Антикризове управління (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Гукалюк А. Ф.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКп-31с
ЕКп-32с
ЕКп-33с

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Антикризове управління” розроблена таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, ознайомити студентів з природою, методами антикризового управління, а також інструментами та стратегією антикризового управління, практикою в різних сферах діяльності. Тому в курсі представлено як огляд концепцій управління підприємством в час кризи, так і процесів та інструментів, які потрібні для ефективного управління кризами розвитку організації та ситуативними кризами через помилки.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та розвиток компетенцій студентів щодо ухвалення управлінських рішень в організації у кризовій ситуації, проактивного та реактивного антикризового управління.

Рекомендована література

1. Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством»; Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. 140 с. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/78067019.pdf

2. Рамазанов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л.А. Технології антикризового управління. Монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. 192 с. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/3360/1/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

3. Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві; управління, стратегія, цілі та завдання: монографія. Львів: Вид-во “Світло”, 2008. 440 с.

4. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством:  Підручник. К.: КНТЕУ, 2005. 824 с.

5. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. Посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 568 с.

6. Жовтанецький А. Фінанси в кризу: як малому і середньому бізнесу планувати нову реальність. Проєкт LvBS «Бізнес VS Криза» [Відео]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=UTS6Gv0No2s

7. Кризові комунікації / Анастасія Нуржинська. Онлайн-курс. URL: https://euprostir.org.ua/courses/lecture/149807

Силабус:

Завантажити силабус