Ціни і ціноутворення в управлінському обліку (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Шевчук В. Р.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКО-42сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Анотація_Ціни і ціноутворення в управлінському обліку

Навчальна дисципліна

ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ

Анотація дисципліни

 

Семестр: 8

Викладач: к. е. н., доцент Шевчук Віра Романівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою курсу «Ціни та ціноутворення в управлінському обліку» є надання слухачам знань та вмінь з питань формування і використання цін в сучасних нестабільних та мінливих умовах господарювання, методів ціноутворення в управлінському обліку, що дасть можливість розробки цінової політики і цінової стратегії підприємства. Завданнями вивчення дисципліни «Ціни та ціноутворення в управлінському обліку» є ознайомлення з функціями, структурою та класифікацією цін; використання ціноутворення в комерційній діяльності фірм; дослідження цінової політики фірми; вивчення ролі держави у процесах ціноутворення; вивчення ролі витрат та інших фінансових показників при ціноутворенні; оволодіння підходами та методами ціноутворення в управлінському обліку.

 

Перелік тем:

 1. Базові засади ціноутворення.
 2. Сутність цін та їх класифікація.
 3. Цінова політика і стратегія підприємства.
 4. Методи ціноутворення в управлінському обліку.
 5. Державне регулювання ціноутворення.

Рекомендована література

Основна:

 1. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.
 2. Бакунов О. О, Кучеренко Ю. О. Цінова політика підприємства: навч. посіб. Донецьк : ДонНУЕТ, 2016. 111 с.
 3. Колесніков О. В. Ціноутворення: навч. посіб., 4-е видання. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 156 с.
 4. Лисак О. І., Андрєєва Л. О., Тебенко В. М. Ціноутворення: курс лекцій. Мелітополь: Люкс, 2020. 193 с.
 5. Макаренко Н. О., Лишенко М. О. Маркетингове ціноутворення. Теоретичні основи : навч. посіб. Буринь: ПП «Буринська районна друкарня», 2020. 129 с.
 6. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення: практикум. Вінниця: ВНТУ, 2015. 63 с.

Додаткова:

 1. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 480 с.
 2. Пінішко В. С., Рудницька О. С., Юсипович О. І. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. 191 с.
 3. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: навч.-метод. посіб. К. : КНЕУ, 2006. 247 с.
 4. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. К.: Кондор, 2008. 195 с.
 5. Шульга О. А. Ціноутворення: курс лекцій: навч. посіб. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. 110 с.

Інформаційні ресурси;

 1. Президент України http://www.president.gov.ua
 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua
 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua
 6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua
 7. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус