Аграрний маркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
16Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164професор Майовець Є. Й.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКНМ-51спрофесор Майовець Є. Й.

Опис курсу

Метою курсу «Аграрний маркетинг» є поглиблення та засвоєння знаннь про ринковий механізм економічної кон’юнктури, конкурентного позиціюванням підприємств агропродовольчого комплексу і формування практичних навичок маркетингової діяльності у сфері товарної, цінової, розподільчої та комунікаційної політики з урахуванням динаміки зміни на внутрішньому та міжнародному агропродовольчому ринку.

Основними завдання дисципліни є:

 • вивчення суті і значення аграрного маркетингу в агропродовольчому середовищі;
 • ознайомлення студентів із методичним засобами адаптації аграрного маркетингу до існуючого бізнес-середовища;
 • з’ясування особливості використання маркетингу у різних аграрних підприємницьких структурах;
 • здобування практичних навичок управління агропродовольчим маркетингом;
 • обґрунтування ефективної маркетингової консультаційної діяльності;
 • описання маркетингових стратегій товаровиробників на агропродовольчому ринку;
 • вибір найоптимальніших методів ціноутворення та побудова цінових стратегій агровиробників;
 • з’ясування механізму координації збутової діяльності та виявлення напрямів зниження логістичних витрат;
 • формування вмінь у використанні інструментарію комунікаційної діяльності та підтримці ефективної позиції агропродовольчих фірм на ринку.

1) знати:

 • яке місце займає аграрний маркетинг в структурі агробізнесу;
 • функції, принципі та морально-етичні засади організації агробізнесу;
 • особливості функціонування маркетингу у різних агровиробничих структурах;
 • макро та мікросередовища аграрного маркетингу та суперечливості взаємодії його структурних складових;
 • підходи, що характеризують систему управління агропродовольчим маркетингом;
 • проблеми кадрової політики та напрями формування інноваційного персоналу агропродовольчим фірм;
 • завдання маркетингу консультаційних послуг в агропродовольчій сфері;
 • особливості формування ринку агропродовольчих товарів та тенденції його розвитку;
 • як здійснюється товарно-асортиментна політика сучасних агрофірм;
 • яка роль відводиться ціні як інструменту ринкової координації і як цінові рішення впливають на створення ефективного агропродовольчого ринку;
 • критерії на основі яких здійснюється розподільчо-збутова політика і формується механізм координації збутової діяльності;
 • суть агромаркетингових комунікацій їх структура, функції та місце на агропродовольчому ринку;
 • роль збутових комунікацій у підтримці ефективної позиції агропродовольчим фірм на ринку;
 • психологічні аспекти комунікаційно-збутової діяльності;
 • місце стимулювання збуту та його вплив на споживачів та посередників.

2) вміти:

 • пояснити особливості організації агромаркетингу та те чим він відрізняється від інших сфер підприємницької діяльності;
 • описати елементи аграрної структури з огляду їх впливу на результати маркетингової підприємницької діяльності;
 • аргументувати особливості конкуренції на агопродовольчих ринках, розширити співвідношення якості агропродукту і конкурентоспроможності виробника;
 • вибрати найоптимальнішу структуру управління аграрним маркетингом;
 • обґрунтувати ефективність маркетингової консультаційної діяльності;
 • описати маркетингові стратегії агровиробників на агропродовольчому ринку;
 • виявити чинники, що формують імідж агропродовольчого товару;
 • обґрунтувати маркетингові заходи збільшення виробництва органічних та генетично-модифікованих товарів;
 • розрахувати кінцеву ціну і виокремити найбільш оптимальні методи ціноутворення;
 • розробити ефективну тактику і стратегію товарного розподілу;
 • оцінювати експортно-збутовий потенціал аграрного сектора України;
 • проаналізувати механізм координації збутової діяльності, порівняти позитиви і негативи спеціалізації, диверсифікації, централізації, інтеграції та кооперації;
 • охарактеризувати структуру розподільчо-збутової логістики, виявити напрями зниження логістичних витрат;
 • обґрунтувати переваги використання соціально-етичної реклами на ринку продовольчих товарів;
 • визначити роль і місце реклами, пропаганди, стимулювання збуту, PR-технологій у стратегії комунікаційної діяльності агопродовольчих підприємств.

Рекомендована література

 1. Майовець Є.Й. Аграрний маркетинг: навч.посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 2. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 3. Майовець Є.Й. Аграрне підприємництво в Україні: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 428 с.
 4. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 5. Смоленюк А.П. Обслуговуюча сільськогосподарська кооперація: теорія і практика. Інноваційна економіка. 2012. №2 (28). С. 64-
 6. Лайсонс К, Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок. пер. С англ. 6-е изд. М.: Инфра-М, 2005. 798 с.
 7. Збарський В.К., Липов’як-Мєлкозьорова А.І., Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі. За ред. Проф. В.К. Збарського. К.: ННЦІАЕ, 2011.106 с.
 8. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. За ред. Р. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна фундація , 2000. 520 с.
 9. Єдина комплексна стратегія сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки. URL: http://minagro.gov.ua/node/16025
 10. Житница планеты: Украина на третьем месте среди экспортеров зерна. URL: http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2800440-zhitnitsa-planety-na-tretem-meste-sredi-eksporterov-zerna.htm
 11. Зубар І. В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 54-
 12. Ілляшенко С. М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій: монографія. Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2013. 184 с.
 13. Кирилюк Є. М. Системний підхід у дослідженні аграрних відносин: теоретичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. URL: http://global-national.in.ua/issue-6- 2015.
 14. Сенишин О.С. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України : монографія. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2015. 443 с.
 15. Сенишин О.С., Кривешко О.В. Маркетинг: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.

Матеріали

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус