Грищук Анна Михайлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Управління змінами на макро- та мікрорівнях, управління проектами, управління знаннями, управління інвестиціями, інноваційні процеси в економіці, господарське право

Курси

Публікації

 1. Грищук А.М., Макарчук О.О. Планування кар’єри працівників в організації // Формування ринкової економіки в Україні / Сучасна парадигма управління і Острозька біблія: Збірник наукових праць. – Львів: Інтереко, 2009.- Спец. вип. 20.- С. 161-166.
 2. Грищук А.М., Семенишин В.О. Методики оцінки ефективності комунікацій в системі менеджменту / А.М. Грищук, В.О. Семенишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Випуск 43. – Львів: «Світ», 2010. – С. 184-196.
 3. Грищук А.М., Вержиновська Н.С. Особливості планування виробничої діяльності казенних підприєств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. (Т. 1): Хмельницький, 2010.- С. 175-179.
 4. Грищук А., Осіпчук А. Роль культури ділових відносин у ринковій економіці // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. – Львів: Інтереко, 2011.- Вип. 24.- С. 108-112.
 5. Грищук А.М. Інновації в управлінні діяльністю підприємств // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012.- Вип. 1. – 292 с. – С. 198-204.
 6. Грищук А.М. Передумови здійснення структурних змін в господарській системі України // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. – Львів: Світ, 2012.- Вип. 47. – С. 377-386.
 7. Грищук А.М., Юринец З.В. Роль инновационныхизменений в усиленииконкурентоспособностиэкономикигосударства // Теория и практика общественногоразвития [Электронный ресурс]. – 2013. – № 4. Режим доступа: http://teoria-practica.ru/-2-2010/philosophy/ponarina.pdf
 8. Грищук А.М., Дубинецька П.П. Управління змінами у процесі реформування податкової системи України // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник НУ «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – №769. – С. 351-362.
 9. Грищук А.М., Ковалко М.О. Методологія формування інноваційної політики підприємства в умовах стратегічних змін // Формування ринкової економіки в Україні: Збірник наукових праць. – Львів: Інтереко, 2013.- Вип. 30. – С. 94-99.
 10. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири [Текст]: монографія / А. Грищук, Н. Данилевич Н., О. Макара, С. Урба, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець. – Луцьк: Вежа – Друк, 2012. – 292 с.
 11. Інноваційний поступ економіки України: проблеми, тенденції, потенціал зростання [Текст]: монографія / Л. Гнилянська, А. Грищук, І. Гурняк, Л. Загвойська, О. Макара, В. Петринка, З. Юринець; за наук. ред. З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 296 с.
 12. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навчальний посібник у 2-х ч. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Ч. І. – 501 с., Ч. ІІ. – 180 с. (з грифом МОНмолодьспорт України).

Розклад