Виробнича (переддипломна) практика, (075 “Маркетинг”), Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1190ЕКНМ-61здоцент Зіньцьо Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) практика» є оволодіти сучасними методами, інструментарієм та формами організації маркетингової діяльності та її пріоритетів (на базі одержаних в Університеті знань) професійними уміннями й навичками для прийняття оптимальних рішень в реальних ринкових та виробничих умовах та збір фактичного матеріалу для виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи.

Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) практика» є:

 • комплексне вивчення маркетингової діяльності фірми у тісному взаємозв’язку з технікою, технологією, організацією, економікою та управлінням виробництвом та темою дипломної роботи;
 • техніко-економічний аналіз маркетингової діяльності підприємства за певний період для виявлення резервів покращення кінцевих результатів роботи;
 • ознайомитися з організацією, структурою і перспективами розвитку баз практики, управлінням маркетингу;
 • опанувати існуючу практику виконання функцій у тих підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику;
 • набути навичок проведення планово-економічних розрахунків, аналізу і ведення документації щодо діяльності підрозділів підприємства;
 • самостійно виконувати завдання, передбачені програмою практики у певних підрозділах;
 • провести порівняльний аналіз існуючої організації і методики виконання певних функцій на базі практики і відповідних методичних вказівок, інструкцій тощо.

 

В результаті проходження виробничої (переддипломної) практики студент буде:

знати :

– організаційну та виробничу структуру підприємства, його функціональних підрозділів;

– законодавчі та нормативні акти, які регламентують маркетингову діяльність фірми;

– цілі та завдання відділу маркетингу;

– взаємозв’язки відділу маркетингу з іншими підрозділами;

– організацію маркетингової діяльності на внутрішніх і зовнішніх ринках;

– механізм реалізації елементів комплексу маркетингу;

– методику проведення аналізу маркетингової діяльності фірми.

 

вміти :

– організувати збір інформації для оцінки маркетингової діяльності підприємства;

– розробляти плани маркетингової діяльності;

– складати звіти, акти, довідки щодо результатів маркетингової діяльності;

– проводити аналіз стану маркетингової діяльності;

– проводити маркетингові дослідження, використовуючи різні його види та методи;

– визначати стан конкуренції на ринку;

– правильно оцінювати кон’юнктуру ринку;

– обґрунтовувати шляхи покращення маркетингової діяльності фірми.

 

У результаті вивчення дисципліни студент набуває:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації

ЗК 5 Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.

 

Програмні результати навчання:

ПРН 1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.

ПРН 2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.

ПРН 3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.

ПРН 5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.

ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних 7 рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.

ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішенні колективних задач, веденні переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.

ПРН 15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Зіньцьо Ю.В. Виробнича (переддипломна) практика: Методичні рекомендації для студентів денної (заочної) форми навчання економічного факультету спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл: доц. Зіньцьо Ю.В.– ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – с. 30

 Додаткова література:

 1. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівл: навч. Посібник. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2022. 220с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 3. Збірник тестів із маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416 с.
 4. Кузик О. Маркетинг послуг: технології та стратегії. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 338 с.
 5. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб. Львів: ЛНУ, 2015. 240 с.
 6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Навчальний посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 7. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 450 с.
 8. Практикум з маркетингу: навч. посіб. / за ред. Проф. Майовця Є.Й. Львів: Видавництво «Край», 2014. 244 с.
 9. Словник термінів з маркетингу / за ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 10. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Міжнародна маркетингова група. URL: http:// marketingua.com/
 2. Український журнал про маркетингові комунікації і медіа «MarketingMediaReview» (MMR). URL: http://www.mmr.net.ua
 3. Журнал «Маркетинг и реклама» URL: http://www.mr.com.ua
 4. Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua
 5. «Маркетинг в Україні». Науковий журнал. URL: http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 6. «Маркетинг: теорія і практика». Науковий журнал. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/index.html
 7. Українська Асоціація Маркетингу. URL: http://uam.in.ua/
 8. Американська асоціація маркетингу. URL: https://www.ama.org
 9. Маркетинговий портал. URL:  http://www.marketing-research.in.ua

Матеріали

Методичні_рекомендації_Виробнича_(переддипломна)_практика

Робоча_програма_Виробнича_(переддипломна)_практика_магістри

Силабус:

Завантажити силабус