Управління екологічною безпекою

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Оробчук М. Г.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51с

Опис курсу

Мета навчального курсу «Управління екологічною безпекою» – сформувати у студентів систему знань з теорії та методології, принципів побудови та організації екологічного управління, опанування відповідними нормативно-правовими та економічними аспектами з урахуванням їх особливостей  як на локальному, регіональному, державному, так і на міжнародному рівнях, а також умінь їх практичного застосування.

Відповідно цьому основними завданнями навчальної дисципліни є:

 • ознайомлення студентів із сучасним стану біосфери в основних сферах людської життєдіяльності;
 • вивчення ними еволюції взаємодії суспільства та природи, усвідомлення необхідності виникнення та розвитку екологічних наук, зокрема управління екологічною безпекою;
 • належне засвоєння магістрантами законодавчих міжнародних і українських документів, а також організації управління екологічною безпекою для їхнього виконання;
 • оволодіння студентами методами та інструментами управління екологічною безпекою насамперед на рівні локальних організаційних утворень, а саме екологічними: оцінками,  експертизами, аудитами, страхуванням, ліцензуванням, нормуванням, моніторингами;
 • опанування магістрантами методики визначення екологічних ризиків і втрат, розрахунків соціально-економічної ефективності природоохоронних заходів,  формування у них навиків практичного використання сучасних напрямків управління екологічною безпекою, зокрема: екологічним маркетингом і маркуванням, еколого інноваційно-інвестиційною діяльністю, інжинірингом, сучасним переосмисленням якості життя ( біобезпекою).

Рекомендована література

 1. Батлук В. А. Радіаційна екологія. Навч. посіб. К.: Знання, 2009. 309 с.
 2. Екологічне управління. Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Шевчук В.І. та ін. К.: Либідь, 2004.  432 с.
 3. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В.Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. К.: Знання, 2006. 366 с.
 4. Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М. Екологічний менеджмент: Підручник. К.: ВЦ «Академія», 2007.  432 с.
 5. Мороз В. М., Батир Ю. Г., Мороз С. А. Публічне управління та адміністрування у сфері екологічної безпеки. Харків: НУЦЗУ, 2020. 58 с.
 6. Мороз О. І. та ін. Екологічна безпека. Львів: Львівська політехніка, 2021. 284 с.
 7. Сталінська І. В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та теорія екологічної безпеки. Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 2017. 92 с.
 8. Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навч. посіб. К., 2017. 267 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус