Майовець Євген Йосифович

Посада: завідувач кафедри маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України.

Курси

Публікації

Монографії:
1. Аграрне підприємництво в Україні: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 428 c.;
2. “Економіка України: 10 років реформ” (Львів, 2001, зі співавт.);
3. “Аграрний сектор АПК: проблеми і шляхи вирішення” (Львів, 2001, зі співавт);

Підручники та навчальні посібники:

 1. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 282 с.
 2. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 276 с.
 3. Економічна теорія. Вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник. За ред. Є.Й. Майовця. Львів. В-во Львівського університету, 2011. 400 с. (з грифом МОНМС)
 4. Майовець Є.Й,, Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 120 с. (зі співав.)
 5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 450 с.
 6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 7. Збірник тестів із маркетингу. За ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416с.
 8. Словник термінів із маркетингу. За ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228с.
 9. Майовець Є.Й. Аграрний маркетинг: навч.посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.

Методичні рекомендації:

 1. МайовецьЄ.Й. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 40с.
 2. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” спеціальності 8.03050701 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір та ін. / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2015. – 77с.
 3. МайовецьЄ.Й. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки 6.030507 „Маркетинг” / Є.Й. Майовець, І.В. Городняк, Т.М. Кушнір, А.В. Сохецька / Львів: ЛНУ імені Івана Франка – 2016. – 54с.
 4. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для студентів 2-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 34с.
 5. Майовець Є.Й. Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для студентів 3-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 34с.
 6. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 30с.
 7. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 38 с.
 8. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітнього ступеня „бакалавр” спеціальності 075 „Маркетинг”. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 63

Статті у фахових виданнях:

 1. Майовець Є.Й., Майовець В.Є. Вплив сільського соціуму на розвиток аграрного підприємництва. Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: європейський досвід. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.17. Львів, 2008. С.226-228 (у співавторстві);
 2. Майовець Є.Й. Парадигма розвитку аграрної економіки в умовах нестабільності.Вісник Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Серія економічна. Львів, 2008. Вип. 40. С.337-340;
 3. Майовець Є.Й. Особливості фінансового забезпечення фермерських господарств в умовах кризи. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.19. Львів, 2009. С.92-95;
 4. Майовець Є.Й., Федьків М. Державне регулювання аграрного підприємництва в посткризових умовах. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. Вип. 43;
 5. Майовець Є. Дослідження категорії соціального захисту населення в Україні. Є. Майовець, Л. Соляк. Наук. Вісник ЛНТ України. – Львів. – Випуск 21. – С. 14;
 6. Майовець Є. Удосконалення податкового механізму державного регулювання АПК. Є. Майовець, Г. Кравець. Наук. Збірник формування ринкової економіки в Україні. Випуск 23. 2011 С. 99-102;
 7. Майовець Є.Й., Зіньцьо Ю.В. “Вплив трудових ресурсів на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України”. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка, 2012р. Вип. 48. С.413-417;
 8. Майовець Є.Й. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні. Майовець Є.Й., Білик І.В. Науковий вісник НЛТУ. 2012. Вип. 229. С. 385-389;
 9. Майовець Є.Й. Аналіз інституційного забезпечення інфраструктури ринку праці в Україні. Майовець Є.Й., Білик І.В. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. 2012. Вип. 46;
 10. Майовець Є.Й. Проблеми становлення та розвитку інституту соціального партнерства на вітчизняному ринку праці. Майовець Є.Й., Білик І.В. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. 2012. №33. С.11-13;
 11. Майовець Є.Й., Ключук В.В. Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку. Вісник НЛТУ. 2012. Вип. 231;
 12. Майовець Є.Й., Білик І.В. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні / Науковий вісник НЛТУ. Вип. 229. С.385-389.
 13. Майовець Є.Й. Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції. Економіка. Управління. Інновації. Житомир: Житомирський державний університет імені І. Франка, 2016. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_22
 14. Майовець Є.Й. Шляхи покращення виробництва вітчизняної продовольчої продукції у системі агропродовольчого виробництва в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2016. Вип.1. С. 238-246.
 15. Майовець Є.Й. Розвиток органічного землеробства у контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 35. Частина 2.Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С.3-11.
 16. Майовець Є.Й. Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні. Є.Й. Майовець, Я.М. Майовець. Ефективна економіка. №8. 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=571

 

Біографія

Доктор економічних наук, професор
Народився у с. Старе Село Львівської області – кандидат економічних наук (1986р.), доцент (1988р.), доктор економічних наук (2007р.), професор (2008р.). Закінчив економічний факультет Львівського університету (1980р.). У 1980 – 1983 рр. працював асистентом кафедри політичної економії, у 1983-1986 рр. – аспірант кафедри політичної економії, у 1987-1993 рр. – доцент кафедри політичної економії, у 1993-1994 рр. – доцент кафедри економіки України, з 1994 р. – доцент кафедри економічної теорії Львівського університету; у 1995-2000 рр. завідувач кафедри економіки і маркетингу Львівського економічного бізнес-коледжу (за суміс.), у 1999-2004 рр. – заступник декана факультету обліку і підприємництва Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського університету (за суміс.), у 1990-1994 рр. депутат Львівської обласної Ради. 3 липня 2008 р. професор Майовець Є.Й. – завідувач кафедри економічної теорії (з початку 2010 р. – кафедра економічної теорії та маркетингу), з червня 2013 р. – завідувач кафедри маркетингу.
Коло наукових інтересів: аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України.
Навчальні курси: маркетинг, аграрний маркетинг, економіка аграрного сектора.
Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад