Вступ до фаху

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Вовк В. М.ЕКк-11с, ЕКк-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКк-11спрофесор Вовк В. М.
ЕКк-12спрофесор Вовк В. М.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до фаху» є формування системи теоретичних і прикладних знань про сутність спеціальності «Економіка» загалом і зокрема її спеціалізації «Економічна кібернетика».

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до фаху» є формування у студентів загального уявлення про стуктуру, зміст, характер і специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; вивчення основних напрямів, концепцій та базових понять економічної кібернетики.

Рекомендована література

  1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Офіційний web-портал Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/1556-18.
  2. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники М. Ф. Степко, Я.Я.Болюбаш, В. Д  Шинкарук, В. В.Грубінко, І. І. Бабин. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с.
  3. Вища освіти України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г.  Кременя, – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
  4. Григорків В. С. Економічна кібернетика : навчальний посібник / В.С. Григорків. – Чернівці: Рута, 2006. – 198 с.
  5. Економічна кібернетика : Підручник для студ. ВНЗ: У 2-х т. Т.1 / Колектив авт.: В.М. Геєць, Ю. Г. Лисенко, В. М. Вовк, та ін. – Донецьк: ТзОВ “Юго-Восток”, 2005. – 506 с.
  6. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 р.р.) / За редакцією В.  Г.Кременя. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 146 с.
  7. Пістунов І. М. Економічна кібернетика : навчальний посібник / І. М. Пістунов. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 154 с.
  8. Пономаренко Л. А. Основи економічної кібернетики: Підручник / Л.А. Пономаренко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 432 с
  9. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 24.11.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/regulations.
  10. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : навчальний посібник / О.Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму