Виробнича практика (051 Економіка, ОП “Бізнес-економіка”, магістри)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2180доцент Ільків Н. В.ЕКЕМ-51с,

Опис курсу

Виробнича практика для студентів триває 4 тижні, що складає 6 кредитів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» другого (магістерського) рівня освіти.
Підготовка висококваліфікованих фахівців передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань системою практичної підготовки. Студенти проходять виробничу практику на підприємствах, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідних навиків та вмінь практичної діяльності за спеціальністю.
Це можуть бути суб’єкти господарської діяльності різних видів економічної діяльності, форм власності, організаційно-правових форм.
Робоча програма виробничої практики складена на основі освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка» та відповідає стандарту вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».

Рекомендована література

1. Аналіз господарської діяльності: практикум / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 148 с.
2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. / За ред. С.Панчишина і П.Островерха. Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка К.: Знання, 2016. – 723 с.
3. Банківська система: підручник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г. Пайтра та ін.; [За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 556 с.
4. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К.: Алерта, 2016. – 280 с
5. Брич В. Я., Охота В. І. Б 87 Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації: моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с.
6. Ватаманюк О.З. Бізнес-економіка: навчальний посібник – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 324 с.
7. Ватаманюк О.З. Маркетингові дослідження. Навчальний посібник: конспект лекцій і дещо більше. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 106 с.
8. Загорна Т.О. Економічна діагностика: [навчальний посібник] / Т.О.Загорна. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.
9. Ільків Н.В., Майовець Я.М. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів I курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Бізнес-економіка» / Укл: к.е.н., доц. Ільків Н. В., к.е.н., доц. Майовець Я.М. – ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – с. 32.
10. Карпов В.А. Планування та аналіз підприємницьких проектів. − Одеса: ОНЕУ, 2014. – 243 c.
11. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліло. – К. : НІС, 2005. – 388 с.
12. Кузьмін О.Є. Економічна діагностика: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Знання, 2012. – 318 с.
13. Майовець Є. Й. Маркетинг:теорія та методологія: навч. посібник / Є. Й. Майовець.  Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.  450 с.
14. Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мар’яна Іванівна Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с.
15. Плескач М.О.Антикризове управління підприємством: монографія / М.О. Плескач. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 207 с.
16. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко, О.Б. Волович, І.В. Зубрей – К.: Знання, 2012. – 374 с.
17. Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства: [навчальний посібник] / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с.
18. Юринець З. Інвестиційний та інноваційний менеджмент. Навч. посіб. / З. Юринець, Л. Гнилянська. – Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 319 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму