Захист економічної інформації

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Чуба Н. В.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ЕКНМ-51сдоцент Чуба Н. В.

Опис курсу

 

Предмет «Захист економічної інформації» зорієнтовано на формування у студентів-магістрів системного розуміння поняття захисту економічної інформації, особливостей побудови маркетингової інформаційної системи, розуміння вагомості впливу маркетингового середовища на роботу маркетингової служби та підприємства загалом, оцінки економічних ризиків та важливості їх прогнозування і передбачення, цінності і збереження комерційної таємниці, необхідності вибудовування системи захисту маркетингової інформації та системи безпеки підприємства загалом.

Дисципліна «Захист економічної інформації» є важливою вибірковою дисципліною з спеціальності «Маркетинг» для освітньої програми «Маркетинг», яка викладається в 2-му семестрі магістратури в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни «Захист економічної інформації» є розуміння поняття захисту економічної інформації, особливостей побудови маркетингової інформаційної системи, розуміння вагомості впливу маркетингового середовища на роботу маркетингової служби та підприємства загалом, оцінки економічних ризиків та важливості їх прогнозування і передбачення, цінності і збереження комерційної таємниці, необхідності вибудовування системи захисту маркетингової інформації та системи безпеки підприємства з розподілом на окремі елементи комплексу маркетингу.

Завдання: Основними завданнями дисципліни є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами системи захисту економічної інформації;
 • набуття практичних навичок розв’язування марке­тингових завдань та виконання відповідних функцій щодо захисту маркетингової інформації на підприємстві;
 • виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Рекомендована література

Рекомендована література:

 1. Боровік Л. В. Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства // Фінансовий простір, 2020. № 3 (39), с. 94-100.
 2. Васильців Т. Г. Організаційно-економічні заходи зміцнення економічної безпеки підприємницької діяльності регіону (за матеріалами Львівської області) : аналітична записка до Секретаріату Президента України / Т. Г. Васильців, В. І. Волошин // офіційний інтернет-ресурс Нац. ін-ту стратегічних досліджень – niss.gov.ua.
 3. Вимоги до захисту інформації в інформаційних системах у воєнний час: роз’яснення Держспецзв’язку – Режим доступу з липня 2022: https://www.kmu.gov.ua/new s/vymohy-do-zakhystu-informatsii-v-informatsiinykh-systemakh-u-voiennyi-chas-roziasnennia-derzhspetszviazku
 4. Войнаренко М. П Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі: монографія. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 382 с.
 5. Герасименко О.О., Щетініна Л.В., Рудакова С.Г. Дистанційна занятість: сучасні тренди в організації праці та оплаті праці // Бізнес Інформ. – 2017 – № 11. – С.233-239.
 6. Економічна безпека підприємства: [ підручник ] / [А. М. Дідик, О. Є. Кузьмін, О. Л. Ортинський, Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, О. В. Ілляшенко, та ін.]; за заг. ред. А. М. Дідика. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, ТзОВ “Видавнича група “Бухгалтери України”, 2019, – 624с.
 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуванням гнучкого режиму робочого часу». – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2021, № 20, ст.178.-URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1213-20#Text
 8. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80#Text
 9. Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.
 10. Іванюта Т.М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: Навч. посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковський – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 256 с.
 11. Інноваційні засади забезпечення економічної безпеки малого та середнього пдприємництва // Економіка та держава. – №1. – 2022. С. 4-12: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2022/3.pdf
 12. Інтернет-ресурс Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (www.dkrp.gov.ua).
 13. Конвенція про кіберзлочинність. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text
 14. Кравчик Ю. В., Каткова Т. І. Структурно-функціональна характеристика економічної безпеки промислового підприємства. Innovation and sustainability. 2022. № 1. С. 84-95.
 15. Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина [Електронний ресурс] / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи. – Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/pravo-na-informaciju-v-sistemi-prav-ljudini-i-gromadjanin/. – 2014. – 27.11.
 16. Кундеус О. М. Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства / О. М. Кундеус // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10(65). – С. 196-204.
 17. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 400 с. 202.
 18. Маркетинг: Теорія та методологія: навч.посібник / Є.Й.Майовець. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. – 450 с.
 19. Нікулеску Д. Кібербезпека: вразливі моменти. – Юридична газета online/ 14.05.2019. URL:https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/kiberbezpeka-vrazlivi-momenti.html
 20. Як у воєнний час захистити інформацію в інформсистемах: https://armyinform.com.ua/2022/07/19/yak-u-voyennyj-chas-zahystyty-informacziyu-v-informsystemah/

 Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/
 2. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 3. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/
 5. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org
 6. Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус