Адаптивні моделі економіки

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Дацків Н. І.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8ЕКК-41сдоцент Дацків Н. І.
ЕКк-42с

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Адаптивні моделі економіки» є формування теоретичних знань щодо адаптивного моделювання, ознайомлення студентів із сучасними адаптивними підходами та методами
в економіці, широко використовуваними у соціально-економічних дослідженнях, з перспективами розвитку адаптивного моделювання.
Після вивчення дисципліни студенти будуть мати уявлення про сучасні методи адаптивного управління економічними системами, розуміти поняття та принципи адаптації в економіці, набудуть навичок вирішення реальних завдань, що зустрічаються в різних областях економічної практики.
Дисципліна вивчає основи побудови та аналізу адаптивних моделей як таких, що враховують неповноту і невизначеність інформації, відкритість і трансформації економічної системи; формуєнавички та вміння від словесного портрету явища переходити до логіко-формального опису – побудови адекватної математичної моделі; підбирати для отриманої моделі інструмент аналізу; критично осмислювати поточну числову інформацію та предметно її тлумачити.

Рекомендована література

Базова

 1. Вітлінський В.В., Коляда Ю.В., Кравченко Т.В., Трохановський В.І. Адаптивні моделі в економіці: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2013. – 98 c.
 2. Вовк В. М. Моделювання економічних процесів підприємства : монографія / В. М. Вовк, Н. І. Камінська, С. С. Прийма. – Дрогобич : Коло, 2011. – 448с.
 3. Камінська Н.І. Адаптивні методи і моделі в економіці: навчальний посібник / Н.І. Камінська. – Тернопіль : Крок, 2016. – 188с.

 

Допоміжна література

 1. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки: Навч. посібник. -Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. –228с.
 2. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навчальний посібник / В.В. Вітлінський. – К. : КНЕУ , 2003 – 408 с.
 3. Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н. В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – No 12 (114). – С. 101-105.
 4. Благун І.С., Буртняк І.В., Малицька Г.П. Прогнозування економічних і соціальних процесів: Навчальний посібник / І.С. Благун,, І.В. Буртняк, Г.П. Малицька. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2012. – 131 с.
 5. Вовк В.М. Основи системного аналізу: навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 6. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування : Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с.
 7. Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія / Ю. В. Коляда. – К. : КНЕУ, 2011. – 297 с.
 8. Ячменьова В. М. Сутність понять “адаптація” та “адаптивність” / В. М. Ячменьова, З.О. Османова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. – No 684. – С. 346-353.

 

Матеріали

Плани практичних занять_АМЕ_20-21

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус