Міщук Наталія Володимирівна

Посада: асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032)2394026

Електронна пошта: nataliya.mishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

економіко-математичне моделювання соціально-економічних явищ та процесів, методологія оцінювання рівня розвитку освітнього потенціалу України, прогнозування попиту і пропозиції на ринку праці України.

Курси

Публікації

Mishchuk N. Complex risk management in educational institution. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 39. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, С.109-117.

Mishchuk N. Cooperation in education, science and business: European experience. Practical applications of research findings in Eastern Europe: Proceedings of XХIIІ International Scientific Conference (USA, Morrisville, Jun 29, 2018). Morrisville, Lulu Press., 2018. P.39-46.

Pryimak Vasyl, Mishchuk Natalia, Trokhaniak Stepan, Vovk Volodymyr. Fuzzy Assessment of Educational Potential in the Regions of Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. vol. 95. P. 51-54.

Міщук Н.В. Особливості та чинники розвитку діяльності банків на ринку цінних паперів в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія екон. Вип. 27. Львів: ЛКА, 2007. С.336-342.

Міщук Н.В. Використання економетричних моделей для оцінки стійкості банків в Україні Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. Львів, 2009. С.10-21.

Міщук Н.В. Інформаційні системи і технології аналізу статистичної інформації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 52. Львів, 2015. С. 119-126.

Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 36. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С.60-64.

Міщук Н. Польський досвід співробітництва освіти, науки і підприємництва. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 40. Ч.2. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С.42-49.

Приймак В.І., Міщук Н.В. Теоретичні основи трактуванні конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 30. Ч. 3. Херсон, 2018. С.52-55.

Міщук Н.В., Троханяк С.Р. Нечіткий кластерний аналіз освітнього потенціалу західного регіону в часовому вимірі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 23. Вип. 3 (68). Одеса, 2018. С.39-43.

Міщук Н.В. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку освіти в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (63). 2019. С.42-47.

Міщук Н.В., Прийма С.С. Інтелектуальні технології у прогнозуванні попиту на ринку праці України. Інформаційні технології в моделюванні: матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Миколаїв, 21-22 березня 2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. С.91-92.

Прийма С., Міщук Н. Прогнозування безробіття в Україні за видами економічної діяльності // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів).- с. 270-273

Міщук Н.В. Освіта як чинник конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2 [78]. С. 80-86.

Міщук Н.В., Завада О.П. Статистичний аналіз рівня економічної активності та рівня безробіття в Україні. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 1. С. 29-35.

Приймак В.І., Міщук Н.В. Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3 (108). С.55-60.

Mishchuk N., Pryima S. Neural network forecasting of demand and supply in the labor market of Ukraine by types of economic activity // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Випуск 57. с.234-244

Біографія

Народилася 1977 року у м.Львові. У 1994 р. закінчила Львівську середню загальноосвітню школу №78 із золотою медаллю. У 1994-1999 р. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика». З 2000 до 2007 р. – інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. З 2007 р. і по даний час – асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті. З січня 2019 року виконує обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії з питань електронного вступу та роботи з ЄДЕБО. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України» (2019 р.) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Методичні матеріали

  1. Прийма С.С., Міщук Н.В. Основи програмування мовою Visual Basic 6 (Текст лекцій та лабо­раторний практикум з курсу «Інформатика і КТ» для студентів економічного факультету). – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2005. – 68 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання лабора­торних робіт з курсу «Інформатика» для студ­ентів першого курсу економічного факультету Львівського національ­ного універ­ситету імені Івана Франка / С.С.Прийма, Б.К.Мельник, О.Р.Голубник, Н.В. Міщук та ін. / – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2009. – 148 с.
  3. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету /О.П. Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голуб­ник, Н.В. Міщук та ін. / Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 40 с.
  4. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний прктикум з інформатики для студентів першого курсу спеціальності «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» / Прийма С.С., Міщук Н.В. – Львів, видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 44 с.

Розклад