Управління якістю товарів та послуг (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дмитрук В. О.ЕКпМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКпМ-21сдоцент Дмитрук В. О.

Опис курсу

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідні знання для отримання компетенцій щодо управління якістю товарів і послуг на основі вивчення сучасних теоретичних концепцій та кращих практик в цій сфері. Тому дисципліна містить наукові концепції управління якістю, приклади передових практик та стандартів компаній, які є лідерами на різних ринках. Також курс спрямований на дослідження розвитку цієї сфери в українському бізнесі та досвіді створення систем управління якістю товарів і послуг, а також формування

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Управління якістю товарів і послуг» є формування у студентів комплексу фундаментальних теоретичних і практичних знань про засади і механізми формування систем управління якістю на підприємстві.

Основними завданнями дисципліни «Управління якістю товарів і послуг» є:

 • вивчення основних теоретичних основ з управління якістю;
 • вивчення досвіду передових міжнародних таукраїнських практик з управління якістю;
 • вивчення міжнародних та українських стандартів з управління якістю;
 • вивчення державної політики в цій сфері;
 • оволодіння методиками створення систем управління якістю;
 • набуття практичних навичок вибору моделі системи управління якістю та її імплементації;
 • здатність оцінювати очікувані результати від впровадження системи управління якістю та її сертифікації.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Безродна С. М. Управління якістю : навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей/ Безродна C. М. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. – 174с.
 2. Вакуленко A. B. Управління якістю: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / A. B. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2013. – 167 с.
 3. С. М. Валявський, Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в ЄС [Електронний ресурс].– Режим доступу:   http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4617
 4. Глєбова А.О. Система управління якістю на підприємстві в умовах євроінтеграційних процесів/ А.О. Глєбова, Б.О. Карчевський //Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/73.pdf
 5. Горшков Л. Інтегровані системи менеджменту для стійкого розвитку підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoj.dea.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/gorshkov.pdf.
 6. Дубодєлова А.В. Впливові чинники процесу розроблення та впровадження системи управління якістю на вітчиз- няних підприємствах за міжнародними стандартами ISO СЕРІЇ 9000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9739/1/05.pdf.
 7. Загальне управління якістю/О.В.Нанка, Р.В.Антощенков,В. М.Кісь, І.О. Листопад, Н.І.Моісєєва, І. В.Галич, А.О.Никифоров. – Харків:  ХНТУСГ,   – 205с.
 8. Костюк О. Д. Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
 9. Куценко О.І. Проектування систем управління якістю
  на основі міжнародних та національних стандартів Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/9473/1/Проектування%20систем%20управління%20якістю.pdf
 10. Лук’яненко В.М. Інтегровані системи менеджменту / Лук’яненко В.М., Галич І.В., Афанасьєва О.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:/// D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1 %8B/Downloads/yakictpdf.
 11. Малиш С.В.Концепції якості: погляди основоположниківhttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3697/1/КОНЦЕПЦІЇ%20ЯКОСТІ%20ПОГЛЯДИ%20ОСНОВОПОЛОЖНИКІВ.pdf
 12. Маркіна І.А.Теоретико-методологічні засади управління якістю продукції/ Маркіна І.А,Потапюк І.П., Мошенець Д.О. /- Економічний форум. -2018. -№1.
 13. Момот О. І. Можливості використання міжнародних стандартів для побудови інтегрованих систем менеджменту // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: зб. наук. праць / О. І. Момот. – К., 2014. – № 5 (37). – С. 133-138.
 14. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч.посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. -368с.
 15. Орлов П. А. Впровадження систем управління якістю: стан, проблеми, перспективи / П. А. Орлов // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2013. – № 6. – С. 59-63.
 16. Полковниченко С.О. Сучасний стан впровадження систем управління якістю в Україні. / С.О. Полковниченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ir.stu.cn.ua/123456789/24408
 17. Саранча Г. А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: підручник / Г. А Саранча. – К.: ЦНЛ, 2013. – 672 с.
 18. Сімкова Т.О. Тенденції розвитку систем управління якістю підприємств України за рахунок впровадження світових стандартів/ Т.О.Сімкова, А.І Кириченко [Електронний ресурс].- Режимдоступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/81.pdf
 19. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М. І. Шаповал. – К.: «Знання», 2007. – 471с.

 

Додаткова література:

 1. ДСТУ ISO 9000:2000. Система управління якістю. Основні положення та словник.
 2. ДСТУ ISO 9001:2000. Система управління якістю. Вимоги.
 3. ДСТУ ISO 9002:2000. Система управління якістю.
 4. ДСТУ ISO 9003:2000. Система управління якістю.
 5. ДСТУ ISO 9004:2000. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення якості.
 6. ISO 9000:2001. Система управління якістю. Основні положення та словник.
 7. ISO 9001:2001. Система управління якістю. Вимоги.
 8. ISO 9004:2001. Система управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.
 9. Про гігієну продуктів харчування: Директива Ради 93/43 ЄЕС від 14.06.93.
 10. .ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінка якості. Терміни та визначення.
 11. .ДСТУ ISO 10011-1-97. Настанови щодо перевірки систем якості. – Ч. 1. Перевірка.
 12. ДСТУ ISO 10011-2-97. Настанови щодо перевірки систем якості. – Ч. 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості.
 13. ДСТУ ISO 10011-3-97. Настанови щодо перевірки систем якості. — Ч. 3 Управління програмами перевірок.
 14. ДСТУ ISO 9000-1-95. Стандарти з правління якістю та забезпечення якості. — Ч. 1. Настанови щодо вибору та застосування.
 15. ДСТУ ISO 9000-2-96. Стандарти з правління якістю та забезпечення якості. — Ч. 2. Настанови щодо застосування ДСТУ ISO 9001-95;
 16. ДСТУ ISO 9002-95; ДСТУ ISO 9003-95.
 17. ДСТУ ISO 9001-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування
 18. .ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. ДСТУ ISO 9003-95. Системи якості. Модель забезпечення якості у процесі контролю готової продукції та її випробувань.
 19. ДСТУ ISO 9004-1-95. Управління якістю та елементи системи якості. — Ч. 1. Настанови.
 20. ДСТУ ISO 9004-2-96. Управління якістю та елементи системи якості. — Ч. 1. Настанови щодо послуг.
 21. .ДСТУ 2926-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системи технологій. Основні положення.
 22. ДСТУ 2927-94. Системи якості. Комплекси керування якістю системи технологій. Загальні вимоги до інформаційно-технологічних моделей керування якістю.
 23. ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення.

Силабус:

Завантажити силабус