Аналіз господарської діяльності (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вейкрута Л. С.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКО-41сдоцент Вейкрута Л. С.
ЕКО-42сдоцент Вейкрута Л. С.

Опис курсу

Мета
Ознайомити студентів з напрямами економічного аналізу. Головно, з економічним аналізом виробничної та невиробничої сфери, сучасними теоретичними та практичними методами та стилями аналізу, та виробити практичні навики по їх оформленню та використанню.
Метод навчання обирається з огляду на наступні дві мети:
Подання матеріалу у такий спосіб, що дозволяє студентам покращити навички навчання, розв’язування проблем та прийняття рішень.
Завдання курсу
Цей курс розроблено для того, щоб навчити теоретичним та практичним навикам економічного аналізу.
Кожен слухач по закінченню курсу навчиться:
– використовувати методи економічного аналізу для оцінки діяльності
підприємства;
-вміти виділяти необхідну інформацію для прийняття рішень та управління підприємством.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
Знати: на основі базових знань теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, теорії виконання економічного аналізу-обґрунтовувати управлінські рішення відносно операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства, правильно застосовувати методичний інструментарій аналізу господарської діяльності підприємств; застосовувати одержані навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві; системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; обґрунтувати і аналізувати необхідність методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати інструменти антикризового управління підприємством, вміло використовувати дані управлінського і фінансового обліку і аналітичних досліджень для підготовки аналітичних висновків, прогнозів, обґрунтування стратегії підприємства, вміти вибирати найбільш ефективні альтернативи, виявляти проблеми і обґрунтувати постановку мети суб’єкта господарювання.
Вміти: Використовувати комп’ютерну техніку для обробки даних і аналізу, писати наукові звіти, реферувати і анотувати наукові публікації (в тому числі однією з іноземних мов, що вивчались студентом), працювати в групах, робити ефективні усні презентації щодо застосування в умовах ринку методів і прийомів економічного аналізу діяльності підприємства.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Рекомендована література

1. Андрєєва Г. I. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знан-ня, 2008. — 263 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория зкономического анализа: Учебник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансьі и статистика. 2002. — 416 с.
3. Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 180 с.
4. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2007. — 191 с.
5. Доля В. Т. Зкономический анализ: учебное пособие / В. Т. Доля. — 2-е изд., испр. и доп. — К. : Кондор, 2007. — 224 с.
6.Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник / Т. Д. Костенко [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. и доп. — К.: Центр учбової літерат.ри, 2007. — 400 с.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевсь-кий, М. I. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
8. Загородній В. Г., Мних Є. В., Руднщький В. С. Облік, аналіз та ау-дит. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 618 с.
9. Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ В. М. Івахненко. — К.: КНЕУ, 2006. — 232 с.
10. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник / В. М. Івахненко. — 5-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2006. — 261 с.
11. Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та прак-тика: Навчальний посібник. — Київ: Лібра. 2002. — 72 с.
12. Каменська Т. О. ma ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат ви-робництва: Навч. посіб. / Т.О. Каменська, 1.1. Пилипенко, О. Ю. Редько. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. — 128 с.
13. Кармазін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 255 с.
14. Кіндрацька Г. I., Білик М. С, Загородній А. Г. Економічний аналіз: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — К.: Знання, 2008. — 487 с.
15 Ковальчук М. I. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК: Шдручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 390 с.
16. Конспект лекцій з курсу «Економічна діагностика» / Укл.: Глуха-рєв С. М. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 118 с.
17. Купалова Г. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / Г. I. Купалова. — К.: Знання, 2008. — 639 с.
18. Лазаришина I. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методоло-гія, практика. — Рівне.: НУВГП, 2005. — 369 с.
19. Литвш Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / Б. М. Ли-твин, М. В. Стельмах. — К. : Хай-Тек Прес, 2008. — 336 с.
20. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посіб-ник. — К.: Кондор, 2009 — 128 с.
21. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підруч-ник. —К., 2008. — 513 с.
22. Мних Є. В. Економічний аналіз. Підручник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 412 с.
23. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лек-цій / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М. М. Шигун. — Житомир: ПП «Рута», 2004. — 352 с.
24. Мошенський 3. С, Олійник О. В. Економічний аналіз: Шдручник / Ф. Ф. Бутинець (відп. ред). — 2-ге вид., доповн. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2007. — 704 с.
25. Парасій-Вергуненко I. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, ме-тодологія, практика: Монографія. — К.: КНЕУ, 2007. — 360 с.
26. Попов В. М., Ляпунов С. 77., Филиппов В. В., Medeedee Г. В. Ситуа-ционньій анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. — М., 2001. — 384 с.
27.Поповенко Н. С, Бельтюков Є. А., Акіменко Н. В., Лапін О. В. Тех-ніко-економічний аналіз: Навч. посібник / Н. С Поповенко (ред.), Є. А. 8ельтюков (ред.). — О.: ОНПУ, 2006. — 135 с.
Т&.Попович 77. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарю-вання: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 630 с.
29.Приймак В. I. Математичні методи економічного аналізу: навчаль-ний посібник / В I Приймак. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 296 с.
30.Прокопенко I. Ф. Методика і методологія економічного аналізу: на-вчальний посібник / I. Ф. Прокопенко, В. I. Ганін. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 430 с.
31. Прокопенко 77. Ф. Компьютеризация зкономического анализа (теорія, практика). — К.: ЮНИТИ, 2006. — 412 с.
32. Савщька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 668 с.
33. Соколова Г. Н. Информационньіе технологии зкономического ана-лиза. М.: ЛТД, 2007. — 560 с.
34. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового під-приємства. — 3-ге вид., стер. — К.: Алеута, 2007. — 485 с.
35.Теорія економічного аналізу: навч. посіб./ Є. К.Бабець, М. I. Гор-лов, С. О. Жуков, В. П.Стасюк. — К.: Професіонал, 2007. — 379 с.
36. Федорова Г. В. Информационньіе технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. — М.: Омега — Л, 2006. — 304 с.
37. Циглик I. I. Кропеяьнщька С. О. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. осібник. — Київ: Центр навч. літератури, 2004. — 124 с.
38. Череп А. В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кон-дор, 2006. — 160 с.
39. Чигршська О. С. Теорія економічного аналізу: Посіб. для вузів / О. С. Чигринська. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 232 с.
40. ІІІарапов О. Д, Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.
41. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 194 с.
42. Шило В. 77., Верхоглядова Н. I., Ільіна С. Б., Темченко А. Г., Бра-дул О. М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприюмства. Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007. — 240 с.
43.Шубіна С. В., Торяник Ж. I. Економічний аналіз: Практикум. — К.: Знання, 2007. — 230 с.
44.Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посіб. — Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 254 с.

Матеріали

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус