“Технологічна експертиза” (076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Озимок Г. В.ЕКп-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-44сдоцент Озимок Г. В.

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна ВК.15.1 «Технологічна експертиза» вивчається бакалаврами освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і враховує затверджені МОН України Стандартів вищої освіти для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Назва тем

Тема 1 Поняття, мета і завдання експертизи
Тема 2. Методи і види експертизи
Тема  3. Інформаційні засоби експертизи
Тема 4. Організація проведення експертизи
Тема  5. Технологія проведення експертизи
Тема 6. Контроль за визначенням коду товару за УКТЗЕД
Тема 7. Санітарно-епідеміологічний контроль
Тема 8. Ветеринарний контроль харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 9. Фітосанітарний контроль харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 10. Екологічний контроль товарів
Тема 11. Митний контроль за наркотичними речовинами
Тема 12. Митний контроль за культурними цінностями

Рекомендована література

Законодавчо-правові документи

 1. Для використання та дотримання в роботі: Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи: Лист Державної митної служби України від 15.03.2006 р. № 29/110.2/1725ЕП : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.10521.
 2. Методика проведення товарознавчої експертизи експертами торговопромислових палат в Україні: К.: ТПП України, 2010. – 120 с.
 3. Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи: Наказ Державної митної служби від 29.03.2004 р. № 220: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /uazakon.com/document/fpart75/idxhtm
 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / Редакція від 03.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 20.
 5. Порядок взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1862. Офіційний вісник України. – 2002. № 51. – С. 47.
 6. Нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) митними лабораторіями : Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 р. №719. Офіційний вісник України. – 2003. № 6. – С. 169.
 7. Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів: Наказ Держмитслужби від 18.04.2005 р. № 302 // Офіційний вісник України. – 2005. № 18 – С. 45.
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 12.2016 р. №1058: Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку [Електронний ресурс]: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29824.html
 9. Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарногігієнічної експертизи: Наказ МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247 (зі змінами та доповненнями).
 10. Закон України «Про ветеринарну медицину».
 11. Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.
 12. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 13. Закон України «Про карантин рослин».
 14. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 15. Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

Основна література

 1. Бавико О.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза товарів». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 130 с.
 2. Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посібник / За ред. А.А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, 2019. – 368 с. (Серія «Митна справа»).
 3. Калінеску Т. В., Недобєга О. О., Альошкін В.С. Митна безпека: підручник – Сєвєродонецькі вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 336 с
 4. Калінеску Т.В., Недобєга О.О., Альошкін В.С. Організація діяльності митних органів: підручник. – Сєвєродонецькі вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 336 с.
 5. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-метод. пос. для студ. проф. спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 206 с
 6. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах актуалізації зовнішньоекономічної діяльності: монографія / За заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2015. – 196 с.
 7. Назаренко Л.О. Експертиза товарів (розділ «Експертиза продовольчих товарів»): навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 312 с.
 8. Тіхосова Г.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О. Митний контроль та експертиза товарів: навч. посібник. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. – 311с.
 9. Чурсіна Л., Вербицький О., Калінський Є. Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посібник. – Київ: Ліра К, – 202 с.

 Додаткова література

 1. ДК 017-98. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.- К.: Держстандарт України, 1998. – 644 с.
 2. Назаренко Л.О. Експертиза товарів: слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів»): навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 312 с.
 3. Пашко В. В. Митна політика та організація діяльності митних органів: монографія. – Одеса: Пласке, 2013. – 324 с.
 4. Формування системи митного аудиту в Україні: монографія / За заг. ред. О.М. Вакульчик – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 208 с
 5. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика: монографія / За заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. – 297 с.
 6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.98  №53/5 (зі змінами і доповненнями)

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. Митний кодекс Європейського Союзу / Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської, діяльності, податкової та митної політики: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/doccatalog/ list?currDir=47240
 2. Офіційний сайт ДФСУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua
 3. Сучасні технічні засоби митного контролю: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vlsu-sec.ru/lab_antiteror.php
 4. Основи експертизи продовольчих товарів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidru4niki.com/1584072018266/ekonomika/osnovi_ekspertizi_prodovolchih_tovariv
 5. Сайт Київської незалежної судово-екпертної установи: Товарознавча експертиза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kise.ua/tovaroznavcha-ekspertiza
 6. Технологія проведення експертизи товарів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/1328112663833/tovaroznavstvo/tehnologiya_provedennya_ekspertizi_tovariv
 7. Науковий портал «Митна експертиза»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://predmety.in.ua/mitna-ekspertiza
 8. Митна експертиза товарів: [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://institute.com.ua/moreinfo.php?diplomID=47343

Матеріали

1.Силабус.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Навчальна програма дисципліни.

4. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-метод. пос. для студ. проф. спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 206 с

Силабус:

Завантажити силабус