Управлінський облік (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор Струк Н. С.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31спрофесор Струк Н. С.
ЕКо-32спрофесор Струк Н. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Досягнути мету дає змогу вирішення таких завдань:
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– обґрунтувати доцільність та оцінити ефективність додаткових витрат на організацію управлінського обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

Основна література:

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 URL :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291 URL :   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 3. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в підприємницькій сфері : офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja1
 4. Струк Н. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 103 с. (у електронному форматі).
 5. Струк Н. С. Управлінський облік: практикум з управлінського обліку для студентів економічних спеціальностей, 2022. 69с. (у електронному форматі).
 6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення науково–дослідних робіт з дисципліни “Управлінський облік” для студентів економічного факультету. 2022. 10 с.

Додаткова література:

  1. Гасенко Л. В., Грановський С. С. Управлінський облік : навчальний посібник. Дніпродзержинськ, 2007 . 215 с.
  2. Голов С. Ф. Управлінський облік : навч. посібник для здоб. вищ. освіти. Київ : ЦУЛ, 2020. 534 с.
  3. Гуцаленко Л. Управлінський облік: навчальний посібник. К. ЦНЛ. 2020. 370с.
  4. Загородній А. Г. [та ін.]. Управлінський облік : термінологічний словник. Львів : ЗУКЦ, 2005. 96 с.
  5. Лень В. С. Управлінський облік: підручник. 2-е вид., випр. Київ: Каравела, 2017. 260 с.
  6. Патрин Г.О. Управлінський облік: підручник. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2017. 340с.
  7. Пилипів Н. І., Максимів Ю. В., П’ятничук І. Д. Управлінський облік : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Електронні дані. Івано-Франківськ, 2018. 380 с.
  8. Струк Н. С. Методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. пр. Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. Вип. 1(8). С. 188–198.
  9. Струк Н. С., Гармаш Х. П. Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 14. С. 288–292.
  10. Струк Н. С. Обліково-аналітична інтерпретація та основні напрями контролю трансакційних витрат у інноваційній діяльності підприємства. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 151–174.
  11.  Управлінський облік :  підручник  /  О.  В.  Фоміна, О. А. Мошковська,  О.  О.  Августова,  ін. ;  за  заг.  ред. О. В. Фоміної. Київ : Київ. нац. торг.‐екон. ун‐т, 2021. 228 с.
  12. Ishchenko Y., Podolianchuk O., Struk N., Yasyshena V., Stender S. Accounting of real costs for the production of organic foodworld experience and practice of Ukraine. Independent Journal of Management & Production (IJM&P). 2021. Vol. 12,  No. 6. P. 610-631. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i6.1776.
  13. Spilnyk I., Brukhanskyi R., Struk N., Kolesnikova O., Sokolenko L. Digital accounting: innovative technologies cause a new paradigm. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P). 2022. Vol. 13 No. 3. 2022. 215-224. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1991.

Матеріали

Теми науково-дослідних робіт з управлінського обліку

Методичні рекомендації до виконання НДР з управлінського обліку 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус