Звітність підприємств (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Юрченко О. Б.ЕКо-31с, ЕКо-32с, ЕКо-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКо-32сПелех У. В.
ЕКо-33сПелех У. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Звітність підприємства” є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати роботи підприємства для зовнішніх та внутрішніх користувачів.
Завданнями вивчення дисципліни “Звітність підприємства” є:
– вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують звітність підприємств;
– вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;
– пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;
– вміння готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію;
– вміння заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують звітність підприємств; зміст, структуру і порядок складання балансу і звіту про фінансові результати; економічну сутність показників даних звітів та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; зміст, структуру і порядок складання звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал; економічну сутність показників даних звітів та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства; порядок формування приміток до фінансової звітності; зміст, структуру і порядок складання консолідованої, зведеної звітності, звітності суб’єкта малого підприємництва; економічну сутність показників даних звітів та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; види, порядок формування і подання статистичної і спеціальної звітності.
вміти: готувати (нагромаджувати) необхідну для балансу і звіту про фінансові результати інформацію; заповнювати дані форми фінансової звітності; забезпечувати достовірність їх показників; використовувати інформацію балансу і звіту про фінансові результати для прийняття відповідних управлінських рішень; готувати (нагромаджувати) необхідну для звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток інформацію; заповнювати дані форми фінансової звітності; забезпечувати достовірність їх показників; використовувати інформацію звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток для прийняття відповідних управлінських рішень; готувати (нагромаджувати) необхідну для консолідованої, зведеної звітності та звітності суб’єкта малого підприємництва інформацію; заповнювати форми статистичної і спеціальної звітності; забезпечувати достовірність їх показників.

Рекомендована література

1. Безверхній К.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) : практич. посібник / К.В. Безверхий. – К. : Центр учб. літ., 2015. – 226 с.
2. Боднар М.М. Звітність підприємства : підручник / М.М. Боднар. – Київ: «Центр навчальної літератури». – 2015. – 570 с.
3. Верига Ю.А. Звітність підприємств. Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2008. – 774 с.
4. Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб./ С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.
5. Жук О. Статистична звітність / О. Жук, А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 8-9. – С. 74–88.
6. Золотницька, Ю. В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу / Ю. В. Золотницька // АгроСвіт. – 2015. – № 14. – C. 17–22.
7. Зубілевич С.Я. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / С. Я. Зубілевич. – 3-є вид., перероб. та доп. – К.: 2012. – 472 с.
8. Іванов Ю.Б. Податковий облік та звітність : підручник / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова.- К.: Знання, – 2011. – 710 с.
9. Левицька С. О. Звітність підприємств : підручник / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – Острог : НУ «Острозька академія», 2012. – 230 с.
10. Лень В. С. Бухгалтерська звітність : Підручник / В. С Лень, В.В. Гливенко, М.П. Бочок, Л.П. Іванов. За редак. Леня В. С. – Чернігів: ЧДТУ, 2012. – 359 с.
11. Лучко М. Р., Бенько І. Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 360 с.
12. Матковський С.О. Статистика підприємств : навчальний посібник / С.О. Матковський. – Київ: «Центр навчальної літератури». – 2013. – 558 с.
13. Михайлова, Т. Фінансова звітність філій та головних підприємств: складаємо й подаємо / Т. Михайлова // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – № 119. – C. 8–9.
14. Озеран А. Статистична звітність / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8-9. – С. 94–105.
15. Пантелеев В.П. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування») / В. П. Пантелеев, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, К. В. Безверхий ; за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеева. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агент¬ ство», 2017. – 432 с.
16. Свідерський Є.І. Облік діяльності суб’єктів малого підприємництва: навч. посібник / Є.І. Свідерський, Д.Є. Свідерський. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.
17. Скотнікова Л.П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність на підприємстві : Навчально-методичний посібник / Л.П. Скотнікова, Т.А. Миланич, О.О. Солодовнік. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 328 с.
18. Слободяник Ю.Б. Статистичний облік / Ю.Б. Слободяник. – Київ: «Центр навчальної літератури». – 2010. – 128 с.
19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність : Підручник / Н.М. Ткаченко. 6-те видання, доповнене і перероблене. – Київ: Альтера, 2013. – 981 с.
20. Тютюнник П. С. Фінансова звітність : Навчальний посібник / П.С.Тютюнник, Ю.Д.Маляревський. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2012. – 256 с.
21. Чебанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність : Навчально-практичний посібник / О.М. Чебанюк. – Київ: «Центр навчальної літератури». – 2013. – 208 с.

Допоміжна:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV – [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/996-14
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11. 1999 р. №291 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 31.05.2012 р. №658 – [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z0893-99
3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом МФУ від 28.03.2013 р. № 433 – [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.minfin.gov.ua/control/uk/…/article
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України вiд 30.11.99 р. №291 – [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/z1557-11
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 628 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/z1223-13
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999 р. №137 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25. 02. 2000 р. №39 зі змінами і доповненнями – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2000 р. № 419 «Про порядок подання фінансової звітності» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 07. 11. 2013 р. № 820 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2000 р. № 419 «Про порядок подання фінансової звітності»» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/820-2013-п

Інформаційні ресурси

www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex. ua – пошукові ресурси
www.nau.kiev.ua – нормативні акти України
www.osvita.org.ua – освітній портал
www.dinai.com – бізнес, документи, новини в Україні
www.azbookaeko.narod.ru – все для економіста і бухгалтера