Цінова політика та конкурентоспроможність фірми (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Залога З. М.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Залога З. М.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Цінова політика та конкурентоспроможність фірми» є набуття магістрами знань з основ ціноутворення для обґрунтування і прийняття цінових рішень, дослідження методів і підходів до визначення цін, вміння використовувати ці знання при вирішенні практичних питань формування цінової політики на фірмі як основного фактора конкурентоспроможності.

Основні завдання дисципліни полягають у наступному:

 • забезпечення теоретичних знань методології і методики формування цінової політики;
 • вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду обґрунтування політики цін;
 • формування системи практичних і теоретичних знань у сфері моделювання цін та застосування їх для впровадження найбільш раціональних методів і політики ціноутворення фірми із врахуванням реальної кон’юнктури ринку і забезпечення максимальної економічної рентабельності;
 • набуття навиків самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • новітні моделі ринків і цінової політики фірми, які узагальнюють сучасну ринкову практику і пояснюють мотиви поведінки різних ринкових суб’єктів;
 • динамічний підхід до процесу ціноутворення з врахуванням зміни фаз розвитку ринку і виробленого продукту, що особливо актуально для українського
 • ринку;
 • процес формування ефективної цінової стратегії і методів ціноутворення, які доцільно використовувати в залежності від ринкових умов і цілей, які стоять перед фірмою;
 • основні характеристики і умови формування українського ринку з позицій вибору цінової політики;
 • процес визначення фірмою своєї оперативної цінової політики, або цінової тактики, з урахуванням постійно мінливої економічної кон’юнктури.

Вміти:

 • аналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище для обґрунтування цінових рішень;
 • оцінювати процес формування цінової політики і проводити оцінку підприємницьких ризиків;
 • розраховувати ціну, використовуючи сучасні методи ціноутворення;
 • визначати ціну на додатковий обсяг продукції;
 • оцінювати вплив цінової політики на діяльність фірми;
 • визначати ціни на основі конкурентних методів ціноутворення;
 • оцінювати ризики та можливості при встановленні фірмою цін на товари;
 • аналізувати вплив зміни ціни на величину прибутку фірми;
 • обґрунтовувати ціни зовнішньоторговельних контрактів;
 • аналізувати співвідношення цін та валютного курсу;
 • аналізувати основні етапи та процес формування цінової стратегії фірми;
 • формувати цінову політику із врахуванням психології споживачів;
 • обґрунтовувати процес ціноутворення на інноваційні продукти.

 

Рекомендована література

Базова література

 1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навч. Посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. 2003.
 2. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. 304 с.
 3. Колесников О. В. Ціноутворення. Навчал. посібник. Видання 4-е. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 156 с.
 4. Корінєв В. П., Корецький М. Х., Дацій О. І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 200 с.
 5. Круш П. В. Ціноутворення: підручник / П. В. Круш, О. І. Андрусь: відп. Редактор В. М. Марченко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського: Політехніка, 2019. 291 с.
 6. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 243 с.
 7. Літвінов Ю. І., Літвінова Т. Ціноутворення в умовах ринку. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 400 с.
 8. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посібник / О. Є. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. 479 с.
 9. Михасюк I., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф. акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – ЛНУ імені Івана Франка. Підручник. Друге вид-ня. (переробленне і доповнене). К.: Атіка, Ельга-Н, 2002.      592 с.
 10. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 284 с.

Додаткова література

 1. Білявцев М. І., Петренко І. В., Прозорова І. В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. 332 с.
 2. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник / С. С. Гаркавенко. – 4-те вид. доп. – К.: Лібра, 2006. 720 с.
 3. Жегус О. В. Теорія і практика ціноутворення в системі маркетингу: монографія / Харків: ХДУХТ, 2013. 249 с.
 4. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний посібник. 2-ге вид-ня. К.: МАУП, 2003. 240 с.
 5. Мельник Л. Г., Корінцева О. У., Старченко Л. В. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. К.: Вид-тво «Університетська книга», 2007. 246 с.
 6. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. К.: Центр навчальної літератури, 2012. 238 с.
 7. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 122 с.
 8. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2002. 656 с.
 9. Michael E. Porter. On competition. Updated and expanded edition. HarvardRusiness School Publishing. 592 p.

Інформаційні ресурси 

 1. URL: https://www.rada.gov.ua – Верховна рада України
 2. URL: http://www.library.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
 3. URL: https://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
 4. URL: https://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

Матеріали

МЕТОДИЧНІ_ВКАЗІВКИ_з_дисципліни_«ЦІНОВА_ПОЛІТИКА_ТА_КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус