Шегинський Ігор Михайлович

Посада: доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-63

Електронна пошта: Ihor.Shehynskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Copernicus: journals.indexcopernicus.com

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com

Наукові інтереси

“Еколого-економічні проблеми використання довкілля”, “Економічне зростання в Україні та світі”, “Макро- та мікроекономічний аналіз економіки України як відкритої господарської системи”, „Економічне зростання в Україні”, “Відкрита господарська система України в мовах посилення нестабільності світової економіки”, “Економіка України у системі міжнародної конкурентоспроможності”.

Курси

Публікації

 1. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина та П. Островерха. – 2-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2013. – 615 с. (співавторство)
 2. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 390 с. (співавторство)
 3. Шегинський І. Теорії і моделі економічного зростання. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць – Вип. 31. Ч. 2. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 437 с. (сс. 398-403)
 4. І. Шегинський. Ю. Кірієнко. Функціонування товарних ринків України у період трансформаційного спаду. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 29. Ч. 2. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,  2013. – 307 с. (C. 270-276).
 5. Шегинський І. Інституційно-правове середовище функціонування суб’єктів господарювання та його вплив на економічне зростання в Україні.// Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, – 216 с. – С. 184-189.
 6. Макроекономіка: навч. посібник / авт. кол.; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій. − К.: УБС НБУ, 2008. − 463 с. (співавторство).
 7. Шегинський І., Шегинська Н. Динаміка та перспективи економічного зростання країн Центрально-Східної Європи. //Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 року / Львівський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». – Львів, 2018. – 169 с. (cc. 37-40).
 8. Шегинський І., Шегинська Н. Теоретичні засади дослідження ролі заробітної плати у зростанні реального ВВП // Формування ринкової економіки № 41 (Випуск 41). – 2019 р. – 510 с. С. 481-490.
 9. Шегинський І. М., Шегинська Н. З. Система соціальної відповідальності в Україні: інституційний та управлінський аспекти. У кн. “Соціальна відповідальність в контексті інноваційного та соціально-гуманітарного розвитку.” Монографія / За наук. ред. Кузнєцової А.Я, Семів Л.К., Скринник З.Е. – Львів: вид-во ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 287 с.
 10. Шегинський Ігор, Шегинська Наталія. Аналіз впливу величини грошової винагороди працівників на економічне зростання країн з різним рівнем розвитку. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2018. Вип. 55. – С. 262-275.
 11. Шегинський І. Економічне зростання / У кн.  Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка. Підручник у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін.; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. − 4-те вид., виправл. та доп. − Л.: Апріорі, 2021. − Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. − 648 с.
 12. Шегинський Ігор. Інноваційна діяльність у відкритих економіках та досвід її інституційної підтримки в Ізраїлі. ISSN 2078-5860. Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник – Вип. 45. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,  2021. – 184 с. (C. 153-164).
 13. Шегинський Ігор. Макроекономічний аналіз впливу інновацій на економічне зростання Ізраїлю. ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2022. Випуск 62. С. 59–73.

Біографія

З 1988 року навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “економічне і соціальне планування”. Закінчив університет із відзнакою у 1993 році та отримав кваліфікацію “економіст”. У цьому ж році став аспірантом кафедри економічної теорії Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1994 року працював на посаді асистента кафедри економічної теорії ЛДУ імені Івана Франка. У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний аналіз природокористування в Україні» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «економічна теорія».

З 1999 року – доцент кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. У 2001 році отримав вчене звання доцента цієї кафедри. З вересня 2003 року до липня 2012 року заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи.

У жовтні 2004 року нагороджений грамотою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за особливі успіхи в роботі. Тоді ж став стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих учених.

З листопада 2006 року і до сьогодні – доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки.

Нагороди

2004 р. Нагороджений грамотою Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за особливі успіхи в роботі.
2004 р. Отримав стипендію для молодих учених від Голови Львівської обласної державної адміністрації.

Методичні матеріали

Силабус Мікроекономіка 2024 (Менеджмент)

Робоча програма Мікроекономіка 2024 (Менеджмент)

Програма Мікроекономіка 2024 (Менеджмент)

Програма Мікроекономіка 2023 (Облік)

Робоча програма Мікроекономіка 2023 (Облік)

Силабус Мікроекономіка 2023 (Облік)

Силабус курсу “Міжнародна економіка” (Екп) 2023

Робоча програма курсу “Міжнародна економіка” (Екп) 2023

Силабус курсу “Міжнародна економіка” (Екк, Екю) 2023

Робоча програма курсу “Міжнародна економіка” (Екк, Екю) 2023

Міжнародна економіка. Методичні рекомендації та плани практичних занять.

Мікроекономіка. Методичні поради та плани практичних занять._2024

 

Розклад