«Управління інноваціями» (спец. 073 «Менеджмент»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Скрипко Т. О.ЕКМ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-44спрофесор Скрипко Т. О.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни «Управління інноваціями» є формування цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві в галузі, регіоні та країні, сприяти підвищенню науково-практичного рівня спеціалістів, їх компетенції щодо управління інноваційними процесами у вітчизняних підприємствах.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Про інноваційну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.266 https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/40-15#Text
  2. Дудар Т.Г. Інноваційний менеджмент – К. : ЦУЛ, 2009. – 254 с.
  3. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент : підручник для студентів вищих навчальних закладів (з грифом МОН) / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 426 с.
  4. Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент – К. : Академвидав, 2006 – 464 с.
  5. Юринець З., Гнилянська Л. Інноваційно-інвестиційний менеджмент. Навч. посіб. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 319 с.

Допоміжна література

  1. Скрипко Т. О. Парадигма розвитку і економічної безпеки малого і середнього підприємництва в системі національної конкурентоспроможності / Т. О. Скрипко. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 392 с.
  2. Юринець З. В. Максимів Б. М. Інноваційна стратегія розвитку переробних підприємств України: монографія / З. В. Юринець, Б. М. Максимів. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 203 с.

 

Матеріали

Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус