Шевчук Віра Романівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Основною сферою наукових інтересів є обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємств, а також впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та аудиту у вітчизняну облікову практику.

Курси

Публікації

1.Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік : [навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.] / В. Р. Шевчук ; [за ред. О. М. Ковалюка]. – К. : Алерта, 2009. – 176 с.
2.Шевчук В. Р. Концепція стратегічного управління витратами в управлінському обліку / В. Р. Шевчук, З. Л. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. пр. – 2010. – № 20.14. – С. 147-153.
3.Шевчук В. Р. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки конкурентної стратегії підприємства / В. Р. Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 281-284.
4.Шевчук В.Р. Еволюція і перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку / В.Р.Шевчук // Вісник економічного факультету Формування ринкової економіки в Україні. Вип.32. Зб.наук.праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 187с. – С.166-168.
5.Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік як інформаційне підґрунтя стратегічного менеджменту підприємства / В.Р.Шевчук // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – №797.- Зб. наук. пр. – Львів: НУЛП, 2014.- 480с. – С.417-422.
6.Шевчук В. Р. Організаційні аспекти впровадження аутсорсингу внутрішнього аудиту в Україні / В. Р. Шевчук, В. Є. Кондратьєва // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 370–376.
7.Шевчук В. Передумови та переваги (недоліки) аутсорсингу послуг із внутрішнього аудиту / В. Шевчук, В. Кондратьєва // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип.25.3. – С.325-331.
8.Шевчук В.Р. Еволюція стратегічного аналізу та передумови його розвитку в Україні / В.Р.Шевчук // Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific articles. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China. 2016. – P. 112-117.
9.Бандура З. Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством / З. Л. Бандура, В. Р. Шевчук, Л. В. Семенюк ; за науковою редакцією проф. О. М. Ковалюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 248 с.

Біографія

ШЕВЧУК Віра Романівна народилася 24 січня 1974 року в місті Львові. У 1990 році закінчила Львівську середню школу №82. З 1990 по 1995 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “облік і аудит”, а з 1995 по 1999 рік – в аспірантурі.
У 1994-2002 рр. – головний бухгалтер кількох підприємств Львова. У 1999-2001 рр. – асистент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.04. “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” на тему «Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України)». 2001-2006 рр. – старший викладач Львівського інституту менеджменту. З 2006 року – доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2008 році отримала звання доцента кафедри обліку і аудиту.
З 2008 року – сертифікований аудитор України, контролер з якості аудиторських послуг в АФ “Міжнародні стандарти”. З 2009 року – сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СІРА), член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА). Бізнес-тренер за програмою МВА з дисциплін “Бухгалтерський облік” та “Управлінський облік”. Тренер для підготовки до іспитів “Фінансовий облік” та “Управлінський облік” за програмою СІРА.
Перелік курсів:
1.Державне регулювання обліку і аудиту
2.Стратегічний управлінський облік
3.Міжнародні стандарти обліку і аудиту

Розклад