Управління маркетинговою інформаційною системою в організації, (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Зіньцьо Ю. В.ЕКНМ-61с, ЕКНМ-61з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКНМ-61сдоцент Зіньцьо Ю. В.
ЕКНМ-61здоцент Зіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління маркетинговою інформаційною системою в організації» є опанування студентами теоретичних основ і практичних методів питань створення, застосування та впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання маркетингових задач, набуття магістрантами теоретичних та практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем маркетингу, виявлення сприятливих можливостей організації, сучасних технологічних засобів обробки інформації, що використовуються для створення інформаційних систем управління маркетинговою діяльністю підприємства з метою досягнення його ефективного існування та розвитку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління маркетинговою інформаційною системою в організації» є:

 • розуміння суті, місця та функцій маркетингової інформаційної системи в організації;
 • визначення сутності, форм і методів для регулярного збирання, аналізу та інтерпретування отриманої інформації;
 • дослідження формування та функціонування баз даних, інформаційних банків моделей та методик, програмних засобів та інтегрованих систем;
 • вивчення тенденцій розвитку систем маркетингової інформації;
 • засвоєння методичних засад роботи систем внутрішньої інформації, маркетингової розвідки, маркетингових досліджень і аналітичної маркетингової системи;
 • обґрунтування методології розробки інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності;
 • формування спеціальних теоретичних знань із теоретичних основ створення, застосування та впровадження маркетингових інформаційних систем та розв’язання маркетингових задач (використання нових інформаційних технологій; комп’ютеризація діяльності служб маркетингу; розробка, створення маркетингових інформаційних систем; інформаційні технології прийняття маркетингових рішень; інформаційні технології розв’язання маркетингових задач).

Після завершення цього курсу студент буде:

знати :

 • понятійно-категоріальний апарат та інструментарій маркетингової інформаційної системи;
 • специфіку управління маркетинговою інформаційною системою в організації;
 • етапи створення інформаційних систем;
 • сутність системи бізнес-аналітики та візуалізації даних;
 • структуру та елементи маркетингової інформаційної системи;
 • особливості безпеки та захисту інформації в автоматизованих системах управління маркетингом.

вміти :

 • враховувати особливості організації і можливості глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;
 • використовувати інструменти маркетингових інформаційних систем;
 • застосовувати набуті знання та навички у роботі з маркетинговими інформаційними системами та системами управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • розуміти специфіку управління маркетинговими інформаційними системами в організації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Навч. посіб, К.: ЦП «Компринт», 2019.
 2. Зіньцьо Ю.В. Управління маркетинговою інформаційною системою в організації: Методичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 075 – «Маркетинг». Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. с. 36.
 3. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч.посібник. К. : КНЕУ, 2016.
 4. Оксанич А. П., Петренко В. Р., Костенко О. П. Інформаційні системи і технології маркетингу. К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2018.
 5. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М. та інші. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Навч. посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.
 6. Кіпоренко С. С., Топіна Р. П. Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7443
 7. Воскресенська О.Є., Шукліна В.В. Формування маркетингової інформаційної системи підприємства. Вісник ХНТУ № 4 (71), 2019. С. 141-147.
 8. Нестеренко О.В. Інформаційні системи управління підприємствами / Навч. посіб. Київ: Укр НЦ РІТ, 2019. 135 с.

Додаткова література:

 1. Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями: навч. посібник / В.М. Антоненко, С.Д. Мамченко, Ю.В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
 2. Грищенко О.Ф. Маркетингова інформаційна система як інструмент організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень в системі управління сучасним підприємством. Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 6. Т 2. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_2/058-062.pdf
 3. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник. / За наук. ред. А.В.Войчака. Київ: КНЕУ, 2007. 408 с.
 4. Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навч. Посібник / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. – 3-тє вид., переробл. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 324 с
 5. Іванов Ю. Б., Ус М. І. Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 299 – 305.
 6. Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014, №3. С. 142- 153.
 7. Ангелко І., Зіньцьо Ю. Роль інноваційного маркетингу в сучасному розвитку підприємств. Information and innovation technologies in the XXI century materiały 4. International scientific conference University of Technology, Katowice 23-24 September 2021. P.10-12.
 8. Грищенко О. В. Маркетингова інформаційна система як інструмент організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень в системі управління сучасним підприємством. Економічні науки. 2011. №6. С. 58 – 62.
 9. Федорченко А.В. Система маркетингових досліджень : монографія/ А.В. Федорченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 267 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Міжнародна маркетингова група. URL: http:// marketingua.com/
 2. Український журнал про маркетингові комунікації і медіа «MarketingMediaReview» (MMR). URL: http://www.mmr.net.ua
 3. Журнал «Маркетинг и реклама» URL: http://www.mr.com.ua
 4. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua
 5. «Маркетинг в Україні». Науковий журнал. URL: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 6. «Маркетинг: теорія і практика». Науковий журнал. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 7. Українська Асоціація Маркетингу. URL: http://uam.in.ua/
 8. Американська асоціація маркетингу. URL: https://www.ama.org
 9. Маркетинговий портал. URL:  http://www.marketing-research.in.ua

Матеріали

Методичні_рекомендації_Управління_маркетинговою_інформаційною_системою_в_організації

Робоча_програма_Управління_маркетинговою_інформаційною_системою_в_організації_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус