Озимок Галина Володимирівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

 • непродовольчі товари: безпека, якість, ідентифікація та фальсифікація;
 • використання сучасних матеріалів для виробництва текстильної групи товарів;
 • інноваційні моделі формування ринку окремих товарних груп;
 • експертиза непродовольчих товарів;
 • експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння;
 • міжнародне технічне регулювання;
 • підприємницька діяльність.

 Участь:

 • виконавець госпдоговірної теми №0219U004466 від 06.08.2019 р. «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (договір №3/19 від 18.04.2019 р. «Про надання послуг з виконання науково-дослідних робіт»; код ДКУ 1.2.16.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»);
 • виконавець науково-дослідних тем кафедри: №0110U002385 «Дослідження проблем систем управління якістю продукції, процесів і послуг: нормативно-технічне регулювання, формування якості, екологічної безпечності в контексті європейської інтеграції України»; №0113U004495 «Формування споживних властивостей і збереженості харчових продуктів функціонального призначення».

Курси

Вибрані публікації

Понад 60 наукових публікації: монографія, навчальні посібники, лабораторні практикуми, довідники, статі у фахових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, тез конференцій тощо.

– ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 15 с. (член групи забезпечення)

– ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Дутка Г.Я., Озимок Г.В., Павлишин М.Л. Луців Н.В. Львів: ЛІЕТ, 2019. 21 с. (член групи забезпечення)

– Монографія: Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємства, здатних провадити власну справу і бізнес: монографія / За ред. проф. І.О. Бочана / Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Озимок Г.В. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018.104 с. (Серія «Інноваційна модель»)

– Навчальні посібники й лабораторні практикуми

 1. Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. Г.В.Озимок та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 2. Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Г.В.Озимок, Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 3. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.

Статті та тези

 1. Озимок Г.В., Колянко О.В., Король Ю.Теоретичні аспекти розвитку та формування ринку мінеральної води // Міжнародна науково-практична конференція Укоопспілки (м. Львів, 02-03 червня 2021р.) ЛТЕУ.
 2. Озимок Г.В., Колянко О.В. Інноваційна модель управління розвитком закладів вищої освіти // Міжнародна науково-практична конференція Укоопспілки (м. Львів, 02-03 червня 2021р.) ЛТЕУ.
 3. Озимок Г.В, Сідько М.А. Оцінка якості тари на основі картону для пакування харчових продуктів виробництва ПрАТ «Елопак-Фастів» // XXVIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» (14-15 травня 2021 р., ЛНУ ім. Івана Франка).
 4. Колянко О.В., Озимок Г.В, Малай І.В.Товарна інноваційна стратегія організацій // Зб. матер. VIII міжнар. наук.- практ. конф. ( Львів 03 грудня 2020р.) – Львів : ЛТЕУ, 2020. – C. 144–147
 5. Kovalchuk К. Studying consumer properties of the developed cupcakes using non-traditional raw materials / К. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. № 4/11 (100). –Р. 38-45. (Міжнародна наукометрична база Scopus).
 6. Kovalchuk К. Determination of safety indicators in the developed muffins with non-traditional raw materials / К. Kovalchuk, H. Ozimok, R. Mariychuk, O. Gyrka, M. Bodak, N. Palko, O. Davydovych, A. Tkachenko, L. Huba // EUREKA: Life Sciences. − 2019. Number 4. − С. 28-36. (Міжнародні наукометричні бази ResearchBib, Googl Scholar, Index Copernicus, Eurasian Scientific Journal Index, IndianScience.in, WorldCat ).
 7. Дослідження якості та безпечності матеріалів наповнювачів та чохлів подушок для сну/ Михайлова Г., Осієвська В., Галько С., Озимок Г. Технічні науки та технології: науковий журнал Чернігів. нац. технол. ун-т – Чернігів: ЧНТУ, 2019. – № 1 (15). – С.214-227
 8. Buczko R., Ozymok G. Rola rzemiosła sztuki ludowej w kształtowaniu produktu turystycznego rejonu Jaworowskiego: Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні»: Зб. матер. міжнар. наук.- практ. конф. (Львів, 16.05.2019). – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 358 с.
 9. Mykhailova G., Ozymok H. Thermalphysic characteristics of blankets with natural protein textile filters, ХХІ igwt symposium 2018 Sustainability, Quality and innovation: a global view of commodity sciences, Rome – Gaeta, September 20-25 2018. Р. 71-73
 10. Експертні аспекти у формуванні компетентностей фахівців з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності / М.Л. Павлишин, Н.С. Микитів, Г.В. Озимок, Н.В. Луців. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2017. №12. – С. 86-91 (Серія: економічні науки)

Наукова біографія

Народилася у м. Львові

ОСВІТА

1977-1982 рр. – навчання у Львівському торговельно-економічному інституті, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами»; кваліфікація «товарознавець вищої кваліфікації».

1982-1985 рр. – навчання в Ужгородському державному університеті, спеціальність «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»; кваліфікація «економіст».

14.04.2011 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; дисертація на тему «Формування асортименту та якості тканин  для опорядження підприємств ресторанного господарства», спец. 05.18.15 «товарознавство: непродовольчі товари».

10.10.2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи товарів.

 РОБОТА

1982-1987 рр. – робота в організаціях та підприємствах Закарпатської області.

1987-1993 рр. – робота в торговельних підрозділах Західної групи радянських військ в НДР.

1995-2012 рр. – викладач Львівського торговельного коледжу, Львівського економічного бізнес-коледжу, Львівського інституту економіки і туризму.

2013-2020 рр. – робота на посаді декана факультету менеджменту, товарознавства і комерційної діяльності ЛІЕТ

2020-2021 рр. – доцент кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів ЛІЕТ.

З квітня 2021 р. – доцент кафедри управління та експертизи товарів ЛНУ імені Івана Франка.

 Підвищення професійної майстерності (кваліфікація, стажування)

 • Міжнародне стажування: Association of Entrepreneurs in Israel програма «Business entrepreneurship» (2016 р.)
 • Підвищення кваліфікації в статусі експерта соціального бізнес-курсу з підприємництва«MESH Business Course» (м.Львів, ЛІЕТ, 8.10 – 5.12. 2019 р.)
 • Стажування в Львівському торгово-економічному університеті, програма «Поглиблення професійних знань та вмінь з наукової роботи, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівня ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2021 р., програма 180 год.)

Захоплення

 • Інструктор вступних випробувань для вступу до магістратури Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти
 • Подорожування по Україні і світу.
 • Захоплення літературою, історією України

Проекти

Розробник й керівник спеціальної освітньо-наукової програми «Торгівля, товарознавство й експертна оцінка бурштину, захист прав споживачів»

Нагороди

 • Відмінник освіти України (посвідчення № 43944)
 • Відзначено участь у роботі секції товарознавства підкомісії з товарознавства і торговельного підприємництва Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва МОН України

Методичні матеріали

 1. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза трикотажних товарів»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 82с.
 2. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза швейних товарів»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 53с.
 3. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, О.М. Гущак, М.Л.Павлишин, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128с.

Розклад