Автоматизація обліку (051 “Економіка” (Економічна аналітика та бізнес-статистика))

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842ЕКТ-41сдоцент Попівняк Ю. М.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Автоматизація обліку» – розглянути методологічні аспекти ведення обліку на підприємстві в умовах його автоматизації. Цілями вивчення дисципліни є з’ясувати загальні механізми автоматизації облікових процесів підприємства; засвоїти особливості автоматизації обліку запасів на підприємстві; оволодіти навичками автоматизованого ведення обліку дебіторської заборгованості; вивчити порядок автоматизованого ведення обліку грошових коштів на підприємстві; засвоїти порядок обліку необоротних активів в умовах його автоматизації; з’ясувати механізми автоматизації розрахунків підприємства за поточними та довгостроковими зобов’язаннями; вивчити порядок автоматизованого ведення обліку власного капіталу підприємства; оволодіти навичками закриття періоду та складання звітності в автоматизованому середовищі ведення обліку.
Після завершення цього курсу студент буде:
– знати: основні елементи програм для ведення бухгалтерського обліку, структуру головного меню та розділів програм, вимоги до правильної роботи з програмами, коректного заповнення документів, довідників, реєстрів, звітів, перелік та місцезнаходження в меню програм документів з обліку запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, основних засобів, інших необоротних активів підприємства; алгоритм проведення, відміни проведення, збереження документів з обліку запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів, основних засобів, інших необоротних активів, їх перегляду та роздруку в паперовому вигляді; процедуру відображення інформації про нарахування та виплату податків, заробітної плати, інших поточних зобов’язань, довгострокової заборгованості підприємства; методику подання інформації про власний капітал, доходи та витрати; механізм формування різних форм звітності в програмах та можливості для подання такої звітності в електронному вигляді.
– вміти: вносити дані про підприємство, задавати параметри обліку та його облікової політики; формувати документи для відображення операцій з наявності та руху активів на підприємстві; відображати у програмних продуктах для ведення бухгалтерського обліку операцій з обліку активів, поточних та довгострокових зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів; формувати звітність за даними звітного періоду підприємства та аналізувати її показники.

Рекомендована література

Базова література
1. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV/ Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text.
4. Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIIІ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text.
5. Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів криптографічного захисту інформації: Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 р. № 141 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0862-07.
6. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та план заходів щодо її реалізації, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.
7. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті»: Декларація Організації Об’єднаних Націй від 12.12.2003 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c57#Text.
8. Декларація «ЮНКТАД XI – Дух Сан-Паулу»: Конференція Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку від 13–18.06.2004 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d09#Text.
9. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук С.І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. друге вид., перероб і доп. Житомир: ПП «Рута», 2002. 544 с.
10. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. К.: А.С.К., 1998. 768 с.
11. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003. 349 с.
12. Кліменко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 320.
13. Мних Є.В., Цікало Є.І., Бунь Р.М. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу: Навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. 167 с.
14. Попівняк Ю.М. Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій. Бізнес Інформ. 2019. № 8. С. 150-157. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-150-157.
15. Popivniak Y. Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. № 3. Vol. 5. P.170-177 doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-170-177.
Додаткова література
1. Попівняк Ю.М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 3 (89). С. 137-144 doi: https://doi.org/10.26642/jen-2019-3(89)-137-144.
2. Попівняк Ю.М. Використання технологій штучного інтелекту в бухгалтерському обліку підприємства. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2023 р.). ОНЕУ, 2023. 305 с. С. 119-120.
3. Шквір, В.Д., Загородній А.Г., Височай О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. 3-те вид., перероб.і доп. К.: Знання, 2007. 439 с.
Інтернет-джерела
1. Пошукові ресурси – www.google.com.ua, www.meta.ua;
2. Офіційний портал Верховної Ради України – https://www.rada.gov.ua/;
3. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» – http://www.interbuh.com.ua/ua/;
4. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік» – http://www.vobu.com.ua/.
5. Офіційний сайт компанії «M.E.Doc» – https://medoc.ua/.

Матеріали

Анотація дисципліни “Автоматизація обліку”

Силабус:

Завантажити силабус