“Товарознавство: непродовольчі товари” (спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік
54Залік
64Іспит
73Залік
81.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Луців Н. В.ЕКп-25с
532доцент Луців Н. В.ЕКП-35с
632доцент Озимок Г. В.ЕКП-35с
732доцент Луців Н. В.ЕКп-44с
88доцент Луців Н. В.ЕКп-44с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-25сдоцент Луців Н. В.
516ЕКП-35сдоцент Озимок Г. В.
616ЕКП-35сдоцент Озимок Г. В.
716ЕКп-44сдоцент Луців Н. В.
88ЕКп-44сдоцент Луців Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-25сдоцент Луців Н. В.
516ЕКП-35сдоцент Озимок Г. В.
616ЕКП-35сдоцент Озимок Г. В.
716ЕКп-44сдоцент Луців Н. В.
88ЕКп-44сдоцент Луців Н. В.

Опис курсу

Дисципліна сприяє формуванню системи знань і вмінь, що стосуються потреб споживачів: ринку, класифікації, номенклатури асортименту, споживних властивостей і рівня якості товарних груп непродовольчих товарів, чинників формування властивостей та якості товарів, методів контролю, умов зберігання і транспортування, маркування

Рекомендована література

Основна література

 1. Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби – К.: Вища школа, 2007. – 183 с.
 2. Беднарчук М.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва: навч. посібник / Беднарчук М.С., Полікарпов І.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 560 с.
 3. Беднарчук М.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі: підручник [для студентів ВНЗ] / М.С. Беднарчук, О.В. Шумський. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 420с.
 4. Бурак М.П. Будівельне матеріалознавство: навч. посібник / М.П.Бурак, Т.Д.Рищенко . − Харків: ХНАМГ, 2007. − 126 с.
 5. Галик І.С., Семак Б.Д. Товарознавство трикотажних товарів. К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2001.
 6. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.- екон. унт, 2004 – с. 338 – 375.
 7. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні: моногр. / Б.В. Дурняк, А.М. Штангрет,О.В. Мельников, Я.М. Угрин. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. –– 150 с.
 8. Зіміна Н.К. Товарознавство трикотажних товарів: Підр. / Н.К. Зіміна, Н.О. Дзюбак, Л.В. Черняк. – К.: КНТЕУ, 2002. – 159с.
 9. Кисляк Н.К., Коломієць Т.М., Кравченко В.М., Сіренко С.О. Товарознавство господарських товарів. – К.: Книга, 2004.
 10. Красовський Є.В. Товарознавство комп’ютерів та офісної техніки. – К.: КНТЕІ, 2005.
 11. Михайлов В.І., Глушкова Т.Г., Зельніченко О.І. Непродовольчі товари. – К.: Книга, 2005. – 478с.
 12. Пешук Л.В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів / Л.В.Пашук, Л.І.Бавіка, І.М.Демідов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 376с.
 13. Полікарпов І.С., Пелик Л.В., Стефанюк Є.М. Килими та килимові вироби. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 14. Полікарпов І.С., Шийко І.І. Товарознавство електропобутових машин. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
 15. Стефанюк Є.М., Полікарпов І.С. Вироби народних промислів України: монографія. – К.: Укоопосвіта, 2002.
 16. Товарознавство непродовольчих товарів / Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козьмич Д.І. та ін. / За ред. Л.Г. Войнаш: підручник [для студ. ВНЗ]. Частина 1.– К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2004.– 436 с.
 17. Товарознавство непродовольчих товарів /Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козьмич Д.І. та ін. / За ред. Л.Г. Войнаш: підручник [для студ. ВНЗ]. Частина 2.– К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2004.– 436 с.
 18. Товарознавство непродовольчих товарів: Навчальний посібник / Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та інші. – Харків: Світ книг, 2013. – 943 с.

Додаткова література

 1. Артюх Т.М. Товарознавство ювелірних товapiв та годинників. Опорн. конспект лекц. – К.: КНТЕУ, 2002. – 179 с.
 2. Інфраструктура товарного ринку: Нав. посібник/ – К.: НМЦВОМОіН України, НВФ „Студцентр”, 2002. – 608 с.
 3. Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 181 – 235.
 4. Лукашов В.С. Товарознавство непродовольчих товарів: опорний конспект лекцій. Частина 3 «Товари господарського призначення». – Львів: Видавництво ЛКА, 2003. – 128 с.
 5. Луців Н.В., Тис М.С. Товарознавча класифікація керамічної плитки// Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – 2017. – Вип.18. – С. 53-58. (Технічні науки)
 6. Луців Н.В. Вплив технології виготовлення на формування асортименту керамічної плитки // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг: Матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф.: (Львів, 24 листопада 2016 року): тези доповідей/ Відп. ред. П.О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2016. − С. 105-108.
 7. Луців Н.В. Огляд інноваційних технологій, що застосовуються у виробництві лиж // Н.В. Луців, М.С. Тис // Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст]: зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст.-т економіки і туризму; [редкол.: І.О. Бочан та ін.]. – Львів: ЛІЕТ, 2016. – № – С. 100-107
 8. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення: навчально-наочний посібник / І.С. Полікарпов, В.С. Лукашов, І.І. Шийко, І.С. Галик та інші. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 296 с.

Матеріали

Враховуючи специфіку навчальної дисципліни до визначених тем лабораторних робіт використовуються відповідні  прилади, матеріали, реактиви та матеріальну базу лабораторії товарознавчих досліджень

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Луців Н.В., Озимок Г.В. Силабус нормативної навчальної дисципліни "Товарознавство: непродовольчі товари"

Завантажити силабус