Міщук Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-26, (032) 239-48-70

Електронна пошта: nataliya.mishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

економіко-математичне моделювання соціально-економічних явищ та процесів, методологія оцінювання рівня розвитку освітнього потенціалу України, прогнозування попиту і пропозиції на ринку праці України.

Курси

Публікації

 1. Міщук Н.В. Особливості та чинники розвитку діяльності банків на ринку цінних паперів в Україні. Вісник Львівської комерційної академії. Серія екон. Вип. 27. Львів: ЛКА, 2007. С.336-342.
 2. Міщук Н.В. Використання економетричних моделей для оцінки стійкості банків в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 42. Львів, 2009. С.10-21.
 3. Міщук Н.В. Інформаційні системи і технології аналізу статистичної інформації. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 52. Львів, 2015. С. 119-126.
 4. Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності. Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 36. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С.60-64.
 5. Mishchuk N. Complex risk management in educational institution. Формування ринкової економіки в Україні. Випуск 39. Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2018. С.109-117.
 6. Міщук Н. Польський досвід співробітництва освіти, науки і підприємництва. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 40. Ч.2. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С.42-49.
 7. Mishchuk N. Cooperation in education, science and business: European experience. Practical applications of research findings in Eastern Europe: Proceedings of XХIIІ International Scientific Conference (USA, Morrisville, Jun 29, 2018). Morrisville, Lulu Press., 2018. P.39-46.
 8. Pryimak Vasyl, Mishchuk Natalia, Trokhaniak Stepan, Vovk Volodymyr. Fuzzy Assessment of Educational Potential in the Regions of Ukraine. Advances in Economics, Business and Management Research. 2019. vol. 95. P. 51-54.
 9. Міщук Н.В. Європейський досвід університетського співробітництва з бізнес-середовищем. Розвиток науки в XXI столітті: збірник статей за матеріалами XXXVІІ міжнар. наук.-практ. конф., Харків: науково-інформаційний центр «Знання», 2018, ч.1, С.38-47.
 10. Приймак В.І., Міщук Н.В. Теоретичні основи трактуванні конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 30. Ч. 3. Херсон, 2018. С.52-55.
 11. Міщук Н.В., Троханяк С.Р. Нечіткий кластерний аналіз освітнього потенціалу західного регіону в часовому вимірі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 23. Вип. 3 (68). Одеса, 2018. С.39-43.
 12. Міщук Н.В. Організаційно-економічний механізм регулювання розвитку освіти в Україні. Науковий погляд: економіка та управління. № 1 (63). 2019. С.42-47.
 13. Міщук Н.В., Прийма С.С. Інтелектуальні технології у прогнозуванні попиту на ринку праці України. Інформаційні технології в моделюванні: матеріали ІV-ої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Миколаїв, 21-22 березня 2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. С.91-92.
 14. Прийма С., Міщук Н. Прогнозування безробіття в Україні за видами економічної діяльності // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» (17-18 жовтня 2019р., м. Львів). С. 270-273
 15. Міщук Н.В. Освіта як чинник конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Інноваційна економіка. 2019. № 1-2 [78]. С. 80-86.
 16. Міщук Н.В., Завада О.П. Статистичний аналіз рівня економічної активності та рівня безробіття в Україні. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 1. С. 29-35.
 17. Приймак В.І., Міщук Н.В. Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3 (108). С.55-60.
 18. Mishchuk N., Pryima S. Neural network forecasting of demand and supply in the labor market of Ukraine by types of economic activity. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. Випуск 57. с.234-244
 19. Приймак В., Міщук Н. Аналіз ставлення поляків до дистанційної роботи. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 44. Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2020. С. 231-240.
 20. Приймак В., Міщук Н. Економіко-правове регулювання дистанційної зайнятості (досвід Польщі). Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020. Випуск 59. С. 187-196.
 21. Shvets V., Shevtsiv L., Mishchuk N., Melnyk B., Humen Yu., Mudrak M. Investment Attractiveness of Land Resources of Ukraine. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT’2020), 16-18 Sept. 2020, Deggendorf, p. 699–703.
 22. Прийма С.С., Міщук Н.В. Доцільність прогнозування соціально-економічних процесів. Економічний і соціальний розвиток регіонів та держа­ви: матеріали міжнар. наук.-практ.конф.(м. Дніпро, 27 березня 2021 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2021. С.16-19.
 23. Shvets V., Mishchuk N., Novostavska O. Methods of estimating land resources of Ukraine in the conditions of land market formation for the purposes of sustainable development. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021), April 16, 2021, Odesa, Ukraine.
 24. Прийма С.С, Міщук Н.В. Методологія дослідження соціально-економічних процесів: історичний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2021. Вип.36. с.130-134.
 25. Shvets, V., Mishchuk, N., Galan, V., Melnyk, B., Novostavska, O. Information and Methodological Support for Assessment of the Attractiveness of Land Assets of Ukraine. 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021. 15-17 Sept. 2021, Deggendorf, p.445-448.
 26. Mishchuk N. V. Competitiveness of youth in the Ukrainian labor market compared to their position in Poland / N. V. Mishchuk, V. I. Pryimak, J. Ledzianowski – Wrocław : The Generał Tadeusz Kosciuszko Military University of Land Forces, 2021. 180 p.
 27. Mishchuk Nataliia. Analysis of the attitude of Ukrainian to remote work / Nataliia Mishchuk, Vasyl Pryimak, Andriy Trach // Actual issues of modern development of socioeconomic systems in terms of the COVID-19 pandemic. Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. P. 364-375.
 28. Міщук Н.В. Освіта як чинник формування людського капіталу. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”: матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (Львів, 20 квітня 2022 року). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 133-135.

Біографія

Народилася 1977 року у м.Львові. У 1994 р. закінчила Львівську середню загальноосвітню школу №78 із золотою медаллю. У 1994-1999 р. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика». З 2000 до 2007 р. – інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
11.2007 – 06.2021 рр. асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті.

З 07.2021 р. – по теперішній час – доцент кафедри кафедри інформаційних систем у менеджменті.
2019-2020 рр. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії з питань електронного вступу та роботи з ЄДЕБО.

З січня 2021 р. – відповідальний секретар Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України» (2019 р.) за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. У 2021 р. присуджено вчене звання доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті.

 

Методичні матеріали

 1. Прийма С.С., Міщук Н.В. Основи програмування мовою Visual Basic 6 (Текст лекцій та лабо­раторний практикум з курсу «Інформатика і КТ» для студентів економічного факультету). – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2005. – 68 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання лабора­торних робіт з курсу «Інформатика» для студ­ентів першого курсу економічного факультету Львівського національ­ного універ­ситету імені Івана Франка / С.С.Прийма, Б.К.Мельник, О.Р.Голубник, Н.В. Міщук та ін. / – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2009. – 148 с.
 3. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету /О.П. Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голуб­ник, Н.В. Міщук та ін. / Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 40 с.
 4. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний прктикум з інформатики для студентів першого курсу спеціальності «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» / Прийма С.С., Міщук Н.В./ – Львів, видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 44 с.
 5. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами економічного факультету / Прийма С.С., Н.В. Міщук, Мельник Н.Б., Когут М.П., Голубник О.Р., Завада О.П., Троханяк С.Р./ Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 30 с.
 6. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С., Н.В. Міщук, Мельник Н.Б., Когут М.П., Голубник О.Р., Завада О.П., Троханяк С.Р. / Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 70 с.

Розклад