Захист прав споживачів

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Сеник Л. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Сьогодні Україна інтегрується в європейський простір. Провідні країни світу ефективно впроваджують стандарти безпеки та якості товарів і послуг, а це є показником якості життя людини. Україна зможе досягти кращого рівня життя тільки за умови, що споживачі знатимуть свої права й обов’язки, матимуть бажання ними користуватися та змогу відстояти їх у судах. Невпевненість у майбутньому, правова, економічна, соціальна незахищеність українського споживача стають однією з найгостріших проблем. Тому, отримані знання й вміння після вивчення цієї дисципліни:

– сформують уявлення про історію розвитку руху споживачів на захист своїх прав, конс`юмеризм і керівні принципи захисту прав та інтересів споживача;

– сформують систему знань правової основи захисту прав споживачів;

– дозволять реально зрозуміти проблеми безпечності товарів та послуг, якість яких суттєво впливає на здоров`я людини і рівень життя громадян;

– дозволять опанувати основні права споживачів (на державний захист, безпеку та якість, інформацію, відшкодування збитків, споживчу освіту та об’єднання в громадські організації), обов`язки споживачів.

Отже, опанування практичними навичками в різних ситуаціях у сфері захисту прав споживачів є актуальними. На практичних заняттях передбачено використання рольових тренінгів, вирішення конкретних ситуацій на реальних прикладах виявлених порушень прав споживачів, складання звернень і встановлення виду відповідальності.

Дисципліна розрахована на широке коло майбутніх фахівців у сфері організації бізнесу, управління підприємством, харчової промисловості, готельно-ресторанній та туристичній індустрії, журналістики, юриспруденції, менеджменту, маркетингу тощо.

Рекомендована література

Базова 

  1. Про захист прав споживачів: Закон України від 012.05.1991 №1024-ХІІ (зі змінами і доповненнями)
  2. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: опорний конспект лекцій. Львів, 2013. – 136 с.
  3. Дудла І.О. Захист прав споживачів: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2007–448 с. Електронний ресурс / http://uchebniks.com/book/157-zaxist-prav-spozhivachiv-navchalnij-posibnik-dudla-io.html
  4. Іваненко Л.М., Язвінська О.М. Захист прав споживачів: підручник. Київ: ЮРінком-Інтер, 2014. – 496 с.

 Допоміжна 

5. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: Нормативні акти, роз’яснення, коментарі /За ред. П.І.Шевчук. Київ: ЮРінком-Інтер, 1998. – 928 с.

6. Захист прав споживачів: цивільно-правовий аспект / За заг. ред. Л.В. Ніколаєвої. Київ: КНТЕУ, 2002. – 312 с.

7. Street Law: захист прав споживачів у сфері фінансових послуг: навч.-метод. посібник / За ред. К.Дацко. Київ: Асоціація юридичних клінік України, 2020. 76с. Електронний ресурс / https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/2020/11/Prev_Posibnyk_StreetLaw_A5_2020.pdf

Матеріали

Методичне забезпечення

  1. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та підготовки до виконання лабораторно-практичних робіт студентів ОКР «бакалавр» за напрямом 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство і комерційна діяльність». Львів, 2013. – 141 c.
  2. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів. Методичні матеріали для самостійної роботи, виконання контрольної роботи студентами  денної й заочної форм навчання ОКР «бакалавр». Львів, 2013. – 67 с.
  3. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: опорний конспект лекцій. Львів, 2013. – 136 с.