Управління змінами

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ArrayЕКММ-51с, ЕКСМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51с
ЕКСМ-51с

Опис курсу

Результати навчання:

знати: природу, джерела та необхідність проведення змін; види змін; моделі управління змінами; основні етапи процесу управління змінами; механізми реалізації змін; традиційні і сучасні методи управління змінами; моделі організаційного розвитку та розуміти необхідність його здійснення; особливості проведення змін на основі реінжинірингу, реструктуризації тощо.

вміти: управляти змінами; планувати процес проведення змін; формувати варіанти стратегій проведення змін в організаціях; розробляти ефективний план дій по запровадженню змін; здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах; формувати команду для проведення змін; проводити моніторинг та аналіз процесу змін тощо.

Анотація навчальної дисципліни:

Теоретико-методологічна база управління змінами. Природа, джерела та необхідність проведення змін в організаціях. Види та рівні змін. Моделі управління змінами. Керівництво і лідерство в управлінні змінами. Підготовка до змін та їх планування. Механізм реалізації змін. Контроль. Управління опором змінам. Організаційний розвиток. Зміни у стратегії підприємства. Традиційні і сучасні методи управління змінами.

Рекомендована література

  1. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. / О.Є. Кузьмін та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 356 с.
  2. Яцура В.В., Грищук А.М. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Управління змінами». / В.В. Яцура, А.М. Грищук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.- 23 с.
  3. Садєков А.А. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами. Навчальний посібник для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навчання. / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – 414 с.
  4. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами. Навчальний посібник. – К: Фирма „БУРУНиК”, – 264 с.