ЕКФ-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21сдоцент Пайтра Н. Г.
ЕКФ-22сдоцент Пайтра Н. Г.
ЕКФ-23сдоцент Пайтра Н. Г.

Опис курсу

Програма вибіркової дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом 6.030508 “Фінанси і кредит”.

Предметом навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» є теоретичні та практичні основи здійснення операцй центральними банками та реалізації монетарної політики, які є основою грошово-кредитних відносин в економіці країни.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» забезпечується отриманими знаннями з курсів: «Гроші і кредит», «Міжнародні валютно-кредитні відносини» і «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн».

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика»  є формування теоретичних і прикладних знань у галузі монетарної політики та функціонування центрального банку.

Основними завданнями навчальної дисципліни Центральний банк і грошово-кредитна політика»   є вивчення змісту, завдань і основних напрямів діяльності центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює пропозицію (масу) і ціну грошей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: правову основу діяльності НБУ; основні засади грошово-кредитної політики; організацію грошового обігу; фінансові інструменти грошово-кредитної політики; формування попиту та пропозиції на гроші; основи формування валютної політики; порядок проведення емісійно-касової роботи в НБУ; методику здійснення банківського нагляду за діяльністю банків другого рівня;

вміти: розраховувати значення грошових агрегатів; визначати норми обов’язкових резервів для комерційних банків; проводити оцінку показників щодо грошового обігу; визначати чинники, що впливають на розмір облікової ставки НБУ; аналізувати фінансову звітність діяльності НБУ; визначати обсяги кредитування для підтримки ліквідності банківської системи; аналізувати стан платіжного балансу України.

 

Рекомендована література

 1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2002. – Вил. 5. – С. 42-64.
 2. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 3. Васильченко З.М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : [монографія] / З.М. Васильченко. – К. : Кондор, 2004. – 528с.
 4. Вовчак О. Д. Платіжні системи : навч. посібник / О. Д. Вовчак, Г. Є. Шпаргало, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 341 с.
 5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. – М. : Прогресс, 2002. – 352 с.
 6. Крупка М.І. Банківські операції : [підручник] / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 312 с.
 7. Крупка М. І. Гроші та кредит : [підручник] // М. І. Крупка, М.С. Мрочко, Б.М. Вишивана та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – 420 с.
 8. Міщенко В. І. Банківський нагляд: підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Центр наук. дослідж. НБУ; Ун-т банк. справи НБУ, 2010. – 497 с.
 9. Мороз А.М. Центральний банк та грошово-кредитна політика : [навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни] / А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін . – К.:– КНЕУ, 2005. – 556с.
 10. Пластиковые карты. – М. : Издательская группа “БДЦ-пресс”, 2005. – 624 с.
 11. Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика / Ю. Є. Холодна, О. М. Рад. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 131 с.
 12. Центральний банк в країнах з перехідною економікою : Національний банк України / за ред. Я. Ширмер. – К. : Альтерпрес, 2002. – 170 с.