Зіньцьо Юлія Володимирівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: Yuliya.Zintso@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Digital transformation of society: Theoretical and applied approaches. Katowice,2021 Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts University of Technology, Katowice. Monograph 46. (Зіньцьо Ю.В., Ангелко І.В. Інноваційні напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності фермерських господарств України. С. 324-330).
 2. Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges. Monograph. Editors: Tetyana Nestorenko, Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021; pp. 844. (Iryna Anhelko, Yuliya Zintso, Lubomyr Ribun. Conceptual bases of an estimation of the basic components of a standard of living of the population of Ukraine. p.34-43).

Навчальні посібники:

 1. Практикум з маркетингу:Навч. посіб. / За ред. Є.Й. Майовця. – Львів: Край, 2014. – 244с.
 2. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416с.
 3. Словник термінів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Olena Stashchuk, Andrii Boiar, Tetiana Shmatkovska, Mykola Dziamulych, Olena Skoruk, Sofiia Tesliuk, Yuliya Zintso. “Analysis of fiscal efficiency of taxation in the system of filling budget funds in Ukraine” AD ALTA Journal of interdisciplinary research. March 2021, 1 (11), p. 47-51.  http://ep3.nuwm.edu.ua/20402/1/STASHCHUK_%D0%9E_ANALYSIS_OF_FISCAL_EFFICIENCY…zax.pdf?fbclid=IwAR0d39vstEcxbu1Zxxvd_fnzDq_rs46dc52QARcf4HEx2SzL0mSRYPWY_4M
 2. Zintso, Y., Fedorishina, I., Zaiachkovska, H., Kovalchuk, O., & Tyagunova, Z. (2023). ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN THE USE OF DIGITAL MARKETING FOR THE SUCCESSFUL PROMOTION OF GOODS AND SERVICES IN UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 174–184. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4080 (Web of Science/Scopus)

Статті у фахових виданнях:

 1. Зіньцьо Ю.В. Мораторій в Україні: за і проти. Формування ринкової економіки в Україні. ЛНУ ім. Ів. Франка, 2011р. Вип. 24. С. 166-170.
 2. Зіньцьо Ю.В., Майовець Є.Й. Вплив трудових ресурсів на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України. Вісник Львівського університету ім. Ів. Франка, 2012р. Випуск 48. С.413-417.
 3. Зіньцьо Ю. В. Формування системи управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств України. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». 2014. № 1 (58). Ч. 1, С. 207−212.
 4. Зіньцьо Ю.В. Кооперація як напрямок удосконалення виробничо-збутовою діяльністю фермерських господарств. Електронне фахове видання “Глобальні та національні проблеми економіки”. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського. 28 лютого 2015 року. http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/338-zintso-yu-v-kooperatsiya-yak-napryamok-udoskonalennya-virobnicho-zbutovoyu-diyalnistyu-fermerskikh-gospodarstv
 5. Зіньцьо Ю.В. Місце фермерських господарств в організаційній структурі агробізнесу. Вісник Сумського НАУ серія “Економіка і менеджмент”. 2015. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2015_4_13
 6. Зіньцьо Ю. В. Використання світового досвіду управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств в Україні. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Вип. № 7 (60). С. 40–44. (Index Copernicus).
 7. Зіньцьо Ю.В. Вплив механізації праці на рентабельність фермерських господарств. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна, 2017. Т.22. Вип. №7(60). с.77-82.
 8. Зіньцьо Ю. В. Система управління маркетинговою діяльністю фермерських господарств. Науковий журнал “Причорноморські економічні студії”. Одеса. 2019. Вип. № 39-1. С. 20–24. (Index Copernicus). http://bses.in.ua/journals/2019/39_1_2019/6.pdf
 9. Зіньцьо Ю. В. Дослідження маркетингової поведінки фермерських господарств на ринку матеріально-технічних ресурсів. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони” Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя. 2020. Вип. № 1 (112). С. 54–58. (Index Copernicus).
 10. Зіньцьо Ю.В., Зінькова С.В. Вебсайт як інструмент інтернет-маркетингових комунікацій агрохолдингу. «Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки». Київ. 2021. Вип. 4 (63). С. 41-47. (категорія «Б»).
 11. Зіньцьо Ю.В., Зінькова С.В. Компаративний аналіз особливостей просування інтернет-магазинів та сайтів послуг в пошукових системах. Електронне наукове фахове видання “Економіка та суспільство”. Випуск 37 / 2022. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1208 DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-28 (Index Copernicus).
 12. Зіньцьо Ю.В., Даниленко М.В. Аналіз тенденцій розвитку маркетингової цінової політики в ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство. 2023. № 58. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3294  DOI: 10.32782/2524-0072/2023-58-32(електронне фахове видання) Index Copernicus

 

Статті у періодичних наукових виданнях іноземних держав:

 1. ZintsoYu. Influence of a marketing pricing policy on the income of the farm. Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. Thorpe-Bowker. Melbourne, Australia, 2015. P. 253−256.
 2. ZintsoYu. Management peculiarities of marketing in farming households. Science and society: Collection of scientific articles. Edizioni Magi, Roma, Italy, 2017. P. 384‒388.

Статті:

 1. Зіньцьо Ю.В. Стан забезпечення фермерських господарств  продукцією вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки. Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції  (за міжнародною участю). “Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки” 11-12 квітня 2019 р. м.Дніпро. С.311-314.https://nmetau.edu.ua/file/chast_1_2019.pdf

Нагороди

Розклад