Управління та організація малого бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828ЕКп-41с, ЕКп-44с, ЕКп-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКп-44сЛукашенко Т. В.
ЕКп-41сЛукашенко Т. В.
ЕКп-42сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни є організаційний та управлінський  механізми функціонування малих підприємств.

Мета вивчення дисципліни –  формування системи знань з питань організації та управління діяльністю в сфері малого підприємництва, що сприяє підготовці майбутніх фахівців до діяльності в даній сфері в статусі ефективних власників та менеджерів.

Основні завдання: вивчення сутності та ролі малого бізнесу в економіці країни, виявлення основних проблем функціонування і розвитку малого бізнесу і шляхів їх подолання, оволодіння теоретичними, правовими, організаційними та методичними основами підприємницької діяльності в малому бізнесі, ознайомлення з підтримкою та інфраструктурним забезпеченням малого бізнесу, набуття навичок управлінської діяльності в сфері малого підприємництва.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Закон України від 22.03.2012 №4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва Україні». URL: http://zakon.rada.gov.ua
 5. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 6. Закон України від 11.09.2003 № 1160-1V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua
 7. Закон України від 06.09.2005 № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»(зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon.rada.gov.ua
 8. Ануфрієва О. Л., Пальчевська Т. Г., Лагоцька Г. М. Підприємницька діяльність: навч. посіб. Івано-Франківськ: «Лілея НВ». 2014. 304 с.
 9. Бердинець М. Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. 352 с.
 10. Гаєвська Л.М. Підприємницька діяльність : підручник Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 500 с.
 11. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника, д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: Університетська книга, 2021. 316 с.
 12. Мельников А.В., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2013.
 13. Основи підприємництва: підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир : ЖДТУ, 2019.  493 с.
 14. Підприємництво. Ч. 1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності : підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 241с.
 15. Підприємництво. Ч. 2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах: підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. В. Шраменко та ін. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 228 с.
 16. Створення власного бізнесу: навч. посіб. / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, та ін. К. : КНЕУ, 2017. 311с.

Додаткова література:

 1. Васюта В., Путря А., Пивоваров В. Стан розвитку малого підприємництва в Україні. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 6, Том 1. С.60-64. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-61-22.pdf
 2. Висоцький О. Малий бізнес, велика гра. В-во: Visotsky Consulting. 2020. 212с.
 3. Довідник підприємця. URL: https://www.gurt.org.ua/biz/manual/#gsc.tab=0
 1. Жаворонок А.В. Сучасний стан кредитування малого бізнесу та його роль у розвитку національної економіки. URL: file:///C:/Users/Owner/Downloads/6087-Article%20Text-17016-1-10-20220629.pdf
 1. Лойко Л., Александров Б. Підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. European scientific journal of Economic and Financial innovation №1(11) 2023. С. 228-237. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal
 2. Підприємництво в сучасних умовах розвитку України: навч.-практ. посіб. /Д. А. Антонюк, Л. М. Бухаріна, О. А. Онищенко, В. О. Шишкін. Запоріжжя. 2018р. 428с. URL:
 3. Проблеми і перспективи розвитку малого і середнього бізнесу : монографія / за ред. д.е.н., професора С.Д. Лучик; Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. Чернівці : Технодрук, 2021. 400 с.
 4. Стрілець В.Ю. Забезпечення розвитку малих підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2019. 457с.
 5. Технології розробки старапів. Київ. 2021. https://ifsa.kiev.ua/vidannya/navchalnij-posbnik-texnolog-rozrobki-startapv.html
 6. Управління стартапами : підручник / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с.
 7. Ярмоленко В. Стан та шляхи розвитку малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. 2023. Вип.8. С. 57-65. URL: https://fmnzb.sfa.org.ua/wp-content/uploads/2023/06/8.pdf
 8. Gerber, Michael E. The most successful small business in the world : the ten principles1 / by Michael E. Gerber. Printed in the United States of America John Wiley & Sons, Inc.2010 p.162

Інтернет-ресурси:

http://franchising.ua/osnovi-biznesu/ – портал ідей для бізнесу

http://www.vlasnasprava.info/ – новини українського бізнесу

http://www.bplans.com – бізнес-планування

http://chp.com.ua/ua/ – приватне підприємництво

https://business.diia.gov.ua/ – дія бізнес

http://pleddg.org.ua/ua/tag/rozvitok-msp/ – партнерство з розвитку міст

Силабус:

Завантажити силабус