Управління бізнес-комунікаціями (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Урба С. І.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКпМ-11спрофесор Урба С. І.
1

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління бізнес-комунікаціями» є опанування студентами теоретичних основ теорії бізнес-комунікацій, а також розвиток практичних навиків організації ефективних форм індивідуальних і групових комунікацій, вміння формувати імідж бізнес-структури та ділової людини.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • формування знань щодо теоретичних та методологічних основ бізнес-комунікацій;
 • освоєння сучасних підходів, методів та інструментів управління комунікаційними процесами;
 • засвоєння компетенцій для застосування отриманих знань, навиків і умінь вирішення комунікативних конфліктів для успішної практичної діяльності;
 • вивчення різновидів управлінської документація, вимог до її оформлення та використання в бізнес-середовищі;
 • набуття навиків організації ефективних форм індивідуальних і групових комунікацій у практичній діяльності;
 • оволодіння вміннями формувати імідж як бізнес-структури, так і ділової людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:

 • теоретичні основи бізнес-комунікацій;
 • сутність комунікаційного процесу та його основні етапи;
 • невербальні засоби ділової комунікації;
 • вербальні засоби ділової комунікації;
 • процес організації ділового спілкування;
 • основні теорії міжособистісних стосунків;
 • стратегічні та тактичні підходи до ведення бізнес-переговорів;
 • поняття і види комунікаційних конфліктів, методи їх вирішення;
 • різновиди управлінської документації, вимоги до її оформлення;
 • діловий етикет, основні норми та правила бізнес-етикету.

Вміти:

  • застосовувати бізнес-комунікації в діловому середовищі;
  • організовувати спілкування між бізнес-партнерами;
  • використовувати невербальні та невербальні засоби ділової комунікації;
  • визначати та формувати стратегію ведення бізнес-переговорів;
  • застосовувати ефективні методи вирішення комунікативних конфліктів;
  • оформляти управлінські документи;
  • організовувати електронний документообіг;
  • керуватися нормами та правилами бізнес-етикету.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Авраменко О.О., Яковенко Л.В., Шийка В.Я. Ділове спілкування. Навч. посібник. / За наук. ред. О.О. Авраменко. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». 2015. 160 с.
 2. Бізнес-комунікації: конспект лекцій / укладачі: Б.Л. Ковальов, А.В. Павлик, С.М. Федина. Суми: Сумський державний університет, 2020. 113 с.
 3. Бучацька І.О., Дубовик Т.В. Ділові переговори: навч. посіб. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2012. 252 с.
 4. Ділове спілкування: навч. посіб.- Красноармійськ: КІІ. ДонНТУ, 2009. 380c.
 5. Жигайло Н. Комунікативний менеджмент: навч. посібник . Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 368 с.
 6. Зінченко В.М., Степаненко О.К. Формування мовленнєвої компетентності професійно орієнтованої особистості: посібник. Дніпро: СПД «Охотнік». 2017. 80 с.
 7. Етика ділових відносин: навчальний посібник / [Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б. та ін.]. Вінниця: ВНТУ, 2011. 309 с.
 8. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 356 с.
 9. Приходько О.С., Самойлов І.Л., Шубкіна О.Ю. Ділові комунікації: навч. посібник. Вид-во: СФУ, 2020. 368 с.
 10. Химиця Н.О., Морушко О.О. Ділова комунікація: навч. посібник. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2016. 224 с.
 11. Холод О.МКомунікаційні технології: підручник. К.: КиМУ, 2011. 313с.
 12. Шкіцька І.Ю. Управлінське документознавство [Електронний ресурс]: навч. посіб. 2-ге вид., оновл. і доповн. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 382 с.
 13. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. – Центр учбової літератури, 2017. 168 с.

Додаткова література:

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. К.: Видавничий центр «Академія», 2014. 344 с.
 2. Ботвина Н.В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділової комунікації. К.: Артек, 2012. 208 с.
 3. Гриценко Т.Б., Гриценко С.П. та ін. Етика ділового спілкування: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344с
 4. Джонсон, Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. З англ.. В. Хомика. К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. 288с.
 5. Патрік Кінґ «Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним». К:КНИГОЛАВ, 2017. 128 с.
 6. Русавська В., Бондар І., Батченко Л. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті. Навчальний посібник. К.: Ліра-К, 2017. 304 с.
 7. Соціально-психологічні основи ділового спілкування: навч. посіб. / Є.І. Бородін, К.В. Комарова, Н.А. Липовська, Т.М. Тарасенко. Дніпро: ГРАНІ, 2019. 184 с.
 8. Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. Рівне: Перспектива, 2007. 389 с.

Інтернет-ресурси

 1. Навчальна програма «ГОВОРИТЬ БІЗНЕС. URL: Де і як комунікувати під час війни». https://thedigital.gov.ua/news/govorit-biznes-de-i-yak-komunikuvati-pid-chas-viyni-zapuskaemo-bezoplatne-navchannya-dlya-pidpriemtsiv
 2. Вербальна та невербальна комунікація: навч. матеріали он-лайн: менеджмент URL: https://pidru4niki.com/85119/menedzhment/verbalna_neverbalna_komunik atsiya
 3. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua
 4. Навіщо потрібні візитні картки? URL: http://cikavosti.com/navishhopotribni-vizitni-kartki/ .
 5. Техніка і методика проведення співбесіди. URL: http://nauditor.com.ua/uk/component/na_archive/29?view=material.

Матеріали

РП_УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЯМИ

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус