Управління персональними фінансами

Тип: На вибір студента

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Лобозинська С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКФ-21спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Метою вивчення ДВВС «Управління персональними фінансами» є підготовка особистостей, здатних самостійно здійснювати на належному рівні аналіз стану власних грошових потоків, перспектив накопичення, зберігання та інвестування зароблених грошових коштів. Критично оцінювати стан ринку праці та потребу у фахівцях різної кваліфікації, а також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики інвестування грошових коштів для збереження їх вартості у майбутньому, зважаючи на фінансові та економічні кризи.
Цілі вивчення дисципліни: надати студентам основи знань з управління персональними фінансами, сформувати вміння володіти інструментарієм накопичення, зберігання та інвестування грошових коштів, щоб у дорослому житті майбутні фахівці вміли самостійно приймати рішення про правильність розпорядження заробленими грошовими коштами та були фінансово незалежними з належним пасивним доходом у майбутньому.
Після завершення цього курсу студент повинен:
знати: предмет, структуру та головні поняття курсу, концептуальні підходи до застосування інструментарію управління персонаьними фінансами; особливості оподаткування особистих доходів; концептуальні основи оцінки ринку праці та потенційних можливостей працевлаштування; принципи оптимізації депозитних вкладень та гарантій збереження заощаджень; особливості довгострокового особистого страхування (страхування життя, медичне страхування, інвестиційне страхування); особливості індивідуального пенсійного накопичення; правила користування платіжними системами особистого користування; правила користування кредитними коштами; особливості застосування методик інвестування у благородні метали, криптовалюти, інвестиційні монети, нерухомість; правила ведення обліку та оподаткування доходу ФОП; захист прав споживачів ринку фінансових послуг.
вміти: аналізувати особистий бюджет доходів та витрат; писати резюме, проходити співбесіди з роботодавцем, знаходити місце праці;розраховувати сплату податків з доходів фізичних осіб, суму оподаткування з доходу за депозитами, обсяги коштів в рахунок оплати послуг за користування кредитними коштами; застосовувати стратегічний аналіз обрахунку ризику та прибутковості інвестицій в ЦП, киптовалюту, нерухомість, інвестиційні монети та банківські метали; визначати суму сплати податкових платежів за спрощеною системою оподаткування ФОП, правильно заповнювати звітні бухгалтерські форми; застосовувати інструменти захисту своїх фінансових прав за допомогою існуючих правових механізмів.

Рекомендована література

1. Лобозинська С.М. Безпека банківського бізнесу Фінансовий бізнес: теорія і практика: монографія / за ред. Реверчука С. К. – Львів, 2018. – 196 с.
2. Lobozynska S. State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine // Finanse i Pravo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law). – Czerwiec/June 2020. Vol. 2(26). P. 51-62.
3. Канеман Д. Мислення швидке й повільне; з англ. пер. М. Яковлєв. Київ: Наш формат, 2017. 479 с.
4. Lobozynska S. Нow to create financial security in the digital economy in Ukraine// Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення”, 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, М. О. Кохан, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 236 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-919-346-9. C.13-14.
5. Lobozynska S. The problems of consumer’s protection in the financial market in Ukraine: empirical research // Journal of Finance and Financial Law.(2017) Vol. III, no. 1. P.65-79 https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/2223/1876. Index Copernicus
6. Лобозинська С.М. Інституційні засади захисту прав вкладників – фізичних осіб на ринку банківських послуг України // Розвиток банківської системи в умовах трансформації економічного простору : монографія . за ред. . Чепелюк Г.М., Пантєлєєвої Н.М. – Черкаси, 2016. – 414. (с 104-116) Рейтингові системи оцінки банківської діяльності в Україні монографія. – Львів: видавництво «Растр -7», 2016. – 220 с.
7. Гроші і кредит : [підручник] / за ред. С. К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382 с Банківська система / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів. – «Магнолія -2006». – 2013. – 400 с.
8. Банківська система / за ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – Львів. – «Магнолія -2006». – 2013. – 400 с.
9. Варуфакіс Я. Розмови з донькою про економіку. Коротка історія капіталізму; з англ. пер. Ю. Скавінський. Львів: Вид-во Старого Лева, 2018. 165 с.
10. Вовчак О. Д. Платіжні системи: навч. посіб. / О. Д. Вовчак та інші. Київ: Знання, 2008. 341 c.
11. Гроші України = Money of Ukraine / Р. М. Шуст та ін.; худ.-оформл. Б. П. Бублик. Харків : ФОЛІО, 2011. 503 с.
12. ДеМарко Т., Листер Т. Вальсируя с медведями: управление рисками в проектах по разработке программного обеспечения; под общ. ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О. Москва: Компания p.m.Office, 2005. 190 с.
13. Інвестиційний банкінг: навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. І. Пшика. Київ: ДВНЗ «УБС», 2017. 490 с.
14. .Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення; пер. з англ. С. Крикуненко. Київ: Наш формат, 2018. 462 с.. 11.
15. Карлін М. І., Цимбалюк І. О. Фінанси домогосподарств провідних країн світу: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. 172 с.
16. Кові С. Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей: потужні інструменти розвитку особистості; пер. з англ. О. Любенко. 2-ге вид., стер. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 382 с.
17. Попередження інвесторам: 10 ознак фіктивності інвестиційного проекту. URL: https://www.nssmc.gov.ua/2019/03/25/poperedzhennya-nvestoram-10-znakfktivnost-nvestitsynogo-proektu.
18. Рекомендації держателям платіжних карток. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=26645330&cat_id=3127220. Ринок платіжних карток України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=79219.
19. Рікардз Дж. Валютні війни. Витоки наступної світової кризи; пер. з англ. Д. Тавровецький. Київ: Наш формат, 2018. 327 с.
20. Романенко О. Р. Фінанси: підручник для ВНЗ. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 310 с
21. Споживачу небанківських фінансових послуг. URL: https://nfp.gov.ua/files/DepFi nMon/%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A8%D0%A3%D0%A0%D0%90.pdf
22. Тапскотт Д., Тапскотт А. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня; пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. Москва: Эксмо, 2017. 443 с.
23. Ткаченко Н. В. Страхування: підручник. Київ: УБС НБУ, 2014. 570 с.
24. Ферґюсон Н. Еволюція грошей. Фінансова історія світу; пер. з англ. К. Диса. Київ: Наш формат, 2017. 380 с.
25. Фінанси: експрес курс: навч. посібник / І. С. Волохова, Н. А. Шикіна, О. Г. Волкова та ін.; за заг. ред. І. С. Волохової. Харків: ПромАрт, 2018. 262 с.
26. Фінансова грамотність: інтерактив. електрон. посіб. / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко; М-во освіти і науки України. Київ, 2014. 1 електрон. диск.
27. Фінансова грамотність: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. Київ, 2014. 316 с.
28. Фінансово-економічна грамотність: підручник: у 2-х ч. / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. Київ: Кондор, 2017. Ч. 1: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. 1024 с.
29. Фондовий ринок: практикум: навч. посібник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2017. 718 с.
30. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Знання, 2015. Книга 1. 621 с.
31. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2016. Книга 2. 686 с.
32. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття; з англ. пер. О. Дем’янчук. Київ: Форс Україна: Book Chef, 2018. 413 с.
33. Чанґ Ха-Юн. Економіка. Інструкція з використання; пер. з англ. А. Лапін. Київ: Наш формат, 2016. 400 с.
34. CFA Institute. CFA Program Curriculum 2018 Level I Volumes 1-6 Box Set (CFA Curriculum 2018). Wiley; 1 edition (July 31, 2017); reading 6 «The Time Value of Money».
35. Financial Consumer Protection. URL https://www.oecd.org/g20/topics /financialsectorreform/financialconsumerprotection.htm.
36. Frey С. B., Osborne M. A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/ The_Future_of_Employment.pdf.
37. Madura J., Casey K. M., Roberts Sh. J. Personal financial literacy. Second Edition. Boston, New York, etc. : Pearson, 2014. 318 p.
38. Mishkin F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Eleventh Edition. New York, etc. : Pearson, 2015. 704 p.
39. Saving and Investing. A Roadmap To Your Financial Security Through Saving and Investing. U.S. Securities and Exchange Commission. URL: https://www.sec.gov/ investor/pubs/sec-guide-to-savings-and-investing.pdf.
40. Smith A. Gig Work, Online Selling and Home Sharing. URL: https://www.pewinternet. org/2016/11/17/gig-work-online-selling-and-home-sharing.
41. Your Money Matters / J. Chapman, St. Jones, E. Waller, R. Winnard, L. Booth etc. London: Young Money, 2018. 150 p.

Інформаційні та Інтернет ресурси:
1. Вісник НБУ;
2. Банківська справа;
3. Актуальні проблеми економіки;
4. Бюлетень НБУ;
5. Дзеркало тижня;
6. Компаньйон;
7. Новое время;
8. Фінанси України;
9. Економіка України;
10. https://finance.ua/ua/;
11. https://minfin.com.ua/ua/;
12. https://bank.gov.ua/
13. www.uabanker.net
14. www.rada.gov.ua

Силабус:

Завантажити силабус