Актуарна математика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дацків Н. І.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕККМ-51сдоцент Дацків Н. І.

Опис курсу

Курс “Актуарна математика” містить необхідну теоретичну та методологічну  базу для розуміння засобів, методів та моделей, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками. По завершенню курсу студент повинен знати основні методи та моделі актуарної математики, побудови тарифних ставок та формування резерву внесків, методи оцінки ймовірність банкрутства страхової компанії.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Актуарна математика» є
формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуарна математика» є вивчення загальних принципів та інструментарію в галузі страхування.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • основні математичні і статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників;
 • теорію і практику побудови тарифних ставок та формування резерву внесків;
 • принципи забезпечення стійкості операцій з ризикових видів і особового страхування;
 • форми перестрахування.

вміти:

 • розраховувати тарифні нетто- та брутто-ставки;
 • оцінювати стійкість страхових операцій;
 • визначати оптимальний страховий договір.

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетентностей: СК4 ,СК8, СКС1, СКС3; результатів навчання: ПРН1, ПРН2, ПРН8, ПРН9, ПРН13 визначених освітньо-професійною програмою.

Рекомендована література

Базова

 1. Актуарна математика : навчальний посібник / упоряд.: О.М. Іє, С.А. Сотникова. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. Ч.1. 132 с.
 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Київ: Т-во «Знання», 2003. 250 с.
 3. Козьменко О.В., Кузьменко О.В. Актуарні розрахунки : Суми : Ділові перспективи, 2011. 224 с.
 4. Ковтун І.О., Денисенко М.П., Кабанов В.Г. Основи актуарних розрахунків : навчальний посібник. Київ : «ВД «Професіонал», 2008. 480 с.
 5. Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики. Київ : ЕМЦ, 2003. 450 с.
 6. Страховий менеджмент: підручник / С.С. Осадець та ін. ; за наук. ред. С.С. Осадця. Київ : КНЕУ, 2011. 333 с.

Допоміжна

 1. Основи довгострокового страхування : навчальний посібник / Головко А.Т., Денисенко М.П., Ковтун І.О., Кабанов В.Г. Київ : Алерта, 2007. 444 с.
 2. Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування. Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. 256 с.
 3. Негрей М.В. Актуарна математика : навчально-методичний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 208 c.
 4. Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній: теорія, методологія та практика : монографія. Черкаси: «Черкаський ЦНТЕІ», 2009. 570 с.
 5. Шумелда Я.П. Основи актуарних розрахунків : навчальний посібник. Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. 160 с.
 6. Шумелда Я.П. Страхування : навчальний посібник. Київ : Міжнародна агенція „БІЗОН”, 2007. 384 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/
 2. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. URL: http://uainsur.com/our-news/
 3. Офіційний сайт Фориншурер страхование. URL: https://forinsurer.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус АМ 22-23

Завантажити силабус