WEB-програмування

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Панчишин А. І.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКК-41сдоцент Панчишин А. І.

Опис курсу

Мета: засвоєння високого рівня необхідних знань та умінь з основ WEB-технологій, формування у студентів здатності проектувати та розробляти WEB-сайти. Здійснювати аналіз ефективності проектів.

Завдання: ознайомити студентів з теоретичними знаннями з основ WEB-технологій, WEB-дизайну та WEB-програмування. Надати практичні навички з розробки WEB-сайтів. Використовувати сучасні Інтернет технології в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Бородкіна І. Л. Web-технології та web-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 210 с.
 2. Городецька О. С. Комп’ютерні мережі / О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук. − Вінниця : ВНТУ, 2017. − 129 с.
 3. О. Г. Трофименко, О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. Веб-технології та вебдизайн: навч. посібник – Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с.
 4. Пасічник В. В. Веб-технології: підручник: гриф МОН України. – Кн.1 / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин. – Львів : Магнолія, 2015. – 335 с.
 5. Пасічник О.Г. Основи веб-дизайну / О.Г. Пасічник, О.В. Пасічник, I.В. Стеценко : [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2009. – 336 с.
 6. Романюк О. Н., Катєльніков Д. І., Косовець О. П. Веб-дизайн і комп’ютерна графіка. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2007. 142 с.
 7. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посіб. Київ: КНУТД, 2017. 415 с.
 8. Шклярський, С. М. Прикладний інтернет для економістів [Текст] : навч. посіб. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 121с.
 9. Щедріна О.І., Агутін М.М. Інтернет-технології в бізнесі: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2012.–303с.
 10. The lightning-fast path to building massively valuable businesses / Reid Hoffman, Chris Yeh. – HarperCollins. 2018. 288 р.

Допоміжна

 1. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства : монографія / [Т. Е. Белялов та ін. ; за заг. ред. Н. М. Пантєлєєвої, С. Ю. Колодія, М. А. Ребрика ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, С. Ю. Колодій, Н. М. Пантєлєєвої] ; Держ. вищ. навч. заклад “Ун-т банк. справи”, Н.-д. центр ТзОВ “Айкю Холдинг”. Київ : Університет банківської справи, 2019. 299 с.
 2. David Lane, Hugh E. Williams. Web Database Application with PHP and MySQL, 2nd Edition. Published by O’Reilly. 2004. ISBN 0-596-00543-1. 816 p.
 3. PHP Fast & Easy Web Development, 2nd Edition. ISBN:193184187x; Premier Press © 2014. 287 р.
 4. Stocks E.J. S web design / E.J. Stocks. – Sitepoint, 2019.– 177 р.

Інформаційні ресурси

 1. https://developers.google.com/
 2. https://plugins.jquery.com/
 3. https://validator.w3.org/
 4. https://web.dev/
 5. https://www.php.net/
 6. https://www.w3schools.com/html/
 7. https://www.w3schools.com/js/

Силабус:

Завантажити силабус