Аналіз якісних даних (ЕктМ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ЕКТМ-51сВільчинська О. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у майбутніх фахівців навики, обов’язкові для того, щоб практично застосувати методи аналізу якісних даних в дослідженні соціально-економічних процесів

Рекомендована література

Підручники, навчальні посібники:
1. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – К: Алерта, 2016. 280 с
2. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навч. посіб. для студентів / В. Є. Бахрушин  Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.
3. Аббакумов В.Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы. / В.Л.Аббакумов, Т.А.Лёзина. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009. – 374 с.
4. Бююль А. SPSS: искусство обработки информации. Platinum Edition, пер. с нем. / A. Бююль, П . Цёфель.− СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. − 608 с.

Нормативні документи:
5. Про доступ до публічної інформації. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
Інтернет-джерела:
6. Object Oriented Programming [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://python.swaroopch.com/oop.html
7. Програмування на мові Python [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/pythonukr/
8. https://youcontrol.com.ua/ – Аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів.
9. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
10. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України
11. www.epp.eurostat.ec.europa.eu – Статистичний офіс Європейської співдружності
12. Журнали і видання, індексовані у наукометричній базі Scopus. URL: https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2

Силабус:

Завантажити силабус