Ціни та ціноутворення (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842доцент Залога З. М.ЕКп-41с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКп-41сдоцент Залога З. М.
ЕКп-42сдоцент Залога З. М.

Опис курсу

Метою навчальної  дисципліни “Ціни та ціноутворення” є набуття студентами знань з основ ціноутворення для обґрунтування і прийняття цінових рішень у підприємницькій діяльності, вивчення принципів, методів і підходів до визначення цін, вміння використовувати ці знання при вирішенні практичних питань формування цін на фірмі.

Завдання вивчення дисципліни полягають у наступному:
• забезпечення теоретичних знань методології і методики обґрунтування системи ціноутворення на фірмі;
• вивчення особливостей вітчизняного та зарубіжного досвіду вибору та реалізації цінової стратегії;
• формування системи практичних і теоретичних знань у сфері моделювання цін та застосування їх для впровадження найбільш раціональних методів і політики ціноутворення підприємства із врахуванням реальної кон’юнктури ринку та забезпечення максимальної економічної рентабельності;
• набуття навиків самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни “Ціни та ціноутворення” студент повинен:
Знати:
– економічну суть та структуру ціни;
– види цін;
– групи вихідних даних для визначення ціни та основні етапи процесу ціноутворення;
– суть і характеристику етапів розробки цінової стратегії;
– основні види цінових стратегій;
– структуру витрат виробництва і формування собівартості продукції;
– суть методів ціноутворення;
– види диверсифікації цін;
– процес встановлення фірмою цін на товари: оцінка ризиків і можливостей;
– суть впливу зміни ціни на величину прибутку підприємства;
– форми і методи впливу держави на ціни;
– законодавчу базу формування цін в Україні;
– суть непрямих податків, які включаються в ціну;
– особливості ціноутворення в Україні на сучасному етапі.
Вміти:
– аналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище для обґрунтування цінових рішень;
– оцінювати процес прийняття цінових рішень;
– аналізувати структуру витрат виробництва;
– розраховувати ціну за методом «середні витрати плюс прибуток»;
– формувати ціну на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку;
– визначати ціну на додатковий обсяг продукції;
– оцінювати вплив політики цін на діяльність фірми;
– включати непрямі податки в структуру ціни: податок на додану вартість і акцизний збір;
– розраховувати ціни із використанням  параметричних методів;
– визначати ціни на основі конкурентних методів ціноутворення;
– оцінювати ризики та можливості при встановленні фірмою цін на товари;
– аналізувати вплив зміни ціни на величину прибутку фірми;
– розраховувати оптові та роздрібні ціни;
– обґрунтовувати ціни зовнішньоторговельних контрактів;
– аналізувати співвідношення цін та валютного курсу;
– аналізувати основні етапи та процес формування цінової стратегії підприємства.

Рекомендована література

Базова література
1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навч. Посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. I. Туган-Барановського. 2003.
2. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. 304 с.
3. Колесников О. В. Ціноутворення. Навчал. посібник. Видання 4-е. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 156 с.
4. Корінєв В. П., Корецький М. Х., Дацій О. І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 200 с.
5. Круш П. В. Ціноутворення: підручник / П. В. Круш, О. І. Андрусь: відп. Редактор В. М. Марченко. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського: Політехніка, 2019. 291 с.
6. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика: Навч. посіб. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 243 с.
7. Літвінов Ю. І., Літвінова Т. Ціноутворення в умовах ринку. Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 400 с.
8. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення: навч. посібник / О. Є. Мазур. – К.: Центр навчальної літератури, 2012. 479 с.
9. Михасюк I., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф. акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. – ЛНУ імені Івана Франка. Підручник. Друге вид-ня. (переробленне і доповнене). К.: Атіка, Ельга-Н, 2002. 592 с.
10. Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 284 с.

Додаткова література
1. Білявцев М. І., Петренко І. В., Прозорова І. В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2005. 332 с.
2. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник / С. С. Гаркавенко. – 4-те вид. доп. – К.: Лібра, 2006. 720 с.
3. Жегус О. В. Теорія і практика ціноутворення в системі маркетингу: монографія / Харків: ХДУХТ, 2013. 249 с.
4. Литвиненко Я. В. Сучасна політика ціноутворення. Навчальний посібник. 2-ге вид-ня. К.: МАУП, 2003. 240 с.
5. Мельник Л. Г., Корінцева О. У., Старченко Л. В. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. К.: Вид-тво «Університетська книга», 2007. 246 с.
6. Окландер М. А. Маркетингова цінова політика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. К.: Центр навчальної літератури, 2012. 238 с.
7. Тормоса Ю. Г. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. 122 с.
8. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2002. 656 с.
9. Michael E. Porter. On competition. Updated and expanded edition. Harvard Business School Publishing. 2009. 592 p.

Інформаційні ресурси
1. URL: https://www.rada.gov.ua – Верховна рада України
2. URL: http://www.library.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника
3. URL: https://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
4. URL: https://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус