Управління міжнародною конкурентоспроможністю (спеціальність 051 “Економіка”, спеціалізація “Міжнародна економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Шегинський І. М.ЕКРМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКРМ-61сдоцент Шегинський І. М.

Опис курсу

Дисципліна «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є системою знань про методи, принципи та технології створення конкурентних переваг і забезпечення на їх основі підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів міжнародної економічної діяльності.

Предметом курсу «Управління міжнародною конкурентоспроможністю» є вивчення суті та форм конкуренції, закономірностей формування суб’єктами ринку своїх конкурентних переваг, підходів до визначення рівня конкурентоспроможності економічних суб’єктів на світовому ринку, теорії та практики сучасної міжнародної конкуренції, управління формуванням конкурентних переваг та конкурентоспроможністю учасників світового ринку.

Мета дисципліни  формування у майбутніх фахівців теоретичних знань та практичних навиків проведення системного аналізу економічних процесів на міжнародному рівні для визначення й розв’язання управлінських проблем у національній економіці, спричинених інтеграцією у світове господарство та необхідністю істотного підвищення рівня конкурентоспроможності як окремих вітчизняних економічних суб’єктів, так і національної економіки в цілому.

Цілі дисципліни:
оволодіння знаннями, необхідними для дослідження конкурентоспроможності економічних суб’єктів на світовому ринку, набуття практичних навиків розроблення й застосування стратегій підтримання та підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності фірми, галузі економіки та національної економіки.

Силабус:

Завантажити силабус