Звітність підприємств (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Юрченко О. Б.ЕКо-31с, ЕКо-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКо-31сдоцент Юрченко О. Б.
ЕКо-32сдоцент Юрченко О. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Звітність підприємства» є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати роботи підприємства для зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Цілі вивчення курсу «Звітність підприємства»:

 • вивчення основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують процес формування та подання звітності підприємств;
 • вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності, які подає підприємство певним користувачам;
 • пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства;
 • формування умінь заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття відповідних управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують порядок формування та подання звітності підприємства; зміст, структуру і порядок складання фінансової звітності (в т.ч. консолідованої, зведеної звітності); економічну сутність її показників та їх місце і роль в оцінюванні діяльності підприємства; порядок виправлення помилок і зміни у фінансових звітах підприємства; види, порядок формування і подання статистичної і спеціальної звітності.

уміти: демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, закладених у показниках звітності; готувати необхідну для звітності обліково-аналітичну інформацію; формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; компетентно застосувати набуті знання в широкому діапазоні практичної роботи за фахом.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 – XIV зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/go/996-14
 2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені Наказом МФУ від 03.2013 р.  № 433. URL : www.minfin.gov.ua/control/uk/…/article
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73. URL :  zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13
 4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 628. URL : zakon.rada.gov.ua/go/z1223-13
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28. 05. 1999 р. №137 зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07. 07. 1999 р. № 163 зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25. 02. 2000 р. №39 зі змінами і доповненнями. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
 8. Боднар М.М. Звітність підприємства. Підручник. Київ: «Центр навчальної літератури», 2019. 570 с.
 9. Бурлан С. А., Каткова Н.В., Замега О.М. Звітність підприємства : практикум. Навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 380 с.
 10. Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО. Навчально-методичний посібник. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с.
 11. Пантелеєв В.П., Юрченко О.А., Курило Г.М., Безверхній К.В. Звітність підприємств. Навчальний посібник (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування»). За заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва. К.: ДП «Інформормаційно – аналітичне агентство», 2017. 432 с.
 12. Приймак С. В. Фінансова звітність підприємств. Навчально-методичний посібник. Львів : Ліга Прес, 2016. 268 с.
 13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність. Підручник. 6-те видання, доповнене і перероблене. Київ: Альтера, 2013. 981 с.
 14. Чебанюк О.М. Спрощена система оподаткування: загальні положення, облік і звітність. Навчально-практичний посібник. Київ: «Центр навчальної літератури». 2013. 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус