Актуарна математика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дацків Н. І.ЕККМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕККМ-51сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Курс “Актуарна математика” містить необхідну теоретичну та методологічну  базу для розуміння засобів, методів та моделей, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками. По завершенню курсу студент повинен знати основні методи та моделі актуарної математики, побудови тарифних ставок та формування резерву внесків, методи оцінки ймовірність банкрутства страхової компанії.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Актуарна математика» є
формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуарна математика» є вивчення загальних принципів та інструментарію в галузі страхування.

Рекомендована література

Базова

 1. Актуарна математика. Ч. 1: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. М. Іє, С. А. Сотникова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 132 с.
 2. Базилевич В.Д. Страхова справа [Текст] / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 250 с.
 3. Козьменко О.В. Актуарні розрахунки: навчальний посібник / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко. – Суми: Ділові перспективи, 2011. – 224 с.
 4. Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків: навчальний посібник [Текст] / І.О. Ковтун, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов. – К. : «ВД «Професіонал», 2008. – 480 с.
 5. Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики [Текст] / О.І. Пономаренко. – К. : ЕМЦ, 2003. – 450 с.
 6. Шумелда Я. Основи актуарних розрахунків : навч. посіб. [для сту- дентів спеціальності “Фінанси” (спеціалізація “Страхова справа”)] / Я. Шумелда. − Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. − 160 с.
 7. Шумелда Я. П. Страхування : навч. посіб. Видання друге, розши- рене. − К. : Міжнародна агенція „БІЗОН”, 2007. − 384 с.

Допоміжна

 1. Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування. У 2 ч. [Текст] / О.І. Пономаренко. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 256 с.
 2. Негрей М.В. Актуарна математика: навчально-методичний посібник / М.В.Негрей. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 208 c.

Інформаційні ресурси

 1. Д. Денисов. Актуарна математика. http://vlasnasprava.pp.ua/economy/5280- skachati-knigu-d-denisov-aktuarnaya-matematika.html
 2. Козьменко О.В. Актуарні розрахунки. http://insurance.uabs.edu.ua/attachments/ article / 244 /Aktuarn_rozrakhunki.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус