Адаптивні моделі економіки

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Дацків Н. І.ЕКк-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ЕКк-31сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни – дати студентам наукове уявлення щодо адаптивних методів в економіці, широко використовуваних у соціально-економічних дослідженнях, про їх практичне застосування на базі сучасних пакетів прикладних програм.
Завдання вивчення дисципліни – після вивчення курсу слухачі будуть знати сучасні методи адаптивного управління економічними системами, набудуть навичок вирішення реальних завдань, що зустрічаються в різних областях економічної практики.

Дисципліна вивчає основи побудови та аналізу адаптивних моделей як таких, що враховують неповноту і невизначеність інформації, відкритість і трансформації економічної системи; розглядає еволюційне та синергетичне моделювання економічних процесів; формує навички та вміння від словесного портрету явища переходити до логіко-формального опису – побудови адекватної математичної моделі; підбирати для отриманої моделі інструмент аналізу, здатний долати труднощі комп’ютерного моделювання; критично осмислювати поточну числову інформацію та предметно її тлумачити.

Рекомендована література

  1. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки: Навч. посібник. -Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. –228с.
  2. Вовк В. М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448с.
  3. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально-экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие/ Т.А. Дуброва – М.,Маркет ДС, 2007. – 192 с.
  4. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учебное пособие / Т.А. Дуброва, — М.: МЭСИ, 2007
  5. Дуброва Т.А., Бакуменко Л.П. и др. Анализ временных рядов и прогнозирование в системе «Statistica». — М.: МЭСИ, 2002.
  6. Лукашин Ю.П. Регрессионные и адаптивные методы прогнозирования : Учебное пособие / Ю.П. Лукашин.- М., МЭСИ, 1997. – 44 с.
  7. Камінська Н.І. Адаптивні методи і моделі в економіці: навчальний посібник / Н.І. Камінська. – Тернопіль : Крок, 2016. – 188с.