Шевчук Віра Романівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: vira.shevchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємств, а також впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту у вітчизняну облікову практику.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

1.Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В. Р. Шевчук ; [за ред. О. М. Ковалюка]. – К. : Алерта, 2009. – 176 с.

2. Шевчук В. Р. Стратегічний облік і аналіз / В. Р. Шевчук – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 1-312 с. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-сontent/uploads/2016/10/Navchalnyy_posibnyk_Stratehichnyy_oblik_i_analiz_SHevchuk_Vira.pdf.

Наукові статті (вибрані):

1.Шевчук В. Р. Концепція стратегічного управління витратами в управлінському обліку / В. Р. Шевчук, З. Л. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – 2010. – № 20.14. – С. 147-153.

2.Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства / В. Р. Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 281-284.

3.Шевчук В.Р. Еволюція і перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку / В.Р.Шевчук // Вісник економічного факультету Формування ринкової економіки в Україні. Вип.32. Зб.наук.праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 187с. – С.166-168.

4.Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства / В.Р.Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №797.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2014.- 480с. – С.417-422.

5.Шевчук В. Р. Організаційні аспекти впровадження аутсорсингу внутрішнього аудиту в Україні / В. Р. Шевчук, В. Є. Кондратьєва // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 370–376.

6.Шевчук В. Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В. Шевчук, В. Кондратьєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.3. – С.325-331.

7.Шевчук В.Р. Еволюція стратегічного аналізу та передумови його розвитку в Україні / В.Р.Шевчук // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – P. 112-117.

8.Бандура З. Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством / З. Л. Бандура, В. Р. Шевчук, Л. В. Семенюк ; за науковою редакцією проф. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 248 с.

9. Шевчук В.Р. Розкриття нефінансової інформації у звіті про управління вітчизняними суб’єктами господарювання: формат, виклики і перспективи. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2018. Том 23. Випуск 6 (71). С. 189–195. (Index Copernicus)

10. Шевчук В.Р. Проблемні аспекти та перспективи розкриття у звіті про управління інформації про ризики та невизначеності діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57.  С. 104–109. (Index Copernicus)

11. Бандура З.Л., Шевчук В.Р., Семенюк Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо вибору місця розміщення придорожніх закладів та обґрунтування доцільності розширення їх мережі в контексті стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства. Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія, за заг.ред. О.Л. Гальцової. Херсон: Видавничий дім: «Гельветика», 2019. 268 с., с.187-206

12. Шевчук В. Передумови і проблемні аспекти складання звіту про управління у контексті адаптації законодавства ЄС в галузі бухгалтерського обліку в Україні. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. 2019. Вип. ІІ. С. 354 – 363.

13. Шевчук В.Р., Бордун О.Ю., Бабенко В.В.  Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України). Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №4 (70). С.103-110.

14. Шевчук В. Р., Бордун О.Ю. Стратегії міжнародних готельних мереж та детермінанти планування їх розвитку в Україні. Економічний аналіз. – 2020. – том 30 №3 – С. 190-196. – DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.03.190.

15. Бордун О.Ю., Шевчук В. Р. Особливості оцінювання збалансованого розвитку готельної індустрії України в умовах коронавірусної пандемії. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2020. – №59 – С. 119-130. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2020.59.0.5912.

16. Бордун О.Ю., Шевчук В.Р. Туристична індустрія України в умовах короновірусної пандемії. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2021. – 60 – С. 163-175. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.60.0.6014.

17. Kalina, Iryna, Viktoriia Khurdei, Vira Shevchuk, Tetiana Vlasiuk, and Ihor Leonidov Introduction of a Corporate Security Risk Management System: The Experience of Poland. Journal of Risk and Financial Management. – 2022. – 15(8) – 10.3390/jrfm15080335 (1-27) – DOI: https://doi.org/10.3390/ jrfm15080335.

18. Бордун О., Шевчук В., Монастирський В., Лучка О.  Втрати та напрями порятунку туристичного бізнесу України в умовах війни. Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2022. – Вип. 62 – С. 178-196. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2022.62.0.6214.

 

 

Біографія

ШЕВЧУК Віра Романівна народилася 24 січня 1974 року в місті Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню школу №82. З 1990 по 1995 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит”, а з 1995 по 1999 рік – в аспірантурі.
У 1994-2002 рр. – головний бухгалтер кількох підприємств Львова. У 1999-2001 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” на тему «Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)». 2001-2006 рр. – старший викладач Львівського інституту менеджменту. З 2006 року – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 році отримала звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2008 року – сертифікований аудитор України. З 2009 року – сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СІРА). Член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА) (з 2010 р.), Палати аудиторів і бухгалтерів України (ПАБ) (з 2017 р.), Аудиторської палати України  (з 2019 р.). Бізнес-тренер за програмою МВА з дисциплін “Бухгалтерський облік” та “Управлінський облік”.
Перелік курсів:
1.Нефінансова звітність (англійською мовою)

2.Стратегічний облік і аналіз

3.Міжнародні стандарти обліку і аудиту (англійською мовою)

4. Збалансована система показників в управлінському обліку

5. Бізнес-консалтинг

6. Ціни та ціноутворення в управлінському обліку

7. Бюджетування і стратегічне планування

8. Консалтинг і аналіз діяльності суб’єктів малого бізнесу

 

Іноземні наукові стажування:

  1. Іноземне наукове стажування у Вюрцбургському університеті (м. Вюрцбург, Німеччина), факультет бізнес-менеджменту і економіки, кафедра фінансового обліку, аудиту і консалтингу з 01.06.2018 по 30.06.2018. Під керівництвом проф. Гансруді Ленз працювала над проектом «Інтегрування питань корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у стратегічний управлінський облік і звітність відповідно до вимог Директиви ЄС 2014/95/EU від 22 жовтня 2014 про розкриття нефінансової та різноманітної інформації великими суб’єктами господарювання і групами». https://www.facebook.com/vira.shevchuk/posts/pfbid0CrQvk1Cce6CGmNKoEVqsj45Nu7Hzq51HQZZjPMj4H48EWyN7EsppR6jBQyxShGxLl
  1. Іноземне наукове онлайн стажування у Вюрцбургському університеті з 18.10.2021 по 01.12.2021 в межах Проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» (6 кредитів)  https://www.facebook.com/kaf.obliku.lnu/posts/pfbid0SDUeWLZ9HJN8tWMvjM76sw8H53MZ7VWbqLGPsCYRSx333VSgs28NWCPAritvopkcl
  2. Іноземне наукового стажування у Весняній школі з трансферу технологій у Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана (м. Вюрцбург, Німеччина) в межах Проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» з 25.04.2022 по 25.06.2022 на тему «Детермінанти рейтингів ESG у контексті поточних дебатів щодо корисності розкриття інформації щодо екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG)». https://www.facebook.com/kaf.obliku.lnu/posts/pfbid0jxtgpggn6EKcBop6AhghDZ4LfeU2LgrXjh3cNGsKZSGDm89BAqtEdjNiFK6HkUAhl

Виконавець проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом.

Відповідальна за співпрацю і акредитацію спеціальності “Облік і оподаткування”  міжнародними професійними організаціями Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) і Chartered Institute of Management Accountants (СІМА).

 

Методичні матеріали

Навчальний_посібник_Стратегічний_облік_і_аналіз_Шевчук_Віра

Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисциплін професійної та практичної підготовки для студентів 4 курсу ОПП «Облік, оподаткування і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Розклад