Основи митної експертизи (076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Павлишин М. Л.ЕКп-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-44сдоцент Павлишин М. Л.

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна ВК.15.1 «Основи митної експертизи» вивчається бакалаврами освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і враховує затверджені МОН України Стандартів вищої освіти для першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Назва тем

Тема 1 Поняття, мета і завдання митної експертизи
Тема 2. Методи і види митної експертизи
Тема  3. Інформаційні засоби митної експертизи
Тема 4. Організація проведення митної експертизи
Тема  5. Технологія проведення митної експертизи
Тема 6. Контроль за визначенням коду товару за УКТЗЕД
Тема 7. Санітарно-епідеміологічний контроль
Тема 8. Ветеринарний контроль харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 9. Фітосанітарний контроль харчових продуктів і продовольчої сировини
Тема 10. Екологічний контроль товарів
Тема 11. Митний контроль за наркотичними речовинами
Тема 12. Митний контроль за культурними цінностями

Рекомендована література

Законодавчо-правові документи

 1. Для використання та дотримання в роботі: Методичні рекомендації щодо взяття проб і зразків для митної експертизи: Лист Державної митної служби України від 15.03.2006 р. № 29/110.2/1725ЕП : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1025.10521.
 2. Методика проведення товарознавчої експертизи експертами торговопромислових палат в Україні: К.: ТПП України, 2010. – 120 с.
 3. Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи: Наказ Державної митної служби від 29.03.2004 р. № 220: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /uazakon.com/document/fpart75/idxhtm
 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / Редакція від 03.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 20.
 5. Порядок взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1862. Офіційний вісник України. – 2002. № 51. – С. 47.
 6. Нормативи відбору проб і зразків товарів для проведення досліджень (аналізу, експертизи) митними лабораторіями : Наказ Державної митної служби України від 23.12.2002 р. №719. Офіційний вісник України. – 2003. № 6. – С. 169.
 7. Про затвердження форми акта про взяття проб і зразків товарів: Наказ Держмитслужби від 18.04.2005 р. № 302 // Офіційний вісник України. – 2005. № 18 – С. 45.
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 12.2016 р. №1058: Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку [Електронний ресурс]: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE29824.html
 9. Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарногігієнічної експертизи: Наказ МОЗ України від 09.10.2000 р. № 247 (зі змінами та доповненнями).
 10. Закон України «Про ветеринарну медицину».
 11. Закон України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.
 12. Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».
 13. Закон України «Про карантин рослин».
 14. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
 15. Закон України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

Основна література

 1. Бавико О.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Експертиза товарів». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 130 с.
 2. Експертиза та митне оформлення товарів : навч. посібник / За ред. А.А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, 2019. – 368 с. (Серія «Митна справа»).
 3. Калінеску Т. В., Недобєга О. О., Альошкін В.С. Митна безпека: підручник – Сєвєродонецькі вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 336 с
 4. Калінеску Т.В., Недобєга О.О., Альошкін В.С. Організація діяльності митних органів: підручник. – Сєвєродонецькі вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – 336 с.
 5. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-метод. пос. для студ. проф. спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 206 с
 6. Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах актуалізації зовнішньоекономічної діяльності: монографія / За заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2015. – 196 с.
 7. Назаренко Л.О. Експертиза товарів (розділ «Експертиза продовольчих товарів»): навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 312 с.
 8. Тіхосова Г.А., Вербицький О.М., Калінський Є.О. Митний контроль та експертиза товарів: навч. посібник. – Херсон: Олді-Плюс, 2019. – 311с.
 9. Чурсіна Л., Вербицький О., Калінський Є. Товарознавство та експертиза в митній справі: навч. посібник. – Київ: Ліра К, – 202 с.

 Додаткова література

 1. ДК 017-98. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.- К.: Держстандарт України, 1998. – 644 с.
 2. Назаренко Л.О. Експертиза товарів: слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів»): навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 312 с.
 3. Пашко В. В. Митна політика та організація діяльності митних органів: монографія. – Одеса: Пласке, 2013. – 324 с.
 4. Формування системи митного аудиту в Україні: монографія / За заг. ред. О.М. Вакульчик – Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2014. – 208 с
 5. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика: монографія / За заг. ред. І. Г. Бережнюка. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2014. – 297 с.
 6. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.98  №53/5 (зі змінами і доповненнями)

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

 1. Митний кодекс Європейського Союзу / Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської, діяльності, податкової та митної політики: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/doccatalog/ list?currDir=47240
 2. Офіційний сайт ДФСУ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua
 3. Сучасні технічні засоби митного контролю: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vlsu-sec.ru/lab_antiteror.php
 4. Основи експертизи продовольчих товарів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidru4niki.com/1584072018266/ekonomika/osnovi_ekspertizi_prodovolchih_tovariv
 5. Сайт Київської незалежної судово-екпертної установи: Товарознавча експертиза [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kise.ua/tovaroznavcha-ekspertiza
 6. Технологія проведення експертизи товарів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/1328112663833/tovaroznavstvo/tehnologiya_provedennya_ekspertizi_tovariv
 7. Науковий портал «Митна експертиза»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://predmety.in.ua/mitna-ekspertiza
 8. Митна експертиза товарів: [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://institute.com.ua/moreinfo.php?diplomID=47343

Матеріали

1.Силабус.

2. Робоча програма навчальної дисципліни.

3. Навчальна програма дисципліни.

4. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи: навчально-метод. пос. для студ. проф. спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі – Львів: ЛІЕТ, 2015. – 206 с