«Аудит» (спец. 071 «Облік і оподаткування»)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Гелей Л. О.ЕКо-43с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ЕКо-43сдоцент Гелей Л. О.

Опис курсу

Дисципліна формує систему знань у галузі створення аудиторської фірми, організації діяльності та методики проведення аудиторських перевірок підприємств сфери послуг та супутніх цьому робіт

Рекомендована література

Основна література:

 1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України № 2258-VIII від 21.12.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : вид. 2010 р., ч. 1 ; пер. з англ. Л. Ольховікова, О. 3. Селезньов, О. О. Зєніна, О. В. Гик, С. Г. Біндер – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України, 2010. – 846 с.
 3. Аудит : підручник/ Г. М. Давидов, І. Г. Давидов, Ю. Г. Давидов та ін.; за ред. Г. М. Давидова, М .В. Кужельного. – 2-ге вид., перероб. і допов. –К. : Знання, 2009. – 495 с.
 4. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: навч. посіб. – К. : ТОВ “ІАМЦУ АУ “Статус”, 2005. – 172 с.
 5. Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О. Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с.
 6. Ватуля І.Д. Канцедал Н.А. Аудит практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 304 с.
 7. Гончарук Я.А. Рудницький В.С. Аудит: Навчальний посібник: – Львів: Світ, 2007. – 443 с.
 8. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К. : Знання, 2006, – 495 с.
 9. Коваль, М. І., Михайленко О. В. Аудит. Організація і методика аудиту: Опорний курс лекцій / М. І. Коваленко, О. В. Михайленко. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 222 с.
 10. Мултанівська Т. В. Аудит : навч. посібн. /Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – X. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 336 с.
 11. Мултанівська Т. В. Аудит. Практикум : навч.-практич, посібн. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова. – X . Вид. ХНЕУ, 2012. – 180 с.
 12. Лозовицький, С. П. Аудит. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 466 с.

Матеріали

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, програмні продукти 1С та М.Е.Doc.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус