Аграрний маркетинг (075 “Маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
964професор Майовець Є. Й.ЕКНМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ЕКНМ-51спрофесор Майовець Є. Й.

Опис курсу

Метою курсу «Аграрний маркетинг» є поглиблення та засвоєння знань щодо дії ринкових механізмів економічної кон’юнктури конкурентного позиціювання підприємств агропродовольчого комплексу і формування практичних навичок маркетингової діяльності у сфері товарної, цінової, розподільчої та комунікаційної політики з урахуванням динаміки зміни на внутрішньому на міжнародному агропродовольчому ринку.

Завданнями дисципліни є:

 • вивчення суті і значення аграрного маркетингу в агропродовольчому середовищі;
 • ознайомлення студентів із методичним засобами адаптації аграрного маркетингу до існуючого бізнес-середовища;
 • з’ясування особливості використання маркетингу у різних аграрних підприємницьких структурах;
 • здобування практичних навичок управління агропродовольчим маркетингом;
 • обґрунтування ефективної маркетингової консультаційної діяльності;
 • описання маркетингових стратегій товаровиробників на агропродовольчому ринку;
 • вибір найоптимальніших методів ціноутворення та побудова цінових стратегій агровиробників;
 • з’ясування механізму координації збутової діяльності та виявлення напрямів зниження логістичних витрат;
 • формування вмінь у використанні інструментарію комунікаційної діяльності та підтримці ефективної позиції агропродовольчих фірм на ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 Знати:

 • яке місце займає аграрний маркетинг в структурі агробізнесу;
 • особливості функціонування маркетингу у різних агропродовольчих структурах;
 • макро та мікросередовище аграрного маркетингу та суперечливість взаємодії його структурних складових;
 • підходи, що характеризують систему управління агропродовольчим маркетингом;
 • проблеми кадрової політики та напрями формування інноваційного персоналу агропродовольчих фірм;
 • завдання маркетингу консультаційних послуг в агропродовольчій сфері;
 • особливості формування ринку агропродовольчих товарів і тенденції його розвитку;
 • як здійснюється товарно-асортиментна політика сучасних агрофірм;
 • яка роль відводиться ціні як інструменту ринкової координації і як цінові рішення впливають на створення ефективного агропродовольчого ринку;
 • критерії на основі яких здійснюється розподільчо-збутова політика і формується механізм координації збутової діяльності;
 • суть агромаркетингових комунікацій, їх структуру, функції та місце на агропродовольчому ринку;
 • роль збутових комунікацій у підтримці ефективної позиції агропродовольчих фірм на ринку;
 • психологічні аспекти комунікаційно-збутової діяльності;
 • місце стимулювання збуту та його вплив на споживачів та посередників;

Вміти:

 • пояснити особливості організації агромаркетингу і те чим він відрізняється від інших сфер підприємницької діяльності;
 • описати елементи аграрної структури з огляду їх впливу на результати маркетингової підприємницької діяльності;
 • аргументувати особливості конкуренції на агропродовольчих ринках, розкрити співвідношення якості агропродукту і конкурентоспроможності виробника;
 • вибрати найоптимальнішу організаційну структуру управління аграрним маркетингом;
 • обґрунтувати ефективність маркетингової консультаційної діяльності;
 • описати маркетингові стратегії агровиробників на агропродовольчому ринку;
 • виявити чинники, що формують імідж агропродовольчого товару;
 • обґрунтувати маркетингові заходи збільшення виробництва органічних та генетично модифікованих товарів;
 • розрахувати кінцеву ціну і виокремити найбільш оптимальні методи ціноутворення;
 • розробити ефективну тактику і стратегію товарного розподілу;
 • оцінити експортно-збутовий потенціал аграрного сектора України;
 • проаналізувати механізм координації збутової діяльності, порівняти позитиви і негативи спеціалізації, диверсифікації, централізації, інтеграції та координації;
 • охарактеризувати структуру розподільчо-збутової логістики, виявити напрями зниження логістичних витрат;
 • обґрунтувати переваги використання соціально-етичної реклами на ринку продовольчих товарів;
 • визначити роль і місце реклами, пропаганди, стимулювання збуту, PR-технологій у стратегії комунікаційної діяльності агропродовольчих підприємств.

Рекомендована література

 1. Майовець Є.Й. Аграрний маркетинг: навч.посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 2. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 3. Майовець Є.Й. Аграрне підприємництво в Україні: Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 428 с.
 4. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. 192с.
 5. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навчальний посібник. Львів: «Галич-Прес», 2022. 220с.
 6. Кузик О.В., Майовець Є.Й. Інтегровані маркетингові комунікації в агробізнесі України / Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2021. №1. С. 67-73.
 7. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Інклюзивні інституційна модель інноваційного розвитку аграрної економіки. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси, 2020. №4. С. 114-122.
 8. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Соціальна відповідальність у системі інноваційного розвитку агробізнесу. Вісник Львівського університету.Серія економічна. Львіський націоальний університет імні Івана Франка, 2020. №59. С. 174-186.
 9. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 256с.
 10. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. За ред. Р. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна фундація , 2000. 520 с.
 11. Збарський В.К., Липов’як-Мєлкозьорова А.І., Особисті селянські господарства – основа формування малого підприємництва на селі. За ред. Проф. В.К. Збарського. Київ: ННЦІАЕ, 2011.106 с.
 12. Зубар І. В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 54-
 13. Ілляшенко С. М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій: монографія. Суми: ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2013. 184 с.
 14. Кирилюк Є. М. Системний підхід у дослідженні аграрних відносин: теоретичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. URL: http://global-national.in.ua/issue-6- 2015.
 15. Сенишин О.С. Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого комплексу України : монографія. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2015. 443 с.
 16. Сенишин О.С., Кривешко О.В. Маркетинг: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 347 с.
 17. Смоленюк А.П. Обслуговуюча сільськогосподарська кооперація: теорія і практика. Інноваційна економіка. 2012.№2 (28).С. 64

Матеріали

Програма Аграрний маркетинг

Робоча програма_Аграрний маркетинг_075_2022

Силабус:

Завантажити силабус