Управління міжнародними інвестиційними проєктами

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Крупка І. М.ЕКРМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКРМ-51сдоцент Крупка І. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних навиків щодо діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними проєктами, проєктного аналізу, розроблення проєктів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих у світовій практиці методичних і практичних підходів, а також формування сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління міжнародною інвестиційною діяльністю держави, регіонів і компаній, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навиками, які мають забезпечувати її ефективність.

Результати навчання:

знати:

 • сутність та форми міжнародних інвестицій;
 • завдання та функції міжнародного інвестиційного управління; складові інвестиційного середовища країн та методичні підходи до оцінювання його привабливості;
 • механізми державного регулювання та стимулювання як внутрішньої, так і міжнародної інвестиційної діяльності, зокрема режими інвестиційної політики держави, інструменти регулювання та особливості вітчизняної системи державних гарантій іноземним інвесторам, у тому числі в спеціальних економічних зонах й індустріальних парках, особливості інфраструктурної підтримки міжнародної інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах та в Україні;
 • основні підходи до державного програмування інвестиційної діяльності країн світу та особливості оцінки пріоритетності й ефективності інвестиційних програм у розвинених країнах і країнах, що розвиваються.
 • механізми міжнародного регулювання інвестиційної діяльності;
 • процес міжнародного інвестиційного проєктування як складника інвестиційного менеджменту компанії;
 • основні концепції, поняття, підходи, методи, мету та зміст проведення проєктного аналізу;
 • особливості, структуру та фази життєвого циклу проєктів реальних інвестицій;
 • методики і критерії оцінювання міжнародних інвестиційних проєктів, їх переваги та слабини;
 • методи оптимізації портфеля реальних інвестицій;
 • закордонний та вітчизняний досвід управління реалізацією міжнародними інвестиційними проєктами;

вміти:

 • оцінювати інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі, фірми і проєкту;
 • поєднувати основні положення стратегічного розвитку компанії, маркетингового аналізу, фінансового аналізу та планування, аналізу довкілля, економічного, технічного та соціального аналізу, формування бізнес-плану діяльності;
 • самостійно розробляти та оцінювати міжнародні інвестиційні проєкти, зокрема розраховувати проєктні грошові потоки, обґрунтовувати рівень ставки дисконтування, виконувати розрахунки за основними методами оцінювання інвестиційних проєктів, вибирати метод оцінки та проводити порівняння конкретних інвестиційних проєктів;
 • визначати цінність проєкту з урахуванням концепцій вигід і витрат та альтернативної вартості з огляду на технічний, інституційний, комерційний, соціальний, екологічний, фінансовий та бюджетний аспекти;
 • ідентифікувати і структурувати ризики, які супроводжують процеси розроблення та реалізації інвестиційних проєктів й проводити їх кількісну оцінку;
 • визначати вплив динаміки валютних курсів на прибутковість міжнародних інвестиційних проєктів;
 • управляти реалізацією міжнародних інвестиційних проєктів у сучасних умовах господарювання;
 • формувати портфель міжнародних інвестиційних проєктів компанії та коригувати його, використовуючи відповідні методи управління.

Рекомендована література

 1. Савчук В.П., Прилипко С. І., Величко О. Г. Управління міжнародними інвестиційними проєктами: навчальний посібник / за заг. ред. С. І. Прилипка. Київ : КНЕУ, 2013. 470 с.
 2. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проєктами: Навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2015. 388 с.
 3. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами: Підручник / за заг. ред. Л. В. Ноздріної. Київ: ЦУЛ, 2010. 432 с.
 4. Богоявленська Ю.В. Проєктний аналіз: навчальний посібник. Київ, 2016. 336 с.
 5. Фінансовий менеджмент: підручник [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.] / за ред. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
 6. Інвестування : навч. посіб. М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та ін.] / за ред. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 376 с.
 7. Про затвердження форми проєктної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проєкт, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, Порядку розроблення та форми інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: Наказ МЕРТ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12.
 8. Порядок розроблення інвестиційного проєкту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка: Наказ МЕРТ. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12.
 9. Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проєктів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями : Постанова КМУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/70-2016-%D0%BF#Text.

Силабус:

Завантажити силабус