Адаптивні моделі економіки

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацків Н. І.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Дацків Н. І.
ЕКк-42сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Адаптивні моделі економіки” є формування теоретичних знань щодо адаптивного моделювання, ознайомлення студентів із сучасними адаптивними підходами та методами в економіці, широко використовуваними у соціально-економічних дослідженнях, з перспективами розвитку адаптивного моделювання. Після вивчення дисципліни студенти будуть мати уявлення про сучасні методи адаптивного управління економічними системами, розуміти поняття та принципи адаптації в економіці, набудуть навичок вирішення реальних завдань, що зустрічаються в різних областях економічної практики.
Дисципліна вивчає основи побудови та аналізу адаптивних моделей як таких, що враховують неповноту і невизначеність інформації, відкритість і трансформації економічної системи; формує навички та вміння від словесного портрету явища переходити до логіко-формального опису – побудови адекватної математичної моделі; підбирати для отриманої моделі інструмент аналізу; критично осмислювати поточну числову інформацію та предметно її тлумачити.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • основні поняття адаптивного управління;
 • принципи функціонування адаптивних економічних систем;
 • адаптивні методи прогнозування розвитку економіко-виробничих систем;
 • суть адаптивного управління підприємством;
 • методи і моделі управління підприємством в умовах невизначеності;
 • моделі реагування підприємства на зміну кон’юнктуру ринку.

вміти:

 • здійснювати заходи щодо підтримання ефективної структури та режиму діяльності суб’єкта господарювання;
 • виявляти резерви підвищення якості керування та вміти їх використовувати;
 • моніторинг зовнішнього середовища функціонування з метою підвищення ефективності господарської діяльності;
 • моніторинг роботи підприємства та застосування адаптивних методів моделювання для оптимізації господарської діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Вовк В.М., Камінська Н.І., Прийма С.С. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія. Дрогобич : Коло, 2011. 448с.
 2. Вороніна А.В., Зєніна-Біліченко А.С. Формування системи адаптивного стратегічного управління розвитком організації. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 11. 2016. URL: http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2108-voronina-a-v-zenina-bilichenko-a-s-formuvannya-sistemi-adaptivnogo-strategichnogo-upravlinnya-rozvitkom-organizatsiji
 3. Камінська Н.І. Адаптивні методи і моделі в економіці : навчальний посібник. Тернопіль : Крок, 2016. 188с.
 4. Ковбатюк М.В. Адаптивне стратегічне планування як дієвий інструмент розвитку бізнес-структур в умовах сучасних викликів Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління», 2023. Buп. 53 С. 67-73. URL: https://em.duit.in.ua DOI: 10.32703/2664-2964-2023-53-67-73

Допоміжна

 1. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. 228с.
 2. Баранніков М., Макалюк І. Адаптивне планування та його значення для підприємств в умовах нестабільності середовища. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. ІІI міжнародна науково-практична конференція. 2022. С. 158. URL: http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/271605
 3. Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 12. С. 101-105.
 4. Благун І.С., Буртняк І.В., Малицька Г.П. Прогнозування економічних і соціальних процесів : навчальний посібник. Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2012. 131 с.
 5. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2003. 188 с.
 6. Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 297 с.
 7. Кравченко О.О. Принципи адаптивного планування підприємств
в умовах нестабільного економічного середовища. Проблеми економіки транспорту. 2011. № 2. С. 79-83. DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16766.
 8. Ложачевська О.М., Вдовенко Н.М., Родченко С.С., Ігнатюк В.В. Управління системою адаптивного стратегічного планування інноваційно орієнтованого конкурентоспроможного підприємства в умовах глобалізації та COVID-19. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. №1. С. 53-60.
 9. Ячменьова В. М., Османова З.О. Сутність понять “адаптація” та “адаптивність”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2010. № 684. С. 346-353.
 10. Ronald Н., Linsky M, Grashow A. The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World. Harvard Business Press, 2009. 326 c.

Інформаційні ресурси

 1. URL: http://www.ief.org.ua
 2. URL: http://econwpa.wustl.edu
 3. URL: http://web.mit.edu/sysdyn/sd-group/home.html
 4. URL: http://www.icps.kiev.ua
 5. URL: http://www.nbuv.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Адаптивні моделі економіки (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус