Управління змінами

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління змінами» є оволодіння студентами-магістрами теоретичними знаннями та одержання ними практичних навичок щодо процесу управління змінами в організаціях.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– дослідження сутності змін та природи їх виникнення;

– формування у студентів наукового світогляду і знань із технології та методів управління змінами в організаціях;

– вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін.

Згідно з вимогами ОПП студенти повинні:

знати :

– природу, джерела та необхідність проведення змін;

– види змін;

– моделі управління змінами;

– основні етапи процесу управління змінами;

– механізми реалізації змін;

– традиційні і сучасні методи управління змінами;

– моделі організаційного розвитку та розуміти необхідність його здійснення;

– особливості проведення змін на основі реінжинірингу, реструктуризації.

уміти:

– управляти змінами;

– планувати процес проведення змін;

– формувати варіанти стратегій проведення змін в організаціях;

– розробляти ефективний план дій по запровадженню змін;

– здійснювати керівництво процесом змін на різних етапах;

– формувати команду для проведення змін;

– проводити моніторинг та аналіз процесу змін тощо.

Рекомендована література

 1. Основна література
  1. Адізес І.К. Управління змінами / пер. з англ. Т. Семигіна. Київ: Book Chef, 2018. 640 с.
  2. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів: БаК, 2001. 624 с.
  3. Дорошук Г.А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи: монографія / під ред. С.К. Харічкова. Одеса: Бондаренко М.О., 2016. 196 с.
  4. Живко 3.Б. Управління змінами: навч. посіб. Львів: ЛДУВС, 2016. 251 с.
  5. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
  6. Пічугіна Т.С., Ткачова С.С., Ткаченко О.П. Управління змінами: навч. посіб. Харків: ХДУХТ, 2017. 226 с.
 2. Додаткова література
 1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних підприємств: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 183 с.
 2. Воронков Д.К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: монографія. X. ВД «ІНЖЕК», 2010. 340 с.
 3. Гарафонова О.І. Управління змінами: теорія, методологія та практика: монографія. Київ: КНТУД, 2014. 364 с.
 4. Гусєва О.Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: монографія. Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2015. 395 с.
 5. Захарова О.В., Шумаєва О.О., Солонцова О.П. Управління змінами: навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. та допов. Донецьк: ЛандонXXI, 2014. 453 с.
 6. Садєков А.А., Гусєва О.Ю. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами. Навчальний посібник для студ. спец. 8.050107, 7.050107 ден. і заоч. форм навчання. Д.: ДонНУЕТ, 2010. 414 с.
 7. Сєріков А.В. Управління організаційними змінами. Навчальний посібник. – Київ: Фирма „БУРУНиК”, 2013. 264 с.
 8. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Проведення організаційних змін як засіб подолання криз. Наука й економіка. № 4. С. 354-361.
 9. Буднік М.М., Курилова Н.М. Управління змінами: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с.
 10. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Петрової І.Л. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. Т.5. 268 с.
 11. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 699с.
 12. Штангерт А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Київ: Знання, 2007. 335 с.
 13. Cameron Е. Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational Change. Kogan Page, 2011. 384 p.
 14. Frank V. Change Management – Manage the Change or It Will Manage You. / Voehl, Frank, Harrington, H. James; Productivity Pr., 2016. 390 p. 15.
 15. Kotter J.P. Leading change: Why transformation efforts fail. Harvard Business Review. 2005. March-April Vol. 73 (2). 59-67.
 16. Prisyazhnyuk A., Khmurova V. Theoretical aspect of cluster change management // Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. 368 p. 265-268 p.

 3. Інформаційні ресурси

 1. Електронний курс з дисципліни «Управління змінами» на платформі електронного навчання ЛНУ ім. І. Франка (Moodle): https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=64151
 2. Найпак Д. В. Реалізація технології проведення організаційних змін як передумови розвитку підприємства. Економіка. Управління. Інновації. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_27
 3. Шевченко І. Б. Управління змінами: навчальний посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 231 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/12734
 4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: http: www. me.gov.ua.
 5. Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua
 6. Міністерство фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua
 7. Державний комітет статистики України. URL: http: // ukrstat.gov.ua
 8. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua
 9. Державний департамент інтелектуальної власності. URL: http://www.sdip.gov.ua
 10. Український Науково-Технологічний Центр (НТЦУ). URL: http://www.stcu.kiev.ua
 11. Технопарк «Інститут монокристалів». URL: http://www.isc.kharkov.com
 12. Технопарк «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка». URL: http://www.yamanouchi.com.ua/
 13. Українська Ассоціація Бізнес-інкубаторів та Інноваційних центрів. URL: http://www.NoveKolo.info
 14. Проект SME Toolkit Департаменту Малого та Середнього Бізнесу Групи Світового Банку. URL: http://www.smetoolkit.org
 15. Проект технічної допомоги Агенства США з міжнародного розвитку. URL: http://www.atci.com.ua.
 16. Міжнародний Інститут Бізнесу. URL: http://www.iib.com.ua
 17. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». URL: http://interfax.kiev.ua
 18. Українська Інвестиційна Газета. URL: http://www.investgazeta.net
 19. Галицькі Контракти. URL: http://www.kontrakty.com.ua
 20. Журнал «Економіка». URL: http://www.economix.com.ua/
 21. Журнал «Юстиніан». URL: http://www.justinian.com.ua/
 22. Журнал «Інтелектуальний капітал». URL: http://www.ndiiv.org.ua
 23. Український фондовий ринок. URL: http://www.investfunds.com.ua/
 24. Експерт. URL: http://www. expert.ua.
 25. Компаньйон. URL: https://kompanion.online/
 26. Управління статистики Великобританії. URL: https://www.ons.gov.uk/
 27. Управління економіки та статистики США. URL: https://web.archive.org/web/20181003171352/http://www.esa.doc.gov/
 28. Євростат: http://www.europa.eu.
 29. Vista-Managеment GmbH: http://www.innovint.net

 

Матеріали

Нова Методичка_курсові_УЗ_2023

РП_УЗ_маг._2023-2024 н.р.

РП_УЗ_маг._2022-2023 н.р.

РП_УЗ_маг._2021-2022 н.р.

Методичка до дисципліни УЗ

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_УЗ_2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_УЗ_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус