Управлінський облік (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент Струк Н. С.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с
548доцент Струк Н. С.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с, ЕКоС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31сдоцент Тенюх З. І.
ЕКо-32сдоцент Тенюх З. І.
ЕКо-33сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Управлінський облік» є висвітлити теоретичні основи та методичні аспекти ведення управлінського обліку, елементи його організації зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. Досягнути мету дає змогу вирішення таких завдань:
– вивчити суть, принципи і методи управлінського обліку;
– з’ясувати роль управлінського обліку в системі управління підприємством, способи його організації;
– вивчити підходи до класифікації витрат, методи визначення їх поведінки для обґрунтування управлінських рішень;
– набути навичок щодо застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) і застосувати їх для прийняття управлінських рішень;
– визначити аналітичні можливості управлінського обліку на основі вивчення методики аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства;
– з’ясувати можливості застосування релевантної облікової інформації для обґрунтування типових управлінських рішень;
– напрацювати здатність завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту управлінського рішення;
– розкрити суть контрольної функції управлінського обліку на основі вивчення організації і методики обліку за центрами відповідальності, бюджетування діяльності підприємств;
– обґрунтувати доцільність та оцінити ефективність додаткових витрат на організацію управлінського обліку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Зaкoн Укpaїни “Пpo бyxгaлтepський oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в Укpaїнi” вiд 16 липня 1999 p. № 996-XIV зі змінами і доповненнями : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318 зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 року № 373. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
4. Атамас П. Й. Управлінський облік / [П.Й. Атамас]. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 439 с.
5. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп.і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 480 с.
6. Гарасим П. М. Курс управлінського обліку / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин/ Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 314 с.
7. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. 3-тє видання. – К.: Лібра, 2006 – 704с.
8. Дацій Н. В. Управлінський облік : Навч. посібник / Н. В. Дацій, М. Х. Корецький, Л. В. Пельтек. – К.: Центр учбової літератури, 2007. — 296 с.
9. Зоріна В.Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства // Зоріна В.Н. : Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури – 2008. – 240 с.
10. Карпенко О. В. Управлінський облік: організація, методологія, методика викладання: Монографія / О. В. Карпенко. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с
11. Корецький М. Х. Управлінський облік: Навч. Посібник./ М. Корецький, Н. Дацій, Л. Пельтек – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 c.
12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. / Лишиленко О.В. — К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. —254 с.
13. Маляревський Ю.Д. Управлінський облік: Навчальний посібник / Ю.Д. Маляревський, С. В. Лабунська, Л. В. Безкоровайна, Н. Ф. Чечетова – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2009. – 248с.
14. Нападовська Л. В. Управлінський облік. [Підруч. для студентів вищих навч. закладів] / Нападовська Л. В. – К. : Книга, 2014. – 544 с.
15. Партин Г.О. Управлінський облік: підручник / Г.О.Партин, А.Г.Загородній, Т.І.Свідрик, А.І.Ясінська, Т.М.Бойчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280 с.
16. Садовська І.Б., Тлучкевич Н.В., Гарасим М.П. Управлінський облік: навч. посібник. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010. – 557 с.
18. Струк Н.Управлінський облік : курс лекцій // Н.С. Струк. – Л.: ЛНУ ім.. І.Франка, 2015р. – 103с.
19. Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 792 с.