Актуарна математика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Дацків Н. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9доцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни “Актуарна математика” – формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Основні завдання – вивчення загальних принципів та інструментаріїв побудови моделей теорії ризику  в страхуванні для обчислення фінансово-економічних показників у страховій справі.

В курсі розглядаються найважливіші актуарні моделі індивідуальних ризиків для окремих договорів, а також для портфеля страхових договорів. Зміст дисципліни враховує специфіку сучасного ймовірнісного підходу при викладі математичних аспектів страхування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти використовувати методи актуарної математики для розв’язання задач, що виникають у страховій справі.

Рекомендована література

  1. Базилевич В.Д. Страхова справа [Текст] / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 250 с.
  2. Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник [Текст] / І.О. Ковтун, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов. – К. : «ВД «Професіонал», 2008. – 480 с.
  3. Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики [Текст] / О.І. Пономаренко. – К. : ЕМЦ, 2003. – 450 с.
  4. Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування. У 2 ч. [Текст] / О.І. Пономаренко. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 256 с.