Майовець Євген Йосифович

Посада: завідувач кафедри маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239 44 70

Електронна пошта: yevhen.mayovets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми теорії та методології розвитку маркетингу в Україні. Аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України. Маркетингова діяльність закладів торгівлі.

Курси

Публікації

Монографії:

 1.  Аграрне підприємництво в Україні: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 428 c.
 2. Економіка України: 10 років реформ” (Львів, 2001, зі співавт.).
 3. Аграрний сектор АПК: проблеми і шляхи вирішення” (Львів, 2001, зі співавт).
 4. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: – монографія; за наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. 262с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 282 с.
 2. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 276 с.
 3. Економічна теорія. Вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник. За ред. Є.Й. Майовця. Львів. В-во Львівського університету, 2011. 400 с. (з грифом МОНМС)
 4. Майовець Є.Й,, Кузик О.В. Маркетингові комунікації. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 120 с. (зі співав.)
 5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 450 с.
 6. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посіб.: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015.449 с.
 7. Збірник тестів із маркетингу. За ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 416с.
 8. Словник термінів із маркетингу. За ред. Є.Й. Майовця. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228с.
 9. Майовець Є.Й. Аграрний маркетинг: навч.посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 228 с.
 10. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Маркетинг у роздрібній торгівлі: навч. посіб. – Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. – 220 с.

Методичні рекомендації:

 1. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 43 с.
 2. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів IV курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 3. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 4. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 2-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 34 с.
 5. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 3-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 34 с.
 6. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 30 с.
 7. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг». Вид. 2-е, виправлене і доповнене / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2019. 63 с.
 8. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 38 с.
 9. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2016. 54 с.
 10. Майовець Є.Й., Кушнір Т.М. Промисловий маркетинг: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 44 с.
 11. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” напрямку підготовки 0305 “Економіка і підприємництво”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. 40 с.
 12. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. та ін.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2015. 77 с.
 13. Гнатюк Н.І., Майовець Є.Й., Чуба Н.В, Кушнір Т.М. Маркетинг. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів ІІІ і ІV курсів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 20 с.

Статті у фахових виданнях:

 1. Майовець Є.Й., Майовець В.Є. Вплив сільського соціуму на розвиток аграрного підприємництва. Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: європейський досвід. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.17. Львів, 2008. С.226-228 (у співавторстві);
 2. Майовець Є.Й. Парадигма розвитку аграрної економіки в умовах нестабільності.Вісник Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Серія економічна. Львів, 2008. Вип. 40. С.337-340;
 3. Майовець Є.Й. Особливості фінансового забезпечення фермерських господарств в умовах кризи. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.19. Львів, 2009. С.92-95;
 4. Майовець Є.Й., Федьків М. Державне регулювання аграрного підприємництва в посткризових умовах. Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна. Вип. 43;
 5. Майовець Є. Дослідження категорії соціального захисту населення в Україні. Є. Майовець, Л. Соляк. Наук. Вісник ЛНТ України. – Львів. – Випуск 21. – С. 14;
 6. Майовець Є. Удосконалення податкового механізму державного регулювання АПК. Є. Майовець, Г. Кравець. Наук. Збірник формування ринкової економіки в Україні. Випуск 23. 2011 С. 99-102;
 7. Майовець Є.Й., Зіньцьо Ю.В. “Вплив трудових ресурсів на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України”. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка, 2012р. Вип. 48. С.413-417;
 8. Майовець Є.Й. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні. Майовець Є.Й., Білик І.В. Науковий вісник НЛТУ. 2012. Вип. 229. С. 385-389;
 9. Майовець Є.Й. Аналіз інституційного забезпечення інфраструктури ринку праці в Україні. Майовець Є.Й., Білик І.В. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. 2012. Вип. 46;
 10. Майовець Є.Й. Проблеми становлення та розвитку інституту соціального партнерства на вітчизняному ринку праці. Майовець Є.Й., Білик І.В. Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. 2012. №33. С.11-13;
 11. Майовець Є.Й., Ключук В.В. Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку. Вісник НЛТУ. 2012. Вип. 231;
 12. Майовець Є.Й., Білик І.В. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні / Науковий вісник НЛТУ. Вип. 229. С.385-389.
 13. Майовець Є.Й. Використання методики індексного аналізу у процесі ціноутворення на ринку вітчизняної продовольчої продукції. Економіка. Управління. Інновації. Житомир: Житомирський державний університет імені І. Франка, 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_22
 14. Майовець Є.Й. Шляхи покращення виробництва вітчизняної продовольчої продукції у системі агропродовольчого виробництва в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2016. Вип.1. С. 238-246.
 15. Майовець Є.Й. Розвиток органічного землеробства у контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Випуск 35. Частина 2.Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С.3-11.
 16. Майовець Є.Й. Дослідження процесів формування великотоварного аграрного підприємництва в Україні. Є.Й. Майовець, Я.М. Майовець. Ефективна економіка. №8. 2017. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=571
 17. Майовець Є.Й., Майовець Я.М. Інклюзивна інституційна модель інноваційного розвитку аграрної економіки. Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Серія «Економічні науки». 2020, № 4. С. 114–1228. Майовець Є.Й., Кузик О.В. Інтегровані маркетингові комунікації в агробізнесі України / Вісник ХНУ: Економічні науки. 2021. №1. С.67-73. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=5670.
 18. Майовець Є.Й. Соціальна відповідальність у системі інноваційного розвитку агробізнесу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2020, №58. с. 197-209
 19. Mayovets Ye., Mayovets Ya., Kulchytskyy M., Zamaslo O., Tkachyk L,. Manegment of the income and business activity of the population in the context of de-shadowing the economy of Ukraine. Financial and credit activities: problems of theory and practice 2021 № 3 (38), p. 95-110. URL: http://fkd1.ubs.edu.ua/article/view/237426

 

Біографія

Доктор економічних наук, професор

Народився у с. Старе Село Львівської області – кандидат економічних наук (1986р.), доцент (1988р.), доктор економічних наук (2007р.), професор (2008р.). Закінчив економічний факультет Львівського університету (1980р.). У 1980 – 1983 рр. працював асистентом кафедри політичної економії, у 1983-1986 рр. – аспірант кафедри політичної економії, у 1987-1993 рр. – доцент кафедри політичної економії, у 1993-1994 рр. – доцент кафедри економіки України, з 1994 р. – доцент кафедри економічної теорії Львівського університету; у 1995-2000 рр. завідувач кафедри економіки і маркетингу Львівського економічного бізнес-коледжу (за суміс.), у 1999-2004 рр. – заступник декана факультету обліку і підприємництва Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського університету (за суміс.), у 1990-1994 рр. депутат Львівської обласної Ради.

3 липня 2008 р. професор Майовець Є.Й. – завідувач кафедри економічної теорії (з початку 2010 р. – кафедра економічної теорії та маркетингу), з червня 2013 р. – завідувач кафедри маркетингу.

У 2020 році отримав звання заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2021 року є у складі Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Коло наукових інтересів: проблеми теорії та методології розвитку маркетингу в Україні; аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України; маркетингова діяльність закладів торгівлі.

Навчальні курси: маркетинг, аграрний маркетинг, маркетингова діяльність закладів торгівлі.

Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

Методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, Видання 3-є, випр. і доп. 2022. 49 с.

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Львів: ЛНУ ім. І.Франка. Видання 3-є, випр. і доп., 2022. 36 с.

Розклад