Грищук Анна Михайлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-87

Телефон (мобільний): (097) 444-50-50

Електронна пошта: anna.hryshchuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 • управління змінами на мікро- та макрорівнях в економіці;
 • інноваційно-інвестиційне забезпечення реалізації змін;
 • проєктне обґрунтування та управління проєктами;
 • господарсько-правове адміністрування;
 • управління знаннями в організаціях;
 • тайм-менеджмент на індивідуальному рівні; тайм-менеджмент у роботі керівника;
 • стратегічне лідерство в організації.

Під моїм керівництвом були захищені аспіранти:

 1. Кравчук Ірина Валеріївна, тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм управління розвитком сфери туристичних послуг України», дата захисту: 23.11.2011 р.
 2. Гункевич Маріанна Богуславівна, тема дисертації: «Управління туристичним потенціалом у національній економіці України», дата захисту: 23.04.2014 р.
 3. Дубинецька Павлина Петрівна, тема дисертації: «Податкове регулювання в системі управління національним господарством», дата захисту: 21.04.2015 р.
 4. Семенишин Володимир Орестович, тема дисертації: «Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України», дата захисту: 20.05.2015 р.
 5. Масюк Юлія Олегівна, тема дисертації: «Стратегічне управління розвитком туризму в Україні», дата захисту: 30.06.2017 р.

Курси

Публікації

Є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць. Ось деякі з них.

Наукові статті

 1. Sodoma R., Lesyk L., Hryshchuk A., Dubynetska P., Shmatkovska T., (2022). Innovative development of rural territories and agriculture in Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Volume 22, Issue 4/2022. Р. 685-695. URL: https://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/3081-innovative-development-of-rural-territories-and-agriculture-in-ukraine (наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Web of Science).
 2. Грищук А.М., Сулик Я.М. Особливості антикризового управління людськими ресурсами в умовах змін. Формування ринкової економіки в Україні. № 47. 2022. С. 107-115. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2022.47.0.4710 (фахове видання України).
 3. Грищук А.М., Патрій Д.І. Роль нематеріальної складової мотивації в епоху змін. Формування ринкової економіки в Україні. № 45. 2021. С. 144-152. (Наукове фахове видання України)
 4. Грищук А.М., Гордон Х.О. Зміни в системі кадрового забезпечення на підприємствах готельного господарства України. Економіка та суспільство. 2021. №30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/655 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 5. Грищук А.М., Хомич М.А. Зміни у парадигмі лідерства в організаціях ХХІ століття . Економічний простір. №174. 2021. С. 69-76 (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 6. Грищук А.М., Гункевич М.Б. Диджиталізація управління бізнес-процесами в туристичній галузі України як відповідь на сучасні виклики світової економіки. Формування ринкової економіки в Україні. № 44. 2020. С. 204-212. (Наукове фахове видання України)
 7. Грищук А.М. Проблеми та шляхи модернізації галузевої структури національного господарства // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Т. 25. Випуск 2 (81). 2020. С. 18-23. (Наукове фахове видання «Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 8. Грищук А.М. Необхідність зміни технологічного укладу на основі драйверів економічного зростання. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Т. 31 (70). № 2. 2020. С. 81-88. (Наукове фахове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).
 9. Masiuk Y., Hryshchuk A. Analysis of economic potential of Ukraine cities by the example of non-productive sector: investments, tourism and IT industry. Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science. 1, Year 2018. P. 75-86. (Іноземне наукове фахове видання, Польща).
 10. Грищук А.М. Інноваційні перетворення в АПК України: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство. №18. 2018. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. [Електронний ресурс]. URL: http://ecomonyandsociety.in.ua (Електронне наукове фахове видання України).
 11. Грищук А.М. Актуальні питання економічної співпраці України та Польщі: сучасний стан та напрями змін . Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». № 27. 2017. С. 33-36. (Наукове фахове видання України).
 12. Грищук А.М. Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. №4 (15), том 1. 2016. Харків: ХНАДУ, 2016. С. 13-25. (Наукове фахове видання індексується в міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus).
 13. Грищук А.М., Масюк Ю.О. До проблем визначення впливу розвитку туризму на національну економіку. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. Том 21. С. 26-33. (Наукове фахове видання індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor).
 14. Мальська М.П., Грищук А.М., Масюк Ю.О. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи. Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал / Інститут суспільної трансформації; редкол.: Н.О. Матвійчук-Соскіна (гол. ред.) та ін. Київ: ТОВ ВКП «СТ-друк», 2015. № 155 (11-12). С. 78-81. (Наукове фахове видання включене до міжнародних наукометричних баз: Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, E.E.O.L., INFOBASE INDEX, РИНЦ, ERIH PLUSї).
 15. Грищук А.М., Шарко А.Р. Теоретичні основи інвестиційної діяльності банків. Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.10. С. 190-195. (Наукове фахове видання « індексується в міжнародних наукометричних базах даних Іndex Copernicus).
 16. Грищук А.М., Ковалко М.О. Методологія формування інноваційної політики підприємства в умовах стратегічних змін. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. Львів: Інтереко, 2013. Вип. 30. С. 94-99.
 17. Грищук А.М., Дубинецька П.П. Управління змінами у процесі реформування податкової системи України. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник НУ «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. №769. С. 351-362.
 18. Грищук А.М., Юринец З.В. Роль инновационных изменений в усилении конкурентоспособности экономики государства. Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 2013. № 4. URL: http://teoria-practica.ru/-2-2010/philosophy/ponarina.pdf (Наукове фахове видання  індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах: Index Copernicus, UlrichsWeb, DOAJ, EBSCO, Citefactor, InfoBase Index).
 19. Грищук А.М. Передумови здійснення структурних змін в господарській системі України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. Вип. 47. С. 377-386.
 20. Грищук А.М. Інновації в управлінні діяльністю підприємств. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / гол. ред. Р.І. Тринько. Львів: ЛьвДУВС, 2012. Вип. 1. С. 198-204.
 21. Грищук А., Осіпчук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці. Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. Львів: Інтереко, 2011. Вип. 24. С. 108-112.
 22. Грищук А.М., Вержиновська Н.С. Особливості планування виробничої діяльності казенних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Т. 1. Хмельницький, 2010. С. 175-179.
 23. Грищук А.М., Семенишин В.О. Методики оцінки ефективності комунікацій в системі менеджменту . Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 43. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. С. 184-196.

 

Тези доповідей на конференція

 1. Hryshchuk A., Khomych M. Paradoxes of leadership and their influence on the management of companies. World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 80-83. [Електронний ресурс]. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/.
 2. Грищук А.М. Відновлення економічного зростання в Україні у кризовий та післякризовий період // Вдосконалення економіки та фінансової системи на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С. 11-13.
 3. Грищук А.М., Залуцька А.П. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства в епоху динамічних змін // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «Λ’ОГОΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform. C. 83-85.
 4. Грищук А.М. Бізнес і громадські організації: зміни на користь партнерських стосунків // Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій: збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22 квітня 2020 р.) / за ред. Л.В. Рижак; відповід. за вип. Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. С. 48-50.
 5. Грищук А.М., Євтушок О.В. Постать менеджера як лідера в процесі організаційних змін // Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі: збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 15 березня 2019 р.) / за ред. В. П. Мельника; відповід. за вип. Н.І. Жигайло, Ю.В. Максимець. Львів: СПОЛОМ, 2019. С. 61-63.
 6. Євтушок О.В., Грищук А.М. Тенденції змін в проектуванні організаційних структур підприємств аграрного бізнесу // Глобальні виклики для сільського господарства та харчової промисловості [Електронний ресурс]: матеріали Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 23-24 травня 2019 р.). К.: НУБіП України, 2019. С. 49-52. URL: https://nubip.edu.ua/ sites/default/files/u192/tezi_zbirnik_19_ kinceviy_2.pdf
 7. Грищук А.М., Іванович І.Р. Мотивація та стимулювання персоналу в епоху змін // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 жовтня 2019 р.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 291-294.

 

Колективні монографії

 1. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор: монографія / Д. Гарасюк, А. Грищук, І. Гурняк, В. Круглякова, О. Макара, Г. Шимечко, З. Юринець, Р. Юринець; за ред. З. Юринець. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 300 с.
 2. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання [Текст]: монографія / Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. Львів: Ліга-Прес, 2013. 296с.
 3. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири [Текст]: монографія / А. Грищук, Н. Данилевич Н., О. Макара, С. Урба, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. 292 с.

 

Навчальні посібники

  1. Кузьмін О.Є., Яцура В.В., Грибик І.І., Грищук А.М., Смолінська Н.В., Гункевич М.Б., Замроз М.В. Управління змінами: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 356 с.
  2. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. Частина І (лекційний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 536 с. (З грифом МОНмолодьспорт України).
  3. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. Частина ІІ (практичний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 206 с. (З грифом МОНмолодьспорт України).

Біографія

Народилася 11 вересня 1973 р. у місті Львові.

1980-1990 рр. – навчання у середній школі № 81 м. Львова.

1990-1995 рр. – навчання на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. Одержала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «економіка підприємства».

1995-1998 рр. – навчання в аспірантурі (денна форма) на кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка.

1999 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України» за спеціальністю: 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою».

2000 р. – присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

1998-2001 – перебувала на посаді асистента кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

2003 – отримала вчене звання доцента.

З 2001 р. – до сьогодні – працюю на посаді доцента кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Проходила:

 • наукове стажування у Вроцлавському університеті на факультеті економіки і права (травень, 2013 р.);
 • наукове стажування “Вдосконалення викладацької майстерності” у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 25.03.2021 р. по 12.06.2021 р. (6 кредитів). Стажування_Сертифікат_ВВМ_ЛНУ_2021
 • професійне міжнародне стажування з трансферу технологій “German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program (GUTT.INUP)” з 18.10.2021 р. по 30.11.2021 р. (6 кредитів – 180 год.) (Львів-Вюрцбург-Київ).                                 https://drive.google.com/file/d/1iRVN1PZ_BKdIJq-A4lRI8hQk7a2UASRl/view?usp=share_link

Брала участь у польсько-білорусько-українській програмі транскордонного співробітництва Центру Європейських проектів «European neighbourhood instrument Cross-border Cooperation Programme «Polan-Belarus-Ukraine 2014-2020»  у рамках угоди про співпрацю між Жешувським та Львівським університетами (Польща, м. Жешув, 2017 р.).

Є виконавцем проєкту DAAD “Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій” у Львівському національному університету ім. І. Франка в партнерстві із Вюрцбурзьким університетом імені Юліуса Максиміліана та Київським академічним університетом (2019 -2022 рр.).

 

 

Методичні матеріали

 

Розробила та атестувала електронні навчальні курси на платформі Moodle:

 1. “Управління змінами” для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-професійної програми “Менеджмент організацій і адміністрування” другого (магістерського) рівня вищої освіти. Посилання на ЕНК: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1384
 2. “Господарсько-правове адміністрування” для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Посилання на ЕНК: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=696#

Є автором та співавтором наступних методичних матеріалів:

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: Грищук А.М., Данилевич Н.М., Замроз М.В., Кохан М.О., Островерх О.М., Сенишин О.С., Юринець З.В.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 59 с.  https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Metod_bakal_2022_2023.pdf
 2. Навчально-методичні поради з вивчення дисциплін «Господарсько-правове адміністрування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» / автор-укладач А.М. Грищук. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 2022. 28 с.               https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/Metodychka_HPA_men._2022.pdf 
 3. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Управління змінами» для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності (напряму підготовки) 073 «Менеджмент» спеціалізації (освітньої програми) «Менеджмент організацій і адміністрування» / автор-укладач А.М. Грищук. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 2020. 27 с.                                           https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/Metodychka-UZ.pdf 
 4. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Управління проєктами» для студентів денної та заочної форми навчання економічного факультету освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» / автор-укладач А. Грищук. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. 2021. 26 с.                                          https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Metodychka-UP_2021-2022.pdf

 

 

Розклад