Аналіз характеристик товарів і послуг (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Максимець Ю. В.ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКп-11сдоцент Луців Н. В.
ЕКп-12сдоцент Луців Н. В.
ЕКп-13сдоцент Луців Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКп-11сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-12сдоцент Максимець Ю. В.
ЕКп-13сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна “Аналіз характеристик товарів і послуг” є нормативною дисципліною із спеціальності 076 «Підприємництво та тогівля» для освітньої програми «Підприємництво, організація бізнесу та торгівлі», яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідні знання для отримання компетенцій щодо аналізу характеристик товарів і послуг.

Мета курсу: формування у студентів системи знань про якісні характеристики товарів і послуг та набуття і вдалого їх використання.

Цілі навчальної дисципліни “Аналіз характеристик товарів та послуг” – вивчення теоретичних положень, які властиві всім товарам, незалежно від їхніх класів, підкласів та груп, а також набуття первинних умінь застосовування окремих методів дисципліни та визначення основних характеристик товарів.

У зв’язку з цим в даній навчальній дисципліні розглядаються основні методи та узагальнені характеристики товарів. Специфічні властивості якості та асортименту, факторів формування та збереження розбираються в приватних розділах інших дисциплін. Тому призначення дисципліни – формування у студентів фундаментальних знань і умінь, при наявності яких полегшується засвоєння характеристик товарів і послуг однорідних груп.

Завдання курсу: визначити суть та значення споживчих властивостей товарів і послуг; розглянути методи визначення якості товарів; проаналізувати особливості оцінки якості послуг; визначити сутність та ознаки класифікації товарів; дослідити показники, що формують асортимент товарів і послуг; дослідити сутність та значення кодування товарів; розглянути види і засоби інформації про товар; визначити фактори, що впливають на якість суть товарів і послуг; дослідити методи оцінювання якості продукції.

 

Рекомендована література

Список джерел

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4715

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус