Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гукалюк А. Ф.ЕКп-41с, ЕКп-42с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКп-41сІвончак І. О.
ЕКп-42сІвончак І. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є викладення основних положень здійснення суб’єктами господарювання зовнішньоекономічної діяльності, їх правового статусу та організаційного забезпечення; сукупності теоретичних і практичних знань з питань регулювання зовнішньоекономічних відносин та управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Завданнями вивчення дисципліни є вивчення особливостей діяльності та розвитку підприємства на зовнішніх ринках; дослідження сутності та сучасних тенденцій здійснення міжнародної підприємницької діяльності; оволодіння знаннями з організації діяльності та управління підприємствами при здійсненні зовнішньоекономічних операцій; формування практичних навичок з проведення розрахунків для оцінки результативності діяльності підприємства при реалізації зовнішньоекономічних відносин; набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.

Рекомендована література

 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII.
 2. Закон України “Про валюту і валютні операції” Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 30, ст.239.
 3. Митний кодекс України. //2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552.
 4. 4. Гребельник О.П. Митна справа: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 472 c.
 5. Гукалюк А.Ф. Глобалізація і Україна у зовнішньоекономічній діяльності: монографічний навчальний посібник / І. Михасюк, О. Сухай, А. Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: Українські технології. – 2012. – 388с.
 6. Гукалюк А.Ф. Зовнішня торгівля і біржова діяльність: глобалізаційний аспект (монографічний навчальний посібник) / І. Михасюк, О. Сухай, Б.Косович, А. Гукалюк. – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: ЛІГА Прес. – 2016. – 298с.
 7. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник – К.: Знання, 2006. – 462с.
 8. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів/ Упорядник О.В. Старцев. – К.: Істина, 2014. – 352с.
 9. Зовнішньоекономічна діяльність підпрємств: Підручник/ За редакцією І.В.Багрової. – К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 580с.
 10. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник – К.: Політехніка, 2003. – 214с.
 11. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекномічної діяльності: Навчальний посібник – К.: Знання-Прес, 2002. – 384с.
 12. Козак Ю.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – Київ-Катовіце: Центр учбової літератури, 2016. – 289 с.
 13. Митна справа : підручник / Н.В. Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський ; за ред. П.В. Пашка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 572 с.
 14. Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах/ За редакцією Д.Дайкера. – К.: К.І.С., 2013. – 202с.
 15. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Навчальний посібник. – К.: ВЦ “Академія”, 2002. – 428с.
 16. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 292 c.
 17. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекномічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2003. – 176с.
 18. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – 276с.
 19. Терещенко С.С., Науменко В.П. Основи митного законодавства в Україні. – К.: АТ Август, 1999. – 312с.
 20. Управління зовншньоекономічною діяльністю/ За редакцією проф. А.І.Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 448с.
 21. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Стасишин А.В., Дубик В.Я., та ін.]; за заг. ред. Н. С. Ситник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 22. Циганкова Т.М., Петршко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488с.

23. Andrii Gukaliuk. Handel zagraniczny Ukrainy a wspolpraca transgraniczna/ Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej : monografia. – Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. – S. 49-64.

Силабус: 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус