Майовець Євген Йосифович

Посада: завідувач кафедри маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України.

Курси

Публікації

Монографії
1. Аграрне підприємництво в Україні: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 428 c.;
2. “Економіка України: 10 років реформ” (Львів, 2001, зі співавт.);
3. “Аграрний сектор АПК: проблеми і шляхи вирішення” (Львів, 2001, зі співавт);


Підручники та навчальні посібники
1. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 282 с.
2. Теорія аграрних відносин: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.;
3. Економічна теорія. Вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник // за ред. Є.Й. Майовця. – Львів. В-во Львівського університету, 2011. – 400 с. (з грифом МОНМС);
4. Майовець Є.Й,, Кузик О.В. Маркетингові комунікації. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 120 с. (зі співав.);
5. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 450 с.


Статті у фахових виданнях
1. Майовець Є.Й., Майовець В.Є. Вплив сільського соціуму на розвиток аграрного підприємництва. Економічні та соціопсихологічні проблеми організації управління: європейський досвід. // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.17. – Львів, 2008. – С.226-228 (у співавторстві);
2. Є.Й. Майовець. Парадигма розвитку аграрної економіки в умовах нестабільності.// Вісник Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Серія економічна – Львів, 2008. Вип. 40. С.337-340;
3. Є.Майовець. Особливості фінансового забезпечення фермерських господарств в умовах кризи. // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Львівського нац. у-ту імені Івана Франка. Спецвип.19. – Львів, 2009. – С.92-95; 6.
4. Майовець Є.Й., Федьків М. Державне регулювання аграрного підприємництва в посткризових умовах // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія економічна.- 2010. – Вип. 43;
5. Майовець Є. Дослідження категорії соціального захисту населення в Україні / Є. Майовець, Л. Соляк // Наук. Вісник ЛНТ України. – Львів. – Випуск 21. – С. 14; Майовець Є. Удосконалення податкового механізму державного регулювання АПК/ Є. Майовець, Г. Кравець // Наук. Збірник формування ринкової економіки в Україні. Випуск 23. – 2011 – С. 99-102;
6. Майовець Є.Й., Зіньцьо Ю.В. “Вплив трудових ресурсів на підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України” // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка, 2012р. – Вип. 48. С.413-417;
7. Майовець Є.Й. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні/ Майовець Є.Й., Білик І.В. // Науковий вісник НЛТУ. – 2012. Вип. 229. – С. 385-389;
8. Майовець Є.Й. Аналіз інституційного забезпечення інфраструктури ринку праці в Україні / Майовець Є.Й., Білик І.В. // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. – 2012. Вип. 46;
9. Майовець Є.Й. Проблеми становлення та розвитку інституту соціального партнерства на вітчизняному ринку праці/ Майовець Є.Й., Білик І.В. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” – 2012. №33. – С.11-13;
10. Майовець Є.Й., Ключук В.В. Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку / Вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 231;
11. Майовець Є.Й., Білик І.В. Дослідження впливу інституційних чинників на формування ринку праці в Україні / Науковий вісник НЛТУ. – 2012. – Вип. 229. – С.385-389.

Біографія

Доктор економічних наук, професор
Народився у с. Старе Село Львівської області – кандидат економічних наук (1986р.), доцент (1988р.), доктор економічних наук (2007р.), професор (2008р.). Закінчив економічний факультет Львівського університету (1980р.). У 1980 – 1983 рр. працював асистентом кафедри політичної економії, у 1983-1986 рр. – аспірант кафедри політичної економії, у 1987-1993 рр. – доцент кафедри політичної економії, у 1993-1994 рр. – доцент кафедри економіки України, з 1994 р. – доцент кафедри економічної теорії Львівського університету; у 1995-2000 рр. завідувач кафедри економіки і маркетингу Львівського економічного бізнес-коледжу (за суміс.), у 1999-2004 рр. – заступник декана факультету обліку і підприємництва Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського університету (за суміс.), у 1990-1994 рр. депутат Львівської обласної Ради. 3 липня 2008 р. професор Майовець Є.Й. – завідувач кафедри економічної теорії (з початку 2010 р. – кафедра економічної теорії та маркетингу), з червня 2013 р. – завідувач кафедри маркетингу.
Коло наукових інтересів: аграрний маркетинг та аграрні проблеми економіки України.
Навчальні курси: маркетинг, аграрний маркетинг, економіка аграрного сектора.
Автор близько 90 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад