Візуалізація даних та візуальна аналітика (спеціальність 073 “Менеджмент” освітня програма “Інформаційні систем в менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Міщук Н. В.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Міщук Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено з урахуванням сучасних тенденцій у сфері візуалізації даних та візуальної аналітики, спрямований на вивчення сучасних інструментів візуалізації даних, опанування методів візуальної аналітики та набуття практичних навичок, необхідних для успішного використання візуалізації і аналітики у професійній діяльності. Зважаючи на це, у курсі представлено огляд інструментів для візуалізації даних, вивчення методів візуальної аналітики, розгляд можливостей використання інтерактивних інструментів для аналізу великих обсягів інформації, креативне проєктування візуальних елементів та створення дашбордів.

Освоєння дисципліни дозволить ефективно аналізувати складні, масові соціально-економічні явища та бізнес-процеси з використанням сучасних аналітичних інструментів та інфографіки. Здобувачі освіти матимуть навики приймати обґрунтовані рішення на основі попередньої обробки даних та їх інтерактивної візуалізації.

Рекомендована література

Основна:

  1. Муляр В. П. Візуалізація даних та інфографіка. Харків: ФОП Панов А. М. 2020. 200 с.
  2. Візуалізація даних у Microsoft Visio. [Електронний ресурс] // https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/visio/data-visualization#Visualize-your-data-with-Microsoft-Visio
  3. Visualize data in Power BI [Електронний ресурс] // Доступно: https://docs.microsoft.com/uk-ua/learn/paths/visualize-data-power-bi/
  4. Data analysis in Power BI [Електронний ресурс] // Доступно: https://docs.microsoft.com/uk-ua/learn/paths/perform-analytics-power-bi/

Додаткова:

  1. Кузьмичов А. І. Візуальна аналітика мережевої оптимізації. Моделювання засобами MS Excel та yEd Graph Editor: Практикум. Київ: Вид-тво Ліра-К, 2019. 180 с.
  2. Окунькова О.О. Візуалізація даних. Від простого до складного. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. 2022. № 3. Том 33 (72). С. 61-66. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2022.3/10

Силабус:

Завантажити силабус