Веб-програмування (073 “Менеджмент” ) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Циганчук Р. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Циганчук Р. О.

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Веб-програмування» полягає в ознайомленні студентів з устроєм веб-сторінок та принципами і методами їх проектування; інструментальними засобами створення, супроводження веб-сторінок, застосування web-сторінок у технологіях Internet, або технологіях, що засновані на них; ознайомлення з мовами програмування, які дозволяють створювати динамічні веб-сторінки.

Рекомендована література

  1. Зубик Л. В., Карпович І. М., Степанченко О. М. Основи сучасних webтехнологій. Ч.1: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2016. 290 с.
  2. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну / О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, I.В. Стеценко : [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2009. – 336 с.
  3. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492с.
  4. Цеслів О.В. WEB-програмування : навч. посібнник / О.В. Цеслів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – Київ : НТУУ “КПІ”, 2011. – 296, с.
  5. Dean J. Web programming with HTML5, CSS, and JavaScript. Jones & Bartlett Learning, 2019.
  6. Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О. WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів. Ліра-К. 2020. 212с.
  7. Бернерс-Лі Заснування павутини = Weaving the web. The original design and ultimate destiny of the world wide web : З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа / Тім Бернерс-Лі разом з Марком Фічетті; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с.
  8. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492с.
  9. Федорчук А.Л. Основи web-технологій: Навчально-методичний посібник для студ. вищих навч. закл. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 100 с.

Силабус:

Завантажити силабус