Актуарна математика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дацків Н. І.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕККМ-51сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Актуарна математика” є
формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Актуарна математика” є вивчення загальних принципів та інструментарію в галузі страхування.

Курс “Актуарна математика” містить необхідну теоретичну та методологічну  базу для розуміння засобів, методів та моделей, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками. По завершенню курсу студент повинен знати основні методи та моделі актуарної математики, побудови тарифних ставок та формування резерву внесків, методи оцінки ймовірність банкрутства страхової компанії.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • основні математичні і статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників;
 • теорію і практику побудови тарифних ставок та формування резерву внесків;
 • принципи забезпечення стійкості операцій з ризикових видів і особового страхування;
 • форми перестрахування.

вміти:

 • розраховувати тарифні нетто- та брутто-ставки;
 • оцінювати стійкість страхових операцій;
 • визначати оптимальний страховий договір.

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетентностей: СК4, СК8, СК12, СК14; результатів навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН8, ПРН9, ПРН13 визначених освітньо-професійною програмою.

Рекомендована література

Базова

 1. Актуарна математика : навчальний посібник / упоряд.: О.М. Іє, С.А. Сотникова. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. Ч.1. 132 с.
 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Київ: Т-во «Знання», 2003. 250 с.
 3. Козьменко О.В., Кузьменко О.В. Актуарні розрахунки : Суми : Ділові перспективи, 2011. 224 с.
 4. Ковтун І.О., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Основи актуарних розрахунків : навчальний посібник. Київ : «ВД «Професіонал», 2008. 480 с.
 5. Страховий менеджмент: підручник / С.С. Осадець та ін. ; за наук. ред. С.С. Осадця. Київ : КНЕУ, 2011. 333 с.

Допоміжна

 1. Збірник задач з актуарної математики для студентів механіко-математичного та економічного факультетів / упоряд.: А.Я. Оленко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. 67 с.
 2. Огляд страхового ринку України. Офіцій- ний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-strahovogo- rinku-ukrayini-za-i-pivrichchya-2022-roku (дата звер- нення: 28.03.2023)
 3. Основи довгострокового страхування : навчальний посібник / Головко А.Т., Денисенко М.П., Ковтун І.О., Кабанов В.Г. Київ : Алерта, 2007. 444 с.
 4. Черняховський В. План Маршалла для українського страхового ринку. НВ Бізнес. 2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-vplinula-viyna-na- strahoviy-rinok-ekspert-ostanninovini-50237940.html (дата звернення: 24.04.2023).
 5. Негрей М.В. Актуарна математика : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 208 c.
 6. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика : монографія. Черкаси: «Черкаський ЦНТЕІ», 2009. 570 с.
 7. Чуницька І.І., Богріновцева Л.М. Особливості діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України в умовах воєнного стану. Інфраструктура ринку. 2023. Вип. 71.URL:http://market-infr.od.ua/journals/2023/71_2023/46.pdf (дата звернення: 01.05.2023). DOI: https://doi.org/10.32782/infrastruct71-44
 8. Що змінюється у страхуванні в умовах воєнного стану? European Business Association. URL: https://eba.com.ua/shhozminyuyetsya-u-strahuvanni-v- uovahvoyennogo-stanu (дата звернення: 20.04.2023).

Інформаційні ресурси

 1. URL: https://www.nfp.gov.ua/
 2. URL: http://uainsur.com/our-news/
 3. URL:https://forinsurer.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус АМ 22-23

Завантажити силабус

Силабус: Силабус Актуарна математика (2023-2024 н.р.)

Завантажити силабус