Гелей Людмила Олегівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Liudmyla.Heley@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблемні аспекти розвитку аудиту в Україні та світі.

Курси

Вибрані публікації

Є автором понад 50 наукових публікацій, у тому числі наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Посібники:

  1. Гелей Л.О., Колісник Г.М.,  Данканич Т.П. Бухгалтерський облік в туризмі. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла»,  2016. – 140 с.

  2. Облік і аудит: навчальний посібник / Л.О. Гелей, Н.П. Банера, С.М. Пилипенко, В.П. Мороз / За заг. ред. проф. О.І. Скаска. Львів: Растр-7, 2017. – 504 с.

Монографії

1.Гелей Л.О. Організація  контролю бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі / Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: монографія  / За ред. д.е.н., проф. Г.М. Колісник. Видавництво УжНУ «Говерла».  2022

2. Гелей Л.О. Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2015. 224 с

3. Гелей Л.О. Операційний аудит як інструмент контролю ефективності управлінських рішень у сфері туризму / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н. П., Гелей Л.О. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2016. – 173 с. (С. 121-125).

4. Гелей Л.О. Фінансова звітність у системі управління туристичним підприємством / Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення діяльності туристичних підприємств: колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н. П., Гелей Л.О. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2016. – 173 с. (С. 125-137)

5. Банера Н.П., Гелей Л.О. Контроль та операційний аудит управлінської діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі / Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія / За заг. ред. проф. В. Я. Нусінова. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2016. – 311 с. (С. 19-26).

6. Гелей Л. О. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колективна монографія / За заг. ред. К. С. Шапошникова. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 536 с.

7. Банера Н.П., Гелей Л.О. Стратегічні пріоритети розвитку організаційно-економічного механізму функціонування підприємств сфери послуг з метою оптимізації їх прибутковості / Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: монографія. Львів: Растр-7, 2019. – С. 132-141.

Статті:

1. Banera N., Heley L., Pylypenko S. Anti-crisis management as a basis for improving financial activities of the enterprise. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць ‒ Харків: Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. Том 3. №26. – С. 102‒112.

2. Гелей Л.О., Тимчишин-Чемерис Ю.В., Пилипенко С.М. The Investment’s Strategy Management Formation Of The Services Sector Enterprises. (Формування стратегії управління прибутком підприємств сфери послуг). Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал – Хмельницький, Випуск №2. – С. 7-10.

3. Banera N., Geley L. Modernization of the System of Foreign Audit in Ukraine: Adaptation of Foreign Experience. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. №29/2018. – С. 106-109 (Серія: економіка і менеджмент, Index Copernicus)

4. Банера Н.П., Гелей Л.О. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва: оцінка та шляхи підвищення інформативності показників. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. Випуск №1 (71)– С. 55-62.

5. Банера Н. П., Гелей Л.О., Пилипенко С. М. Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством. Інфраструктура ринку. – 2020. № 47. – С. 174-179.

6. Банера Н.П., Гелей Л.О. Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Одеса, 2016. Випуск 21– С. 153-156 (Серія: економіка і менеджмент).

7. Банера Н.П., ГелейЛ.О. Фінансова  звітність  суб’єктів малого підприємництва: оцінка  та  шляхи підвищення інформативності показників. Науковий погляд :  економіка  та  управління. Видавничий дім  «Гельветика». Одеса.–2021.– Випуск №1 (71).– C.55-62. (https: //doi.org /10.32836/ 2521-666X / 2021-71-10) .

8. Гелей Л.О. Механізм управління зовнішньо-економічної діяльності підприємств сфери послуг. Регіональна економіка  та  управління. Видавничий дім «Гельветика». Одеса. – 2021.– Вип. 3 (33).– C. 36-39.

Біографія

У 1998 р. закінчила з відзнакою Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси і кредит», присвоєно кваліфікацію спеціаліст- економіст.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі», у 2019 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів.

2001-2004 рр. працювала у Львівському економічному бізнес-коледжі.

2004-2021 рр. працювала  у Львівському інституті економіки і туризму на посадах викладача,  старшого викладача, доцента кафедри обліку і фінансів; 2011-2015 рр. – заступник декана бухгалтерсько-економічного факультету Львівського інституту економіки і туризму; 2015 р. – в.о. завідувача кафедри обліку і фінансів.

З квітня 2021 р. доцент кафедри управління та експертизи товарів Львівського національного університету імені Івана Франка.

2016-2017 н.р.  проходила міжнародне наукове стажування та підвищення кваліфікації  у сфері «Стратегії та інновації менеджменту в туризмі» в Університеті економіки у м. Бидгощ, Польща (University of Economy, Bydgoszcz, Poland).

2020 – 2021 н.р. навчання за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Проекти

Виконавець наукової теми в межах робочого часу «Розвиток споживчого ринку товарів та послуг: теорія і практика» (тривалість виконання теми: з 1.01.2022 р. до 1.01.2025 р.). Науковий керівник: зав.кафедри Павлишин М.Л., к.т.н., доцент.

Нагороди

Подяка Львівської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток науки, багатолітню сумлінну науково-організаційну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2019 р.)

Методичні матеріали

1.Гелей Л.О. Аудит: методичні вказівки і ситуаційні завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів спец.071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2018. – 25 c.

2. Гелей Л.О. Облік в зарубіжних країнах: методичні вказівки і завдання для індивідуальної роботи студентів спец. 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2018. – 27 c.

3. Гелей Л.О. Бухгалтерський облік та аудит: методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спец. 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа». – Львів: ЛІЕТ, 2018. – 28 c.

4. Гелей Л.О. Аудит: методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спец. 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2019. – 26 c.

5. Гелей Л.О. Внутрішній аудит: методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спец. 071 «Облік і оподаткування». – Львів: ЛІЕТ, 2020. – 29 c.

6. Гринів Б.В., Гелей Л.О. «Фінансовий облік» та «Аналіз господарської діяльності»: методичні рекомендації до виконання і оформлення курсових робіт спец. 071 «Облік і оподаткування». – Львів: – ЛІЕТ, 2020.– 48 с.

7. Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом зі спец. 071 «Облік і оподаткування» / Гринів Б.В., Банера Н.П., Гелей Л.О. та інші. – Львів: ЛІЕТ, 2020. –85с.

 

Розклад