Управління економічними ризиками

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕККМ-61с, ЕКЕМ-61с, ЕКРМ-61с, ЕКТМ-61с, ЕКЮМ-21с, ЕКЗМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕККМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКЕМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКРМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКТМ-61сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКЮМ-21сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.
ЕКЗМ-11сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Управління економічними ризиками” є формування знань, вмінь та навичок необхідних для ефективного управління ризиком, комплексного аналізу та прогнозування ризику.

Завданням дисципліни «Управління економічними ризиками» є засвоєння методології та методики проведення аналізу ризиків та застосування економіко-математичних моделей, що враховують ризик; набуття досвіду найбільш типових прийомів моделювання та вимірювання ризику в процесі прийняття рішень, побудови системи управління економічними ризиками.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати: сутність ризику як економічної категорії; теоретико-методологічні основи управління ризиками в діяльності сучасних фінансових інститутів; основні принципи  комплексного підходу до управління ризиком;   підходи до ідентифікації та класифікації економічних ризиків, основні концептуальні методи їх аналізу; концептуальні підходи вимірювання фінансових ризиків; інструментарій аналізу, методи кількісної оцінки та моделювання ринкових економічних ризиків; підходи до оцінювання та моделювання операційного та інших видів ризику фінансових інститутів; моделі оцінювання інтегрального ризику фінансових інститутів та визначення «економічного капіталу» фінансових інститутів; методи та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами з урахуванням ризику, можливість їх використання; концептуальні підходи до управління фінансовими ризиками та їх мінімізації – диверсифікація, страхування, хеджування, здобуття додаткової інформації;

 

вміти: готувати інформаційно-аналітичні матеріали для працівників бізнес-підрозділів та інших користувачів; аналізувати і готувати аналітичні доповіді з певної проблеми/задачі; оцінювати міру ризику, а також контролювати, моделювати й враховувати ризик, управляти ним, досліджувати можливі засоби захисту від ризиків, застосовуючи відповідні методи економічної ризикології; оцінювати ризиковість управлінських рішень; керувати фінансовими ризиками; досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах неструктурованих та слабоструктурованих проблемних ситуацій; оцінювати ефективність різних видів діяльності підприємств з точки зору ризику та дохідності; аналізувати соціально-економічні об’єкти і процеси з використанням класичних методів моделювання; моделювати економічний ризик; моделювати процеси прийняття рішень з урахуванням невизначеності; оцінювати конфліктність, багатокритеріальність та зумовлений ними ризик;  керувати економічними ризиками.

Рекомендована література

Базова література

 1. Артим-Дрогомирецька З. Б., Негрей М. В. Економічний ризик : навч.-метод. посібник із грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . Львів : Магнолія-2006, 2013. 320 с.
 2. Артим-Дрогомирецька З. Б., Романич І. Б. Економічний ризик : практикум. Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. 186 с.
 3. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2000. 292 с.
 4. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. К. : КНЕУ, 2004. 480 с.
 5. Економічний ризик: ігрові моделі : [навч. пос.] / В.В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Вітлінського. К. : КНЕУ, 2002. 446 с.
 6. Мороз В. М., Мороз С. А. Ризик-менеджмент : навч. посібник для студ. спец. 281 «Публічне управління та адміністрування». Харків : НТУ «ХПІ», 2018. 140 с. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39143/1/Book_2018_Moroz_Ryzyk_menedzhment.pdf

 

Допоміжна література

 1. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. Харків: Промарт, 2015. 300 с. URL :
 2. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. К. : Деміур, 1996. 212 с.
 3. Вітлінський В.В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання : підручник. К. : ІЗМН, 1996. 400 с.
 4. Глобальні ризики з точки зору Всесвітнього економічного форуму: інфографіка. 2020. Bakertilly: вебсайт. URL: https://bakertilly.ua/news/id48913
 1. Економічний ризик: методи оцінки та управління [Текст] : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf
 2. Економічні ризики: методи вимірювання та управління: Навчальний посібник / Скопенко Н.С., Федулова І. В., Мазник Л. В., Кириченко О.М., Удворгелі Л. І.; за заг. ред. Скопенко Н.С. К. : НУХТ, 2021. 344 с.
 3. Кігель В. Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. К.: Міленіум, 2017. 230 с.
 4. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Карпов А. В. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник. Одеса, 2011. 199 с. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/147035471.pdf
 5. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 c. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/28480/1/Posokhov_Upravlinnia_ryzykamy_2015.pdf
 1. Стешенко О. Д. Ризикологія: Навч. Посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 180 с. URL : http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/2224/1/Навчальний%20посібник.pdf
 1. Управління ризиками: Навчальний наочний посібник [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / М.О. Кравченко, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 18 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с. Лактіонова О. А. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 256 с. URL : https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/1460/1/Навч%20посібник%20УФР%2027_10_2020.pdf
 2. Управління фінансовими ризиками : навч. посібник / Куцик П. О., Васильців Т. Г., Сороківський В. М., Стефаняк В. І., Сороківська М. В. Львів : Растр-7, 2016. 318 с.

Силабус: Силабус Управління економічними ризиками_23-24

Завантажити силабус