Управління проектами інформатизації (6.030502 “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Твердохліб І. П.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Твердохліб І. П.

Опис курсу

Метою дисципліни є підготовка фахівців економічного профілю, які б володіли теоретичними та практичними навичками методології управління проектами як перспективного напрямку розвитку менеджменту у сфері інформатизації економіки.

Предмет дисципліни – методологія управління проектами у застосуванні до процесів інформатизації економіки та бізнесу.

Завданням дисципліни є забезпечення:

 • засвоєння основних теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту;
 • можливості оволодіння методами управління проектами (УП) на всіх фазах життєвого циклу проекту;
 • продукування вмінь для застосування інструментів методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки;
 • ознайомлення студентів з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів автоматизації управління проектами та їх практичним застосуванням;
 • отримання студентами практичних навичок із застосування методології УП у процесі автоматизації різних бізнес-процесів.

Рекомендована література

 1. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посіб. / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 2. Логачова Л.М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Логачова, О.В. Логачова. – Суми: Університетська книга, 2011. – 208 с.
 3. Пан Л.В. Управління проектами: Навч.-метод. забезп. курсу: Для студ. напряму підготовки 0501: «Економіка та підприємництво». / Л.В. Пан – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004 – 139 с.
 4. Демиденко М.А. Управління проектами інформатизації : навч. посіб. / М.А. Де­миденко ; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2014. – 114 с. – Режим дос­тупу: http://nmu.org.ua
 5. Project Management Institute, Руководство к Своду знаний по управлению проек­тами (Руководство PMBOK) Project Management Institute – 2012.- 388 c.
 6. Принципы проектирования и разработки програмного обеспечения. Учебный курс MCSD: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2000. – 608 с.
 7. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные тре­бования к компетентности специалистов (NCB – SOVNET National Competence Baseline Version 3.0). – М: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2010. – 256 с.
 8. Осетрова И.С. Управление проектами в Microsoft Project 2010. / И.С. Осетрова- СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 69 с.
 9. Куперштейн В.И. Microsoft® Project 2010 в управлении проектами. / Под общей ред. А.В. Цветкова. / В.И. Куперштейн – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.